Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ebrill 2019 April Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 10fed EBRILL 2019 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Delyth Williams, Bethan Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Tony Hickinbottom, Mandy Hickinbottom Philip Coombes,
Eifion M Jones, Arfon Wynne, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheriadau: Cynghorwyr: Meurig Davies, Philip Wright, Guto Davies, Emrys Owen, Elwyn Jones, Glyn O Roberts, Cynghorydd Sir Sue Lloyd Williams.
Cyfeiriodd Y Cadeirydd at brofedigaeth Y Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams ac estynodd cydymdeimd iddi ar ran Y Cyngor Cymuned.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol: Cyng Delyth Williams, 7. Cyllid 7.4
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 13/03/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 13/03/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion: 11.2 Cofnodion 09/01/19 Arhosfa Ysgol B.A.) Gohebu yn uniongyrchol a Phrif Weithredwr CBS Conwy.
Derbyniwyd cadarnhad gan Y Prif Weithredwr fod sylwadau’r Cyngor Cymuned wedi ei anfon ymlaen i Adran Briffyrdd CBS Conwy.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Ni dderbyniwyd adroddiad .
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid. Balans Banc. 29/03/19. Cyfrif y Dreth, £13,258-32.
Cyfrif H G Owen, £17,016-11 Cyfanswm. £30,274-43
Taliadau
7.1 08/03 Cyfieithu Cymunedol, Cyfieithu dogfen Gwaith cynnal a chadw.Siec rhif 200413 £43.20
7.2 12/03 CBS Conwy CBC Hawliad Trethi Busnes £00-00
7.3 14/03 Y Gadlas,Hysbyseb torri glaswellt ayb. 200414 £8-00
7.4 15/03 Debyd Uniongyrchol / DD. T T&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.5 17/03 Your Tourism Community Ltd.
(llansannan.cymru) 200415 £25-00
7.6 01/04 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/03/19 200416 £98-83
7.7 10/04/19 Cyflog Clerc. 01/01/19 i 31/03/19 (£530.40 x3) 200417 £1,591-20 7.8 09/01/19. Costau’r Clerc. 01/01/19 i 31/03/19 Post £30-00 + Papur+ Inc £103.23.200418 £133.23 Cyfanswm Taliadau £2,051-12
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .
Derbyniadau
7.9 12/03/19 CBS Conwy.Ad-daliad Llwybrau . £282.03
7.10 22/03/19 CBS Conwy,adliad Llwybrau. £97.65 Cyfanswm Derbyniadau £379.68
Sieciau heb eu cyflwyno 200410 £78-20
Taliadau 01/04/2018-29/03/2019: £28,716-18 (Adran 137 [£7.57} £3,400-00)
Derbyniadau 01/04/2018-29/03/2019: £28,652-67
Adolygiad cyllideb ar gyfer Ebrill a Mai 2019 / . Taliadau Ebrill £2,051-12. + Zurich Municipal Yswiriant £840- Scips Cymunedol £888 Cyfanswm £3779.12
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod , Precept £6,666. HMRC Ad-daliad TAW £2,019-55.
Rhent Swyddfa Post £210.00 Rhent ‘Y Gadlas £180.00
Cyfanswm £9,075-55
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1 Proposed Airwave Solutions Limited Telecommunications Installation-Groes Bach, Groes, Denbigh LL16 5RS Planning Pre-Consultation-Airwave Ref (NWA180)
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth
9.1 11/03 Cynulliad. Gwybodaeth ynglyn a diwedd cytundeb BDO-Grant Thornton.
9.2 14/03 CBS Conwy CBC, AFfC/ERF, Pedestrian Dropped Crossings.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda CBS Conwy a chrybwyll y Disability and Equality Act.
9.3 01/04 Melanie Glover; Cais i gael arwyddion marchogaeth ceffylau yn Llansannan.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda CBS Conwy, Community and Voluntary Support Conwy, Glasdir Llanrwst
10. Unrhyw fater arall,
10.1 Trafod a phenderfyiad ar y tendar gwaith cynnal a chadw’r Fynwent, llwybrau cyhoeddus ayb.
PENDERFYNWYD: Yn dilyn trafodaeth pederfynwyd derbyn ‘tendar’ Arfon Wynne,Pentre Beidiog,Llansannan.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod,
11.1 Cawgiau Blodau: Derbyniwyd gwybodaeth fod Y Gymdithas Hanes a Clwb Bowlio Llansannan yn rhannu’r gyfrifoldeb
11.2 Bont Bach, Grofydd, Llansannan. Derbyniwyd cwyn fod y ffordd dros y bont wedi culhau yn dilyn gwneud y gwaith o adnewyddu’r ganllaw ar yr ochr dde i’r bont.
