Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Gorffennaf 2019 / July 2019 Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA

Tel: 01745870744 e-bost. Click to email

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 10fed GORFFENNAF 2019 am 7-30yh
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES.

Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Gadeirydd) Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen,Berwyn Evans.

Aelodau o’r Cyhoedd: Noela Jones, Grwp Cynefin. Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Phil Coombes,, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

Cyflwyniad gan Noela Jones,Head of Housing Services, Grwp Cynefin

1.Ymddiheriadau: Cynghorwyr Bethan Jones. Glyn O Roberts.

2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams,7.3 Taliadau
Cyng Berwyn Evans 8.5 Cynllunio. Cyng Elwyn Jones 7.7 Taliadau.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 12/06/19.

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 12/06/19 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion:

4.1 Arhosfa Ysgol Bro Aled

PENDERFYNWYD: Cario’n mlaen gyda’r gwaith o adeiliadu’r lloches. Adolygu’r ddau bris (IAE a Alan Morgan)

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir, Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur y Cynghorydd o Fehefin y 12fed hyd at Orffennaf y 9fed.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.

Gofynodd Eifion M Jones am sel bendith y Cyngor i roddi addurniadau o amgylch pentref Llansannan i ddathlu Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst.

Cyfeiriodd y Cadeirydd at lwyddiant y Pwyllgor Apel lleol a fu’n codi arian ar gyfer yr Eisteddfod a estynodd longyfarchiadau brwd i bawb am eu hymdrechion.

Adfer Rheolau Sefydlog

7. Cyllid . Balans Banc 02/07/19.
Cyfrif y Dreth, £15,705-72.
Cyfrif H G Owen £17,024-21 Cyfanswm £32,729-93

Taliadau

7.1 08/06 Meinir H Jones, Planhigion. Siec rhif 200431 £11-14
7.2 14/06 Eifion Jones, Blodau i’r cawgiau yn Llansannan .Siec rhif 200432 £17-46
7.3 17/06 Debyd Uniongyrchol. T T & B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.4 25/06 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 12/06/19 Siec rhif 200433 £105-71
7.5 28/06 MrsJ Reevell, Red Lion / Tan Lan Nurseries, Blodaui’r cawgiau, Llansannan 200434 £50-00
7.6 10/07 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Siec rhif 200435 £1,277-92
7.7 10/07 Cadarnhau Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(Taliad 1af+2ail+3ydd) 2019 / 2020)
(Siec rhif 200436 £900-00 + Siec rhif 200441 £1,600-00) £2,500-00
7.8 10/07 Cyflog Clerc 01/04/19-30/06/19(£486.80x1+£486.60x2)Siec rhif 200437 £1,460-00
7.9 10/07 Costau’r Clerc 01/04/19 i 30/06/2019 Siec rhif 200438 £149.99
Post £28-34 + Papur + Inc £121-65
7.10 10/07 HM Revenue & Customs Siec rhif 200439 £131-20 Cyfanswm Taliadau £5,855-08

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .

Sieciau heb eu cyflwyno . 200423 £60, 200425 £250, 200428 £500. (£810-00)

Derbyniadau
03/06 HMRC Ad-daliad TAW 2018/19 £2,019-55

28/06 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Mis Mai £487-69

Cyfanswm Derbyniadau £2,507-24

Taliadau 01/04/2019-02/07/19 - £7,120-80 ( Adran 137, 19, 145 [£7.57] ) £1,075-98

Derbyniadau, 01/04/2018 – 02/07/19 £9,564-24

Adolygiad cyllideb ar gyfer Gorffennaf a Awst 2019 . Taliadau Gorffennaf £4,255-08, T T & B WIilliams £151-66 x 2 Cyfieithu Cymunedol £100,
Arfon Wynne £1,000 Cyfanswml: £5,658-40

Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod, CBS Conwy, Ad-daliad llwybrau £907-50.Precept £6,666. Cyfanswm: £7,573-50

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.

