Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Ebrill 2018 April Minutes

COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 11 EBRILL 2018 am 7-30yh
YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

Presennol: Cynghorwyr: Celfyn Williams (Cadeirydd) Emrys Owen, Meurig Davies, Trefor Roberts, a Berwyn Evans.

Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Philip Coombes, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr:Glyn O Roberts, Bethan Jones, Delyth Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones, Guto Davies.

Cyflwynodd Meirion Owen,Swyddog Lles Cymunedol, CBS Conwy anerchiad byr i’r Cyngor yn amlinellu gwahanol weithgareddau mae ‘Tim Lles Cymunedol Cyngor Conwy’yn ei gefnogi. Datganodd ei fod eisioes yn ymwybodol o’r holl weithgareddau sydd yn cael eu cefnogi yn yr ardal ond fod croeso i unrhyw fudiad neu unigolyn cyflwyno syniadau newydd y buasai bobl yn y gymuned yn hoffi ei wneud.

2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda: Ni ddatganwyd diddordeb gan unrhyw un yn bresennol.

3.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor (14/03/2018)

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 14/03/2018 y Cyngor yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r Cofnodion:

4.1 Ynghyd-destyn y gwahoddiad a dderbyniwyd gan Mr Peter Alexander (Hosbis Sant Cedeyrn) i annerch yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor.

PENDERFYNWYD: I gydymffurfio yn union a chanllawiau’r Cyngor ynglyn a chyfrannu i elusenau
gofynwyd i’r clerc anfon cais am adroddiad ariannol gan Hosbis Sant Cyndeyrn.

4.2 Cyfeiriodd y Cadeirydd fod yr arwyddion ‘Bronallt / Cae’r Gofaint bellach wedi cael eu gosod yn Groes, ond yn anffodus maen’t yn uniaith Saesneg. Datganodd y Cyng Sir Sue Lloyd-Williams ei bod yn bwriadu cysylltu gyda’r adran berthnasol yn CBS Conwy.

5. Adroddiad y Cynghorydd Sir:

Derbyniwyd adroddiad o ddyddiadur llawn y Cynghorydd Sir o’r 14/03/18 hyd at ddyddiad y cyfarfod

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor:
Ni gyflwynwyd unrhyw sylwadau gan aelodau’r cyhoedd oedd yn bresennol.

7. Cyllid . Balans Banc.04/04/2018.Cyfrif y Dreth. £ 13,344-56

Cyfrif HG Owen £16,993-38

Cyfanswm £30,337-94

Taliadau

7.1 18/03/18 Your Tourism Community Ltd, cofrestru llansannan.cymru am 1 blwyddyn £25.00

7.2 13/04/18 Cyflog Clerc 01/01/18 i 31/03/18 (£530.40x3) £ 1,591.20 7.3 13/04/18 Costau’r Clerc 01/01/18 i 31/03/18 £71.46

7.4 15/03/18 Debyd Uniongyrchol,T T &B Williams Rhent Swyddfa Bost £151-66

Cyfanswm Taliadau £ 1839.32 PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod

Derbyniadau 16/03/18 R W Roberts,Ymgymerwyr £400.00

Taliadau . 01/04/2017 - 28/03/2018 £29,807.99 ( Adran 137 [£7.57} £ 6,636.67 )

Derbyniadau / Receipts, 01/04/2017 – 28/03/2018 £28,534-06

Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mis Ebrill 2018; TT&B Williams £151.66. Cyfieithu £91.96. CBSConwy Scips £888.00 Cyfanswm. £1,131-62

Amcangyfrif Derbyniadau Mis Ebrill: CBSConwy Precep£ 6,667-00.

Ad-daliad TAW/VAT Refund £1.870-00. Cyfanswm: £8,536-00

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio

8.1 Cyfeirnod: 0/44954. Ymgeisydd: Messrs T Lloyd Griffith & Ptnrs.Dwyrain296739. Gogledd 365532. Cynllun: Adeiliadu annedd mentr wledig. Safle: Tan Tryfan,Llansannan,Conwy LL16 5NL Sylwadau:03/04/2018.

8.2 Cyfeirnod: 0/44958. Ymgeisydd: Mr Martin Youds. Dwyrain290816. Gogledd364317. Cynllun: Adeiliadu menage at ddefnydd Preifat.Safle: Nant Wnen,Nant ucha Road, Llansannan,

Conwy. LL16 5LG Sylwadau 04/04/2018.

