Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Chwefror 2022 February Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN, COFNODION CYFARFAOD GYNHALIWYD YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU NOS FERCHER 9fed o FIS CHWEFROR 2022 AM 7-30yh
Presennol: Cyng: Meurig Davies (Cadeirydd) Trefor Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Berwyn Evans, Bethan Jones, Elwyn Jones, Guto Davies, Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sirol, Sue Lloyd-Williams, Meinir H Jones, Meinir Jones, Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorydd Celfyn Williams.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol. Cynghorydd Delyth Williams,Cyllid, 7.5 7.9
3. Cadarnhau cofnodion. Cyfarfod Y Cyngor gynhaliwyd 12/01/2022 PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 12/01/2022 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion. 4.1 Arhosfa Bws Singrug: Clerc wedi cyfarwyddo Iolo Edwards i yrru’n mlaen gyda chynhyrchu a gosod arhosfa newydd
.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am fis Chwefror 2022. Gwybodaeth, Etholiadau Lleol 5 Mai 2022 – cyfnod enwebu ffurfiol yn dechrau ar y 22ain o Fawrth. Prosiect Atal llifogydd Llansannan – Pryderion ynglyn a chau Ffordd Gogor wedi ei basio ymlaen i Kevin Lucas Rheolwr Bwriadwaith.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Ni dderbyniwyd sylwadau.
Adfer y Rheolau Sefydlog.

7. Cyllid. Balans Banc, 31/01/2022.Cyfrif y Dreth,..£12,513.62
Cyfrif H G Owen…£14,029.93.
Cyfanswm, £26,543.55
Taliadau.
7.1 05/01 Debyd Uniongyrchol. British Gas Business, Trydan, Swyddfa Post 7/11 -7/12/21 …£67.13
7.2 10/01 Costau Banc (Cyfrif y Dreth) hyd at 19/12/ 21 £14.00
7.3 10/01 Costau Banc (Cyfrif H G Owen) hyd at 19/12/ 21 £8.00
7.4 17/01 Menter Bro Aled Cyf Siec rhif 200560 £3,000.00
7.5 17/01 SO.TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66 7.6 18/01 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/10/21 – 31/12/21 Siec rhif 200564.£69.56
7.7 18/01 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 Siec rhif 200562 .£1,442.00
7.8 26/01 TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost. Siec rhif 200561 …£86.87
Taliadau a Cymeradwywyd.
7.9. 7.10 12/01 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £86.67
7.10 DU/SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66
PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwywyd talu oll o’r taliadau.
Sieciau heb eu cynrychioli: 200563 HMRC £149.20
Derbyniadau :
7.11 17/01 Y Gadlas .£180.00 Cyfanswm £180.00
Taliadau: 01/04/21 – 31/01/22 £28,468.31 …Derbyniadau: 01/04/21 – 31/01/22 £23,599.19
Swm Priodol o dan Adran 137, 2020/21 - £8.41 yr etholwr.( 721+318=1039=£8,737.99)
Taliadau S137 hyd at 31/01/2022 £5,870.00

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio: Ni gyflwynwyd ceisiadau hyd at ddyddiad y Cyfarfod.

9. Gohebiaeth. 9.1 ebost Pwyllgor Y Ganolfan Addysg Bro Aled: Cais yn gofyn am gefnogaeth ariannol tuag at y gost o addasu’r ystafell ymarferol. Penderfynwyd: Cadarnhau’r addewid a gafodd ei wneud eisioes.

10. Ceisiadau am Grantiau:
10.1 Cwmni Urdd Gobaith Cymru
10.2 Mari Curie
10.3 Ty Gobaith Hosbis Plant,
10.4 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant.
Gofynodd y Clerc i’r ceisiadau uchod gael eu cynnwys ar Agenda 09/03/22
10.5 Eglwys Sant Sannan Llansannan: Cymeradwywyd grant o £420.00
10.6 Eisteddfod Bro Aled Llansannan: Cymeradwywyd grant o £500.00
10.7 Aelwyd Llansannan: Cymeradwywyd grant o £500.00
10.8 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,,Groes: Cymeradwywyd grant o £500.00

11.Unrhyw fater arall.
11.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog. 11.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol. 11.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio. 11.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc. Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda Un Llais Cymry i ofyn am ganllawiau mwy manwl.
11.5 Adolygu Cofrestr Asedau. Y Clerc i anfon copi o’r Gofrestr Asedau i’r Cynghorwyr.
Gofynodd y Clerc i’r Cynghorwyr adolygu’r Rheoliadau uchod a chyflwyno unrhyw addasiadau angenrheidiol er mwyn eu cynnwys ar agenda 9fed o Fawrth.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
12.1 Bryn Rhyd yr Arian. Dwr ar y ffordd wrth Cysgod Y Coed. Clerk i gysylltu gyda A,Ff & Ch.
12.2 Cyflwr ffordd Bryn Rhyd yr Arian i Tan Tryfan. Clerc i gysylltu gyda A,Ff & Ch. 12.3 Cyflwr ffordd wrth yr Hen Felin Bryn Rhyd yr Arian(Gostyngiad yn y ffordd) (The Old Mill LL16 5NR) A,Ff & Ch.
12.4 Scips Bryn Rhyd yr Arian (26ain Ionawr) Derbyniwyd adroddiad gan Y Cynghorydd Bethan Jones.Mynegodd fod unigolion o Lansannan wedi defnyddio’r gwasanaeth ar y diwrnod. Awgrymwyd cynnwys canllawiu penodol ar y posteri y tro nesaf bydd y Cyngor Cymuned yn archebu’r scipiau Cymunedol. 12.4 Adeilad ffram bren yn cael ei adeiliadu yn Mynydd Dymunol, Llansannan, LL16 5LE Clerc i gysylltu gyda Adran Cynllunio CBS Conwy

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol

14. Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor, Groes 09/03/2022

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 9fed O FAWRTH 2022.


LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES ON WEDNESDAY 9th OF FEBRUARY 2022. AT 7.30pm.
Present : Cllrs: Meurig Davies (Chair) Trefor Roberts, Delyth Williams, Philip Wright, Berwyn Evans, Bethan Jones, Elwyn Jones, Guto Davies,
Members of the Public: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Meinir Jones, Meinir H Jones , Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllr Celfyn Williams:

2. Declarations of Interest Code of Local Government Conduct. Cllr Delyth Williams, Finance 7.5 7.9

3. Confirm minutes of 12/01/2022 Council meeting.
RESOLVED: Minutes on the 12/01/2022 meeting be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes 4.1 Singrug Bus Shelter: Clerk stated he’d instructed Iolo Edwards to fabricate and erect a new shelter.

5. County Councillor’s monthly report: Sue Lloyd-Williams presented a report for January 2022. Information: May 5 2022 Local Elections – the period for the nominations will commence on the 22nd of March. Llansannan Flood alleviation scheme – Concern regarding the possible road closure at Ffordd Gogor has been passed on to Kevin Lucas, Project Manager.
RESOLVED: Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No representations were presented. Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts, 31/01/2022
Community Council Accounts £12,513.62
H G Owen Accounts £14,029.93
Total £ 26,543.55

Payments.
7.1 05/01 DD. British Gas Business, Electricity Post Office 7/11 7/12/21 £67.13
7.2 10/01 Bank Charges (Community Council Accounts) to 19/12/ 21 £14.00
7.3 10/01 Bank Charges (H G Owen Accounts) to 19/12/ 21 …£8.00
7.4 17/01 Menter Bro Aled Cyf Cheque no 20056 £3,000.00
7.5 17/01 SO.TT&B Williams, Post Office Rent …£151.66 7.6 18/01 Emrys Williams, Clerk’s expenses.1/10/21 – 31/12/21 Cheque no 200564 £69.56
7.7 18/01 Emrys Williams, Clerk’s Salary.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 Cheque no 20056….….£1,442.00 7.8 26/01 TT&B Williams, Post Office Rent. 200561 Cheque no .£86.87 Payments confirmed. 7.9. 12/01 T T & B Williams ,/ Post Office Rent. £86.67
7.10 SO.T T & B Williams, Post Office Rent £151.66
Community Skips
Unpresented Cheques: 200563 HMRC £149.20
Receipts :7.11 17/01 Y Gadlas .£180.00 … Total…….. £180.00
Payments,01/04/21 – 31/01/2022….£28,468.31 …Receipts, 01/04/21 – 31/01/2022…..£23,599.19
Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.(Electorate: Llansannan 721 + Groes 318=1039=£8,737.99) S137 Payments at 31/01/2022 £5,870.00
Page 18

8.Notice of application for Planning Permission. No applications received up to date of meeting.

9. Correspondence. Ganolfan Addysg Bro Aled: Request for financial suport towards adapting the Centre’s Practical room. Resolved: To confirm prior commitment given to support the project.

10. Grants:
10.1 Cwmni Urdd Gobaith Cymru
10.2 Mari Curie
10.3 Ty Gobaith Hosbis Plant,
10.4 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant.
Clerk requested that the above requests be included on 09/03/22 Agenda.

10.5 Eglwys Sant Sannan Llansannan: Resolved: grant of £420.00
10.6 Eisteddfod Bro Aled Llansannan: Resolved: grant of £500.00
10.7 Aelwyd Llansannan: Resolved: grant of £500.00
10.8 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes: Resolved: grant of £500.00

11 Any other matter.

11.1 Review and adopt Standing Orders.
11.2 Review and adopt Financial Regulations.
11.3 Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
11.4 Review and adopt Risk Assessment Schedule. Clerk to correspond with One Voice Wales and request guidance.
11.5 Review Asset Register. Clerk to relay copies of the Asset Register to Councillors.
The Clerk asked the Councillors to review orders 11.1 – 11.5 and present any necessary adjustments to be included in 9th March agenda.

12. Any issues presented to the clerk.
12.1 Road issues. Water on road near Cysgod Y Coed. Report to ERF CBC Conwy
12.2 Bryn Rhyd yr Arian to Tan Tryfan. Report to ERF CBC Conwy
12.3 Hen Felin Bryn Rhyd yr Arian (The Old Mill) LL16 5NR Subsidence Report to ERF CBC Conwy.
12.4 Community Skips, Bryn Rhyd yr Arian (26th January) Report received from Cllr Bethan Jones stating that residents from Llansannan were using the service at Bryn. It was suggested that the next time Skips are ordered, advertising posters should include defined instructions as to who should be using them at the various sites. ###### 12.4 Wooden framed building at Mynydd Dymunol, Llansannan, LL16 5LE Clerk to correspond with Planning Dept Conwy CBC.

13. Internal and External Audit Matters.

14 Confirm date of next Council meeting 09/02/2022

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 9th OF March 2022 COUNCIL MEETING.

Cofnodion Mis Chwefror 2022 February Minutes Statistics: 0 click throughs, 80 views since start of 2022

Cofnodion Mis Chwefror 2022 February Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022