8.1 14/06/19 Cyf/Ref:0/46387 . Ymgeisydd /Applicant:Mr Arwel Jones .Dwyrain: Gogledd: .Cynllunl: Adeiliadu sied amaethyddol ar gyfer da byw. Safle: Beidiog Uchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Sylwadau O5/07/2019
8.2 14/06/19 Cyf: 0/46388 . Ymgeisydd: Mr Arwel Jones. Dwyrain: Gogledd: .Cynllun/Proposal: Codi sied tail sych. Safle: Beidiog Uchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Sylwadau O5/07/2019

8.3 17/06/19 Cyf: 0/46391. Ymgeisydd: Mr Dylan Roberts. Dwyrain 293946 . Gogledd 365395 Cynllun: Newid defnydd o dir amaethyddol I iard storio I weithdai cyfagos Safle: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau 08/07/2019

8.4 18/06/19 Cyf: 0/46397. Ymgeisydd: Mr John Gardner. Dwyrain 300728. Gogledd 364715. Cynllun:Gosod Arae Paneli Solar ar y llawr ar raddfa ddomestig mewn cae amaethyddol.Ol-troed yr arae o 80m2 .Safle:Groes Hall,Llansannan,LL16 5RS Sylwadau/Representations 09/07/2019

8.5 19/06/19 Cyf:0/46411. Ymgeisydd: Mr Daniel Jones. Dwyrain Gogledd. Cynllun: Cais ol-weithredol i godi garej. Safle: Pen Dyffryn, Denbigh Road,Llansannan,LL16 5HE Sylwadau 10/07/2019

8.6 02/07/19 Cyf:0/46451. Ymgeisydd: Mr Ryan Peers. Dwyrain: 295867 Gogledd: 366864 .Cynllun: Dymchwel hen Gapel ac adeiliadu Ty Sengl newydd i’w osod ar rent. Safle: Capel Horeb, Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan, LL16 5NR Sylwadau 23/07/2019

PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a cheisiadau: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.
PENDERFYNWYD: I wrthod cais 8.6 Cyf: 0/46451 ac i nodi’r rhesymau dilynol,

Nodir yng nghynllun Datblygu Lleol Conwy y blaenoriaethau o “Ddiogelu amgylchedd naturiol ac adeiledig Conwy” a hefyd “Diogelu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a Hunaniaeth Gymunedol”.  Mae’r cais hwn yn mynd hollol i wrthwyneb y blaenoriaethau hyn.

2. Mae’r Cyngor hefyd yn blaenoriaethu diwallu’r angen am Dai Fforddiadwy i bobl lleol, ond mae cais fel yr hyn sy’n ei gyflwyno o adeiladu Ty Haf yn prisio pobl lleol allan o’u cymunedau a gallai agor drysau i ragor o ddatblygiadau o’r math yn yr ardal.

3. Cyfeirir at Brynrhydyrarian fel Pentrefan yn y Cynllun Datblygu Lleol, a nodir yn glir “Dros gyfnod y Cynllun ni roddir dyraniadau ar gyfer datblygiadau mewn Pentrefannau”. 

Mae'r Cyngor hefyd am dynnu sylw Adran Cynllunio CBS Conwy i ffeithiau sydd angen eu cwestiynnu'n gryf yn adroddiad Mr Fred Davidson (asiant Mr Prees) 

.... .by bringing back to life a property and the community that has long been in decline.” “No increase of traffic issues are likely with this proposal”

Pa dystiolaeth sydd fod dirywiad yn yr ardal?

“...is also a great benefit to the community which clearly regard the building as a daily eyesore”

Pa dystioaeth sydd fod y gymdogaeth yn ystyried fod yr adeilad yn hyllbeth?
“...a building of contemporary design reflecting the surrounding countryside”.
Nid yw'r Cyngor yn ymwybodol fod unrhyw drafodaeth  wedi cymeryd lle gyda  aelodau o'r gymdogaeth leol.  

Mae Cyngor Cymuned Llansannan yn gwneud cais i Gyngor Conwy gynnwys Capel Horeb i’w rhestr o ‘Adeiladau ac Addeiladau o Bwysigrwydd Lleol’, gan y byddai ei ddymchwel yn golled i hanes a chymeriad unigryw yr ardal.