8.3 Cyfeirnod: 0/45012. Ymgeisydd: Mr Dylan Roberts.Dwyrain 293891.Gogledd 365808. Cynllun:Estyniad i adeilad storio amaethyddol(Cymeradwyaeth Ymlaen Llaw Amaethyddol)

Safle Plas Aled Llwyn Y Gibwst Llansannan LL16 5HE Sylwadau 24/04/2018

PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Gyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r tri cais uchod.

Tud 02

9. Gohebiaeth

9.1 08/03/18. Gwahoddiad: Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig / Gwobr Pentrefi Conwy2018 /Lansio Gwobr Pentrefi Conwy 12/04/2018 6yh yn Glasdir Llanrwst, LL26 0DF

Datganodd y Cadeirydd nad oedd yn gyfleus iddo fynychu’r cyfarfod uchod oherwydd ymrwymiad arall.

9.2 16/03/18. Philip Vipond Swyddog Yr Amgylchedd , CBS Conwy CBC.

Derbyniwyd e-bost yn datgan nad oes ar hyn o bryd gyfalaf digonol ar gael i fuddsoddi mewn offer newydd ar gyfer caeau chwarae plant yn Llansanan,Clwt na’r Groes.

9.3 02/03/18. Meirion Owen,Swyddog Lles Cymunedol, CBS Conwy

Cafwyd anerchiad yn gynharach yn y cyfarfod.

9.4 20/03/18 Cyng Meurig Davies, Pwynt trydanu ceir electric yn Llansannan.

Cafwyd datganiad gan Eifion M Jones yn egluro syt bu i Menter Bro Aled wneud cais anlwyddiannus yn y gorffennol

PENDERFYNWYD: I’r clerc ohebu gyda Menter Bro Aled i gynnig cefnogaeth i unrhyw cais fwriedir ei wneud ganddynt yn y dyfodol parthed pwynt trydanu ceir electric yn y Llansannnan.

9.5 21/03/18 Vic Turner, Yr Amgylchedd,Ffyrdd a Chyfleusterau, CBS Conwy CBC, Peryglon traffig yn teithio drwy Llansannan.

Derbyniwyd ymateb i bryderion y Cyngor a’r ddeiseb a gyflwynwyd i CBS Conwy ar 20/02/18 ynglyn a’r sefyllfa beryglys sydd yn bodoli wrth fynedfa Ysgol Bro Aled.

PENDERFYNWYD: I ohebu unwaith eto gyda CBS Conwy ynglyn a’r peryglon a leiswyd eisioes.

9.6 23/03/18 John MacLennan, Cyfarfod gyda Cynghorau Llannefydd a Llanfair Talhaiarn yn Llannefydd 23/04/18.

10. Unrhyw fater arall

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod

11.1 Cynghorydd Bethan Jones, Problem baw cwn ac heyd gor-yrru trwy Bryn Rhyd-yr-Arian.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor Mai 9fed 2018.

COFNODION HEB EI DERBYN


MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 11th APRIL 2018 at 7-30pm AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.

Present: : Celfyn Williams (Chairman) Emrys Owen, Meurig Davies, Trefor Roberts, Berwyn Evans.

Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Eifion M Jones, Philip Coombes, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs Glyn O Roberts, Bethan Jones,Delyth Williams, Elwyn Jones, Gareth Jones, Guto Davies.

Meirion Owen, Community Wellbeing Officer Conwy CBC gave a short address outlining various activities that the Community Wellbeing Team are presently supporting. Whilst being aware of the many activities presently going on in Llansannan he stated that there would always be support for new ventures and ideas presented by organisations and individuals.

2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: No declarations of interest were declared.

3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes: (14/03/18)

IT WAS RESOLVED: To approve and sign the minutes of the Council’s meeting held on 14/03/18

4. Matters arising from the minutes

4.1 Regarding the invitation accepted by Peter Alexander to address the Annual Meeting,

RESOLVED: To confirm with the Council’s guidelines: that the clerk request a copy of the latest financial report issued by St Kentigern Hospice.

4.2 The Chairman confirmed that new signs for ‘Bronallt / Cae’r Gofaint’ have been erected but unfortunately they are not bilingual. County Cllr Sue Lloyd-Williams stated her intention to refer the issue to the relevant department at CBC Conwy.

5. County Councillor’s monthly report

The County Councillor presented a synopsis of her council related diary from the 14th of March up to the date of the meeting.

