Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Gorffennaf 2021 July Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 14eg o ORFFENNAF 2021 AM 7-30yh

Presennol: Cynghorwyr: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Berwyn Evans, Celfyn Williams, Philip Wright. Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Delyth Williams, Elwyn Jones, Emrys Owen, Bethan Jones, Glyn O Roberts, Guto Davies.
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda. Cynghorwyr Trefor Roberts, Berwyn Evans: 10 Grantiau 10.1 Cyngor Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled (Canolfan Addysg Bro Aled) Cyngh Meurig Davies, Trefor Roberts 10 Grantiau 10.2 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled

3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 09/06/2021
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 09/06/2021 yn gofnod cywir. Cynnwys cywirdeb: Ymddiheuriad gan Cyng Celfyn Williams

4. Materion yn codi o’r cofnodion. Trafodaeth ar wybodaeth diweddaraf ynglyn ag arwyddion 30mya o ochr Pen Gleden.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am Gorffennaf. Yn cynnwys gwybodaeth am brisiau arwyddion goleuo gor-yrru.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau. Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid. Balans Banc 30/06/2021 Cyfrif y Dreth…. £19,455.19. Cyfrif H G Owen..£14,037.23 Cyfanswm £33,492.42
Taliadau
7.1 09/6 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan Swyddfa Post Llansannan £64.03
7.2 15/6 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost. £151.66 Is-gyfanswm £215.69
Taliadau i’w Cymeradwyo.
7.3 9/6 Iona Edwards, Archwiliad Mewnol Cyfrifon 2020/21 Siec rhif 200535 £60.00
7.4 1/7 Eifion M Jones Blodau i gawg wrth ‘Refail Uchaf. Siec rhif 200536 £15.99
7.5 30/6 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned. Siec rhif 200537 £1078.01
Fynwent £332.40 Llwybrau £646.93 Arall £98.68
7.6 14/7 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/4/21-30/6/21. £480.80 + £480.60 x 2 Siec rhif 200538 £1,442.00
7.7 14/7 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/4/21 – 30/6/21 Siec rhif 200539 £88.47
7.8 14/7 H M Revenue &Customs. Cyfnod terfynu 5/7/21 Siec rhif 200540 £149.20 Cyfanswm. £3,049.36
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Derbyniadau.
7.9 2/6 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau £77.00
7.10 2/6 AL Shamas (NW) Rhent Swyddfa Post Llansannan £210.00
7.11 25/6 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau £283.11
7.12 29/6 Y Gadlas Rhent Swyddfa Post £180.00 Cyfanswm £750.11
Seciau heb eu cyflwyno: Cyfieithu 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
Taliadau,01/04/21 – 30/06/21 £5,734.24. Derbyniadau 01/04/21 – 30/06/21 £7,807.11
Swm Priodol o dan Adran 137. 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio .
8.1 29/06/2021 Cyfeirnod / Reference:0/48632 Ymgeisydd/Applicant: Mr Dan Brady Dwyrain/ Easting: 298911
Gogledd/ Northing: 364856. Cynllun: Newid defnydd ac addasu adeilad amaethyddol i annedd teulu newydd . / Proposal: Change of use and conversion of an existing agricultural outbuilding into a new family dwelling.
Safle / Location: Ty Ucha, Groes LL16 5SD Sylwadau / Representations 20/07/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad na sylwadau

9. Gohebiaeth.
9.1 17/06 Cydnabyddiaeth am gyfraniad o £20.00 gan y Cyngor Cymuned.
9.2 05/07 Beryl Williams. Parthed: Rhent y Swyddfa Post Llansannan. Rhybudd o gynydd yn y rhent ar y 1af o Hydref 2021
Rhent presennol: £151.66 y mis. ( £1819.92 y flwyddyn) Rhent i godi i £238.33 y mis. ( £2,859.96 y flwyddyn)
Cyflwynodd y Clerc ffigyrau am rent presennol y Swyddfa Bost.
Rhent presennol: £151.66 y mis. ( £1819.92 y flwyddyn ) Yn ychwanegol i’r ffigwr yma roedd cost trydan am y flwyddyn 2020/2021 yn £580.37. (Cyfanswm o £2,400.29)
Incwm presennol y Swyddfa Bost dderbynir gan Y Cyngor Cymuned yn £1,560.00
A L Shamas (NW) Rhent Swyddfa Post £840.00 y flwyddyn. Y Gadlas £720.00 y flwyddyn. Cyfanswm £1,560.00.