9. Gohebiaeth.

9.1 21/06 Pennaeth Ysgol Bro Aled Head. E-bost yn diolch am gyfraniad y Cyngor tuag at gostau cymeryd rhan yn Eisteddfod Yr Urdd 2019.
9.2 24/06 Iwan Davies, Chief Executive CBS Conwy. Parthed achos llys yn erbyn amaethwr ar Penygogarth.
9.3 25/06 Simon Hunt Coed Cymru.Ymateb i ofynion Y Cyngor ynglyn a Coedlan Pen yr Allt.

1) I can confirm that the woodland is owned by Mr Williams, his mother lives at Pen yr Allt, Llansannan, adjacent the woodland.

2) Neighbouring properties are aware, Mr Williams has spoken to them as far as I know - there are legal issues with one neighbour and the owner has not been able to consult him.

3) The volumes of timber being extracted are fairly low, 130 cubic metres over 5 years. It will mostly be for local firewood supplies so limiting the movement of large vehicles.

4) The woodlands will be thinned as part of long-term restoration to ancient woodland. The volume to be thinned from the woodland has been calculated as the sustainable yield, i.e. the remaining trees will put on as much growth as has been removed during the 5 year thinning cycle. Site native tree species (mostly oak) will be retained changing the nature of the woodland from part conifer plantation and part natural woodland to part mixed woodland and mostly natural woodland over time.

5) Mr Williams will be employing local contractors as far as possible.

9.4 1/07 Eisteddfod Bro Aled, Llythyr yn diolch am gyfraniad Y Cyngor tuag at costau gynnal Eiteddfod 2019

10. Unrhyw fater arall

10.1 Theatr Bara Caws / Cyfrannu?

PENDERFYNWYD: Agenda Medi 11eg

10.2 Ann Evans: Anfoneb am gyflenwad o planhigion i’r cawg blodau wrth Plas Aled.

PENDERFYNWYD: Talu y swm o £48-03

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.

11.1 E-bost:Osian a Sioned Bryn Myfyr parthed cais cynllunio Cyf/Ref:0/46451 (Capel Horeb)

Gweler: Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio, 8.6

11.2 Cae Y Cafnau Dwr rhwng Maes Aled a’r ffordd fawr: Cafwyd sylwadau gan y Cyng Meurig Davies ar gyflwr bler y safle.

PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Cartrefi Conwy.

11.3 Arwyddion 20 milltir yr awr a’r ‘Cut-outs’ o ddisgyblion ysgol:

Derbyniwyd gwybodaeth am y gwneuthurwyr a’r costau gan beneithiaid Ysgolion Henllan a Llannefydd ynglyn a’r ‘cut-outs’ o ddigyblion ysgol.

Yn ogystal: Clerc wedi gohebu gyda CBS Conwy i geisio caniatad i brynu arwyddion 20mya a hefyd ganiatad i osod ‘cut-outs’

11.4 I geisio pris am wneud yr uchod gan Iolo Woodhouse Gorffwysfa a Wynford Jones Dalar.

11.5 Arhosfan bws Bylchau:

PENDERFYNWYD: I geisio pris am adnewyddu’r panel a’r gwydr sydd wedi torri.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor. 11eg Medi 2019.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb ac i Dwysan Williams am gyfieithu.

Terfynwyd y Cyfarfod am 8.50

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 11eg MEDI 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 10th JULY 2019 at 7-30pm

YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES

Present: Cllrs: Guto Davies (Chair) Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen, Berwyn Evans.

Members of the Public: Noela Jones, Grwp Cynefin. County Cllr Sue Lloyd-Williams,

Eifion M Jones,Phil Coombes,, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

Presentation by, Noela Jones,Head of Housing Services, Grwp Cynefin

1. Apologies: Cllr . Bethan Jones , Glyn O Roberts.

2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams,7.3 Finance
Cllr Berwyn Evans 8.5 Planning Apps. Cllr Elwyn Jones 7.7 Finance.

3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 12/06/19. RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 12/06/19 be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes. RESOLVED: Ysgol Bro Aled Bus Shelter – As no response as yet has been received from Conwy CBC’s Wil Roberts and Vic Turner for a site meeting, it was resolved to proceed with the project.

5. County Councillor’s monthly report. County Cllr Sue Lloyd-Williams presented a report for June which included information regarding changes to members of CBC Conwy’s cabinet and a diary of local events in June and July.