6. Public’s opportunity to present statements .

7. Finance. Bank balance .04/04/2018.Community Council Accounts £13,344-56

HG Owen Accounts £16,993-38

Total £30,337-94
(2018/2019)

Payments

7.1 18/03/18 Your Tourism Community Ltd, I year registration llansannan..cymru £25.00

7.2 13/04/18 Clerk’s salary 01/01/18 i 31/03/18 (£530.40x3) £ 1,591.20 7.3 13/04/1 Clerk’s expenss 01/01/18 i 31/03/18 £71.46

7.4 15/03/18 Standing Order,T T & B Williams,Post Office rent. £151-66

Total £1839.32

RESOLVED: That all the above payments are correct, and that all the above payments be paid.

Receipts 16/03/18 R W Roberts, Funeral Directors £400.00

Payments. 01/04/2017 - 28/03/2018 £29,807.99 ( Section 137 [£7.57} £ 6,636.67)

Receipts, 01/04/2017 – 28/03/2018 £28,534-06

Payments: Review of Budget for April 2018: TT&B Williams £151.66. Cyfieithu/Translation £91.96. CBSConwy Scips £888.00 Total.£1,131-62

Estimated Receipts for April 2018 : CBSConwy Precept. £ 6,667-00 Ad-daliad TAW/VAT Refund £1.870-00. Total: £8,536-00

8. Notice of applications for Planning Permission

8.1 Ref: 0/44954. Applicant: Messrs T Lloyd Griffith & Ptnrs.

Easting 296739.Northing 365532. Proposal: Construction of agricultural rural enterprise dwelling.

Location: Tan Tryfan,Llansannan,Conwy LL16 5NL Representation 03/04/2018.

8.2 Ref: 0/44958. Applicant: Mr Martin Youds

Easting 290816. Northing 364317. Proposal: Construction of menage for private use.

Location: Nant Wnen,Nant ucha Road, Llansannan, Conwy. LL16 5LG

Representation 04/04/2018.

8.3 Ref: 0/45012. Applicant: Mr Dylan Roberts.Easting 293891 Northing 365808 Proposal: Extension to agricultural storage Building (Agricultural Prior Approval) Location Plas Aled Llwyn Y Gibwst Llansannan LL16 5HE Representations 24/04/2018

IT WAS RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above three applications.

9. Correspondence

9.1 08/03/18. Invitation: Campaign for the Protection of Rural Wales / Conwy Village Award 2018 Launch of the Conwy Village Award 2018 on 12/04/2018 at Glasdir, Llanrwst LL22 0DF

The Chairman stated that he was unable to attend.

9.2 16/03/18. Philip Vipond, Environment Officer CBS Conwy CBC. Re- Llansannan, Clwt and Groes Children’s Playing Fields.Confirmation that there is currently no Capital funding provision available to Open Spaces for investment in Play Equipment/Facilities in the new financial year 2018/19 and therefore we will be unable to fund any new installations during this time.

9.3 02/03/18. Meirion Owen, Community Wellbeing Officer Conwy CBC.

An address was presented earlier during the meeting .

9.4 20/03/18 Cllr Meurig Davies, Re-Charging stations for electric cars in Llansannan.

Eifion M Jones stated that Menter Bro Aled had made an unsuccessful application in the past.

IT WAS RESOLVED: That the clerk correspond with Menter Bro Aled to pledge support to any future applications for funding towards a charging point at Llansannan.

9.5 21/03/18 Vic Turner, Environment, Roads & Facilities, Conwy CBC, E-mail in reply to 21/03/18 request (and petition) for 20 mph either side to Ysgol Bro Aled School.

IT WAS RESOLVED: To correspond again with Conwy CBC to reiterate the Council’s concern.

9.6 23/03/18 John MacLennan, Re-arranged joint meeting with Llannefydd and Llanfair TH Community Councils at Llannefydd on 23/04/18

10. Any other business

11. Any issues brought to the Clerks attention prior to the meeting.

11.1 Cllr Bethan Jones, drew the Council’s attention to the problem of dog-fowling and also excessive speeding through Bryn Rhyd-yr-Arian.

12. Confirm date and venue of next Council Meeting : May 9th 2018.

THESE MINUTES HAVE NOT BEEN ADOPTED

Cofnodion Mis Ebrill 2018 April Minutes Statistics: 0 click throughs, 940 views since start of 2022

Cofnodion Mis Ebrill 2018 April Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022