Atgoffwyd y Cyngor gan Y Cyng Celfyn Williams fod angen cyfiawnhau unrhyw gynnydd yn y rhent gan mae arian cyhoeddus sydd yn cael ei ddefnyddio yma gan Y Cyngor Cymuned a bod cyfrifoldeb ar y Cyngor i’r etholwyr yn derfynol i unrhyw benderfyniad ar y mater.
Trafodwyd gofyn am gyfrifad proffesionol ar werth y rhent; Ni waned penderfyniad ar y mater yma.
PENDERFYNWYD: Er mwyn cyfiawnhau y cynydd ei fod yn angenrheidiol cyflwyno ffigyrau am effeithlonrwydd incwm y Swyddfa Bost gan A L Shamas (NW)
PENDERFYNWYD: Cysyslltu gyda A L Shamas (NW) i gael ffigurau os yw yn fodlon eu datgelu.
PENDERFYNWYD: Oherwydd anhawsterau gyda’r Archwiliad Blynyddol yn y gorffennol fod Prydles ffurfiol wedi ei baratoi gan Gyfreithwr yn bodoli rhwng y Perchnogion a’r Cyngor Cymuned os fydd y gytundeb yn parhau.
PENDERFYNWYD: Gofyn i’r perchnogion ymestyn dyddiad bwriedir codi’r rhent i’r 1af o Dachwedd 2021

10. Grantiau
10.1 23/06/21 Cyngor Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled (Canolfan Addysg Bro Aled) Cais am Grant o £3,000.00
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd grant o £3,000.00
10.2 23/06/21 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled. Cais am Grant o £1,336.00
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd grant o £1,336.00

11.Unrhyw fater arall.
PENDERFYNWYD: Caniatau hawl i’r clerc dalu biliau yn ystod y cyfnod hyd at gyfarfod nesaf Y Cyngor ( 8fed o Fedi )

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol.

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor 08/09/2021

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 8fed o FEDI 2021.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 14th JULY2021. AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Trefor Roberts, Berwyn Evans, Celfyn Williams, Philip Wright.
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Delyth Williams, Elwyn Jones, Emrys Owen, Bethan Jones, Glyn O Roberts, Guto Davies.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr, Trefor Roberts, Berwyn Evans: 10 Grants 10.1 Cyngor Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled (Canolfan Addysg Bro Aled) Cllr Meurig Davies, Trefor Roberts: 10 Grants 10.2 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association.

3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on-line on the 09/06/2021
RESOLVED: Minutes on the 09/06/2021 meeting be approved and signed as a correct record. And to include apology from Cllr Celfyn Williams for 09/06/21 meeting.

4. Matters arising from the minutes. Discussion
on latest information re 30mph signage from Pen Gleden to Llansannan.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for July 2021. Including detail costs of details of Traffic Control Systems.

Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements.
No representations were presented.
Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts,. 30/06/2021
Community Council Accounts £19,455.19
H G Owen Accounts £14,037.23
Total £33,492.42
Payments.
7.1 09/6 Direct Debit. British Gas. Electricity, Llansannan Post Office £64.03
7.2 15/6 SO.TT&B Williams, Llansannan Post Office Rent. £151.6
Payments to be confirmed.
7.3 9/6 Iona Edwards, 2020/21 Internal Audit of Accounts. Cheque no 200535 £60.00
7.4 1/7 Eifion M Jones Plants for planters … Cheque no 200536 £15.99
7.5 30/6 Arfon Wynne, Work in the community.
Cemetery £332.40 Footpaths £646.93 Other £98.68. Cheque no 200537 £1,078.01
7.6 14/7 Emrys Williams, Clerk’s Salary 1/4/21-30/6/21. £480.80 + £480.60 x 2 Cheque no 200538 £1,442.00
7.7 14/7 Emrys Williams Clerk’s Expenses1/4/21 – 30/6/21 Cheque no 200539 £88.47
7.8 14/7 H M Revenue & Customs.Period ending 5/7/21 Cheque no 200540 £149.20 . Total. £3,049.36
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Unpresented. Cyfieithu Cymunedol 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00.

Payments,01/04/21 – 30/06/21…..£5,734.24…..Receipts, 01/04/21 – 30/06/21.£7,807.11
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)
Finance, Receipts :
7.9 2/6 Conwy CBC Footpaths Refund £77.00
7.10 2/6 AL Shamas (NW) Llansannan Post Office rent £210.00
7.11 25/6 Conwy CBC Footpaths Refund £283.11
7.12 29/6 Y Gadlas Rent Office £180.00
8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 29/06/2021 Cyfeirnod / Reference:0/48632 Ymgeisydd/Applicant: Mr Dan Brady Dwyrain/ Easting: 298911 Gogledd/ Northing: 364856. Cynllun:Newid defnydd ac addasu adeilad amaethyddol i annedd teulu newydd . / Proposal: Change of use and conversion of an existing agricultural outbuilding into a new family dwelling.
Safle / Location: Ty Ucha, Groes LL16 5SD Sylwadau / Representations 20/07/2021

RESOLVED: No comments nor objections were voiced against application No DC/0/48632
9. Correspondence
9.1 17/06 Ysgol Bro Aled. Acknowledgement of £20.00 donation from the Community Council.
9.2 05/07 Beryl Williams. Notice of rent increase for Llansannan Post Office from the 1st of October 2021.
Present rent £151.66 per month £1819.92 per year) Proposed increase to £238.33 per month (£2,859.96 per year) Clerk presented following figures: Present rent £151.66 per month ( £1819.92 per year ) In addition, Electricity bill for 2020/2021 £580.37. (Total of £2,400.29)
Present income from Post Office is £1,560.00. A L Shamas (NW) Rent, £840.00 Y Gadlas £720.00
Cllr Celfyn Williams reminded the Council for the need to justify any increase in rent as it’s public money that’s been spent. Also that the Council have a responsibility to the electorate in regards to any final decision on the matter.
It was discussed to seek professional advice on the value of the rent. No decision was resolved on this discussion.
RESOLVED: To justify the increase in rent that information for the Post Office’s efficiency should be sought from A L Shamas (NW) if he agrees to disclosure.
RESOLVED: Due to difficulties with the Annual Audit in the past that a formal Lease be drawn up by a Solicitor if the contract continues.
RESOLVED: To ask the owners for an extension to intended date of the rent increase. (1stNovember)

10. Grants

10.1 23/06/21 Cyngor Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled (Canolfan Addysg Bro Aled) Request for £3,000.00 Grant.
RESOLVED: To donate £3,000.00
10.2 23/06/21 Bro Aled Sports Association. Request for £1,336.00 Grant
RESOLVED: To donate £1,336.00

11. Any other matter. August payment of bills.
RESOLVED: Permission was agreed for the clerk to pay invoices in the period until next Council meeting (20th Sept)

12. Any issues presented to the clerk.

13. Internal and External Audit Matters.

14 Confirm date of next Council meeting 08/09/2021

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 8th SEPTEMBER 2021 COUNCIL MEETING.

Cofnodion Mis Gorffennaf 2021 July Minutes Statistics: 0 click throughs, 127 views since start of 2022

Cofnodion Mis Gorffennaf 2021 July Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022