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda CBS Conwy i ganmol y gwaith sydd wedi ei wneud eisioes ac i ofyn am ganllaw newydd i ochr chwith y bont.
11.3 Parcio yn y Groes: Derbyniwd gwybodaeth am gwynion parcio yn Groes.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda CBS Conwy i ddatgan cefnogaeth Y Cyngor Cymuned i bryderion y trigolion yn Groes.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor
Cyfarfod Blynyddol 8fed Mai

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 8fed Mai 2019.CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 10th APRIL. 2019 at 7-30pm
AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: Cllrs: Cllrs: Celfyn Williams (Chairman) Delyth Williams, Bethan Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: Tony Hickinbottom, Mandy Hickinbottom. Philip Coombes,
Eifion M Jones, Arfon Wynne, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: Cllr: Meurig Davies, Philip Wright, Guto Davies, Emrys Owen, Elwyn Jones
Glyn O Roberts, County Cllr Sue Lloyd Williams.
The Chairman extended the Community Council’s sympathies to County Cllr Sue Lloyd-Williams following her recent bereavement.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams,Finance 7.4
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 13/03/19
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 13/03/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes. Minutes 09/01/19 Ysgol Bro Aled Bus Shelter: A letter of acknowledgement received from Conwy CBC stating that Llansannan’s CC concern has been forwarded to the Highways Dept
5. County Councillor’s monthly report. No report was received.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts. 29/03/2019
Community Council Accounts, £13,258-32
H G Owen Accounts, £17,016-11 Total. £30,274-43
Payments.
7.1 08/03 Cyfieithu Cymunedol, Translation of maintenance work document. 200413 £43.20
7.2 12/03 Conwy CBC Business Rates Demand Post Offic £00-00
7.3 14/03 Y Gadlas, Advert for grass cutting etc. 200414 £8-00
7.4 15/03 Direct Debit. T T & B Williams, Post Office rent. £151-66
7.5 17/03 Your Tourism Community Ltd. 1 year registration for llansannan.cymru 200415 £25-00
7.6 01/04 Cyfieithu Cymunedol, 13/03/19 Meeting. 200416 £98-83
7.7 10/04/19 Clerk’s salary 01/01/19 i 31/03/2019 (£530.40 x3) 200417 £1,591-20 7.8 09/01/19.Clerk’s expenses 01/01/19 i 31/03/2019 200418 £133.23 Post £30-00 + Paper + Ink £103.23 Payments Total £2,051-12
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.
Unpresented cheques: 200410 £78-20
Receipts.
7.9 12/03/19 CBS Conwy CBC. Footpaths Refund. £282.03
7.10 22/03/19 CBS Conwy CBC.Footpaths Refund. £97.65 Total Receipts £379.68
Payments. 01/04/2018-29/03/2019: £28,716.18
(Section 137 [£7.57} £3,400-00)
Receipts, 01/04/2018-29/03/2019: £28,652.67
Review of Budget for April and May 2019. Payments: £2,051-12. Zurich Municipal Insurance £840- Community Skips £888. Total, £3779.12 Estimated Receipts for above months, Precept £6,666. HMRC VAT Refund £2,019-55. Post Office rent £210. Rent ‘Y Gadlas £180.
Total £9,075-55.
8. Notice of applications for Planning Permission
8.1 Proposed Airwave Solutions Limited Telecommunications Installation-Groes Bach, Groes,Denbigh LL16 5RS Planning Pre-Consultation-Airwave Ref (NWA180)
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above application.
9. Correspondence.
9.1 11/03 Notice of end of contract re- BDO-Grant Thornton. Auditors.
9.2 14/03 Conwy CBC, ERF, Pedestrian Dropped Crossings.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC and refer to the Disability and Equality Act.
9.3 01/04 Melanie Glover: Request to have ‘Horse Riding’ road signs in Llansannan.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC, Community and Voluntary Support Conwy, and Glasdir Llanrwst.
10. Any other business
10.1 Discussion on the tenders received for grass cutting and general maintenance in the community.
RESOLVED: To accept Arfon Wynne, Pentre Beidiog’s tender.
11. Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting
11.1 Flower Troughs, Y Gymdithas Hanes a Llansannan Bowling Club to share the responsibility.
11.2 Bont Bach, Grofydd, Llansannan. Information received that following renovation work the road over the bridge has narrowed,
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC asking for the left-hand side of the bridge to be improved.
11.3 Parking issues at Groes:
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC expressing Llansannan C C support for the residents concerns.
12. Confirm date and venue of next Council’s meeting; Annual General Meeting 8th May 2019

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 13/02/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Ebrill 2019 April Minutes Statistics: 0 click throughs, 624 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ebrill 2019 April Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022