Suspend the Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. Eifion M Jones asked for the Council’s blessing to enable residents of Llansannan to adorn the village in preparation for the National Eisteddfod.

The chairman referred to the local Fundraising Committee for all their endeavours in meeting the allocated target set for the area.

Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts.02/07/19. Community Council Accounts, £15,705-72. H G Owen Accounts £17,024-21 Total £32,729-93

Payments.

7.1 08/06 Meinir H Jones, Flowers for planters in Groes Cheque no 200431 £11-14

7.2 14/06 Eifion Jones, Flowers for planters in Llansannan Cheque no 200432 £17-46

7.3 17/06 Direct Debit. T T & B Williams, Post office rent £151-66

7.4 25/06 Community Translating 12/06/19 Meeting Cheque no 200433 £105-71

7.5 28/06 Mrs J Reevell, Red Lion Flowers for Llansannan Cheque no 200434 £50-00

7.6 10/07 Arfon Wynne, Work in the Community Cheque no 200435 . £1,277-92

7.7 10/07 Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(1st +2nd+3rd payment 2019 / 2020) (Cheque no 200436 £900-00 + Cheque no 200441 £1,600-00) £2,500-00

7.8 10/07 Clerk’s salary 01/04/19-30/06/19 (£486.80 x1 + £486.60x2) Cheque no 200437 £1,460-00

7.9 10/07 Clerk’s expenses 01/04/19 i 30/06/2019 Cheque no 200438 £149.99
Post £28-34 + Paper + Ink £121-65

7.10 10/07 HM Revenue & Customs Cheque no 2004319 £131-20 Payments Total, £4,255-08

RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid

Unpresented cheques: 200423 £60, 200425 £250, 200428 £500.(£810-00)

Payments. 01/04/2019-02/07/19 - £7,120-80 ( Section 137, 19, 145 [£7.57] ) £1,075-98

Receipts, 01/04/2018-02/07/19 £9,564-24

Review of Budget for July+Agust 2019. JulyPayments £4,255-08, T T & B WIilliams £151-66 x 2 Cyfieithu Cymunedol £100,
Arfon Wynne £1,000 Total: £5,658-40
Estimated Receipts for above months, CCBS Footpaths refund £907-50.Precept £6,666. Total: £7,573-50

8. Notice of applications for Planning Permission.

8.1 14/06/19 Ref:0/46387. Applicant:Mr Arwel Jones. Easting: Northing: Proposal: Erection of an agricultural shed for livestock. Location: Beidiog Uchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Representations O5/07/2019

8.2 14/06/19 Ref: 0/46388 .Applicant: Mr Arwel Jones. Easting: Northing: Proposal: Erection of a dry manure shed Location: Beidiog Uchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Representations O5/07/2019

8.3 17/06/19 Ref:0/46391. Applicant: Mr Dylan Roberts. Easting 293946. Northing 365395 Proposal: Change of use of agricultural land to storage yard to adjacent workshops. Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Representations 08/07/2019

8.4 18/06/19 Ref:0/46397. Applicant: Mr John Gardner. Easting 300728. Northing 364715. Proposal:Gosod Installation of a small Domestic-scale Ground Mounted Solar Panel Array to agricultural field. Array footprint of 80m2. Location:Groes Hall,Llansannan,LL16 5RS Representations 09/07/2019

8.5 19/06/19 Ref:0/46411. Applicant: Mr Daniel Jones. Easting Northing . Proposal: Retrospective erection of garage. Location: Pen Dyffryn, Denbigh Road, Llansannan, LL16 5HE. Representations 10/07/2019

8.6 02/07/19 Ref:0/46451. Applicant: Mr Ryan Peers. Easting: 295867 Northing: 366864 Proposal: Demolition of former Chapel and the Construction of a New Detached Rental House. Location: Capel Horeb, Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan, LL16 5NR Representations 23/07/2019

RESOLVED: No comments nor objections were voiced against applications 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.

RESOLVED: DECISION: Reject application 8.6 and to present the following reasons.

1. Conwy’s Local Development plan’s priorities are to “Protect Conwy’s outstanding natural and built environment” as well as “Safeguard and promote the Welsh language and community identity”. This application goes against these priorities.

2. Also, another of the Council’s priorities is to meet the need of Affordable Housing for local residents. However applications such as this one to build a Holiday Home can price local residents out of their communities. This could result in a rise in similar developments in the area.

3. Bryn Rhyd yr Arian is referred to as a Hamlet in the Local Development Plan and it clearly states, “Over the Plan period, there will be no allocations for development within the Hamlets”.

4. Llansannan C C would draw the Planning department attention, and to strongly question Mr Fred Davidson (Mr R Prees’ agent) who claims that the development would bring back to life back to a community that has long been in decline.

What evidence is there that the community is in decline?

5“...is also a great benefit to the community which clearly regard the building as a daily eyesore.

Again, what evidence is there that the community regard the building as an ‘eyesore’?

Llansannan C C are not aware that there has been any discussions with the neighbours.

6. Llansannan Community Council wish to make an application to Conwy Council asking them to add Capel Horeb to their list of ‘Building and Structures of Local Importance’. Demolishing it will be a great loss to the area’s history, and unique character.

9. Correspondence.

9.1 21/06 Ysgol Bro Aled Head. E-mail thanking the Council for the contribution towards the costs relating to attending The Urdd National Eisteddfod 2019

9.2 24/06 Iwan Davies, Chief Executive CBS Conwy. Response to the Councils comments relating to the court case brought against a farmer on The Great Ormes Head.

9.3 25/06 Simon Hunt Coed Cymru. Response to Council’s queries re Pen yr Allt copse.
1) I can confirm that the woodland is owned by Mr Williams, his mother lives at Pen yr Allt, Llansannan, adjacent the woodland.
2) Neighbouring properties are aware, Mr Williams has spoken to them as far as I know - there are legal issues with one neighbour and the owner has not been able to consult him.
3) The volumes of timber being extracted are fairly low, 130 cubic metres over 5 years. It will mostly be for local firewood supplies so limiting the movement of large vehicles.
4) The woodlands will be thinned as part of long-term restoration to ancient woodland. The volume to be thinned from the woodland has been calculated as the sustainable yield, i.e. the remaining trees will put on as much growth as has been removed during the 5 year thinning cycle. Site native tree species (mostly oak) will be retained changing the nature of the woodland from part conifer plantation and part natural woodland to part mixed woodland and mostly natural woodland over time.
5) Mr Williams will be employing local contractors as far as possible

9.4 1/07 Eisteddfod Bro Aled: Letter acknowledging Council’s contribution towards running costs of the 2019 Eisteddfod.

10. Any other business
10.1 Theatr Bara Caws / Contribution?
RESOLVED: Include in September 11th Agenda.
10.2 Ann Evans: Receipt for consignment of plants for flower troughs near Plas Aled.

RESOLVED: To reimburse the sum of £48-03.

11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

11.1 E-mail: Osian a Sioned Bryn Myfyr regarding Planning Application 8.6 Ref:0/46451 (Capel Horeb)
Refer to. Notice of applications for Planning Permission, 8.6
11.2 Cllr Meurig Davies referred to the untidy state of the ‘Water Trough Field’

RESOLVED: To correspond with ‘Cartrefi Conwy’
11.3 20 mph Signs and ‘Cut-outs’ of school children.

The clerk quoted information received from Henllan and Llannefydd schools.
Also, correspondence sent to Conwy CBC to seek permission to erect 20 mph signs and ‘Cut-outs’ at Council’s own expense.

11.4 RESOLVED: To approach the following for quotes for manufacturing ‘cut-outs’
Iolo Woodhouse Gorffwysfa and Wynford Jones Dalar.
11.5 Bylchau Bus Shelter
RESOLVED: To seek quotes for repair to the broken panel.

The chairman thanked everyone for attending and also thanked Dwysan Williams for translating the proceedings.

12. Confirm date and venue of next Council. September 11th 2019.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 11th SEPTEMBER 2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Gorffennaf 2019 / July 2019 Minutes Statistics: 0 click throughs, 533 views since start of 2022

Cofnodion Mis Gorffennaf 2019 / July 2019 Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022