Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Chwefror 2020 February Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD NOS FERCHER 12fed CHWEFROR 2020 AM 7-30 yh YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES.

Llifogydd penwythnos 8fed a 9fed o Chwefror ym mhentref Llansannan: Cyfeiriodd y Cadeirydd at y difrod a ddioddefodd nifer o anheddau yn y pentref o ganlyniad i’r llifogydd.Diolchodd i bawb a fu cynorthwyo yn ystod yr argyfwng. Ategwyd y diolchiadau gan y Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Philip Coombes.
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Celfyn Williams, Philip Wright, Bethan Jones, Glyn O Roberts.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng Delyth Williams, 7 Cyllid,7.5
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor 08/01/2020.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 08/01/2020 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion. (11.2 Parthed dosbarthu poster ‘Wales & V E Day – 8th May 2020’ a anfonwyd ymlaen gan Un Llais Cymru) Dim ymateb hyd at ddyddiad y cyfarfod gan Menter Iaith ynglyn a chael cyfieithiad.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir. Derbyniwyd adroddiad ar ddyddiadur y Cynghorydd Sir o’r 8fed o Ionawr hyd at ddyddiad y cyfarfod.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor: Adfer y Rheolau Sefydlog
7. Cyllid Balans Banc 31/01/2020
Cyfrif y Dreth £13,231.43
Cyfrif H G Owen £16,025.78 Cyfanswm £29,257.21
Taliadau
7.1 17/01 CBC Conwy. Scipiau Cymunedol 22nd/23rd/24th/25th/10/2019. Siec 200475 £960.00
7.2 04/02 Humphries Signs & Print, Arwydd i’r Fynwent, Siec 200476 £30.00
7.3 05/02 Cyfieithu Cymunedol 08/01/19 Siec 200477 £105.71
7.4 06/02 Arfon Wynne, Gwaith yn y gymuned, Siec 200477 £138.11
7.5 15/01 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost £151.66 Cyfanswm £1,385.48
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir, cymeradwyo talu oll o’r taliadau.
Sieciau heb eu cyflwyno 200467 £390. 200474 £131.40
7.6 Derbyniadau,16/01/2020: R W Roberts & Son Ymgymerwyr, £200.000
Taliadau: 01-04-19 - 31/01/2020: £27,362.31 (Adran 137,19,145, £5,000.00)
Derbyniadau: 01/04/19 – 31/01/2020: £27,325.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Chwefror 2020. Taliadau Ionawr 2019 £1,385.48 T T & BWilliams £151.66 Cyfieithu Cymunedol £100 Cyfanswm £1,637.14 Amcangyfrif Derbyniadau. Mynwent, £0.00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio:
31/01/2020 Cais Rhif: 0/46451. Derbyniwyd 07/06/2019. Datblygiad arfaethedig: Dymchwel hen Gapel ac adeiliadu Ty Sengl Newydd i’w osod ar rent. Site: Capel Horeb,Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan,LL16 5NR Ymgeisydd: Mr Ryan Peers. Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol.
9. Gohebiaeth:
9.1 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant / Cais am gymorth i ddarparu gwasanaeth ambiwlans awyr 24/7 i Gymru.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo cyfraniad o £500.00
9.2 17/01 C B S Conwy, Darparu Gwasanaethau Cynaliadwy-Cynghorau Tref a Chymuned-Meusydd Parcio a Caeau Chwarae.
PENDERFYNWYD: Cynllun o’r saflemaes parcio i gyfarfod 11/03/20
9.3 20/01 Clwb Beicio Hiraethog. Cais i gysylltu gyda CBS Conwy ynglyn ag arwyddion beicio
PENDERFYNWYD: Anfon y cais ymlaen i’r adrannau perthnasol.
10.Unrhyw fater arall.
10.1 Cystadleuaeth ‘Blodyn Haul Talaf’ ar gyfer disgyblion Ysgol Bro Aled.
PENDERFYNWYD: Cefnogi’r gystadleuaeth. Addawodd Eifion M Jones drefnu’r gytadleuaeth.
11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc
11.1 Gwaith Cae Chware Ffordd Gogor, Derbyniwyd addewid fod y gwaith i’w gwblhau yn ystod Mis Chwefror.
11.2 C B S Conwy, - Ymateb i ymholiad gan aelod o’r etholaeth ynglyn a pholisi’r Cyngor Cymuned ar achosion o ‘’Drosedd Casineb’’
11.3 Un Llais Cymru- Ymateb i ymholiad gan aelod o’r etholaeth ynglyn a pholisi’r Cyngor Cymuned ar achosion o ‘’Drosedd Casineb’’
Yr ymateb a dderbyniwyd gan C B S Conwy ag Un Llais Cymru: Mater i’r Heddlu yw unrhyw ‘Drosedd Casineb’ ac felly does dim angen i’r Cyngor gael polisi ar ei gyfer’’
Yn ddyletswydd i ddweud wrth yr Heddlu os oes trosedd yn digwydd
11.4 Sheila Davies: Ymholiad i’r Cyngor ystyried cael gwefrydd trydan ym mhentref Llansannan
PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda C B S Conwy am wybodaeth
12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor Mawrth 11eg 2020 yn Llansannan

Drafft o gofnodion i’w adolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod Mawrth 11eg 2020.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 12TH FEBRUARY AT 7-30pm NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU GROES.
Llansannan Floods weekend 8th and 9th of February. The Chairman referred to the damage that was suffered by several households in the village. He gave thanks to everyone who helped during the crisis. County Cllr Sue Lloyd-Williams added her thanks and praised the community for their support to those affected.
Present: Cllrs: Guto Davies (Chair) Delyth Williams, Emrys Owen, Meurig Davies, Elwyn Jones, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the public: County Councillor Sue Lloyd-Williams, E M Jones, Philip Coombes.
1. Apologies: Cllrs: Celfyn Williams, Philip Wright, Bethan Jones, Glyn O Roberts.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct. Cllr Delyth Williams 7 Finance 7.5
3. Confirm minutes of 08/01/20 Council meeting. Resolved: That minutes of the meeting held on 08/01/2020 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes. (11.2 Re-distribution of ‘Wales & V E Day – 8th May 2020’ poster that was relayed by ‘One Voice Wales.) No response as yet from ‘Menter Iaith’ regarding a translation.
5. County Councillor’s monthly report. A report was received from County Cllr Sue Lloyd-Williams listing a synopsis of her Council related diary from the 4th of December until the 8th of January.
Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate the Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Accounts.31/01/2020
Community Council Accounts. £13,231.43
H G Owen Accounts £16,025.78
Total £29,257.21
7. Payments.
7.1 17/01 Conwy CBC. Community Skips, 22nd/23rd/24th/25th/10/2019. Cheque 200475 £960.00
7.2 04/02 Humphries Signs & Print, Cemetery sign 200476 £30.00
7.3 05/02 Community Translating 08/01/19 200477 £105.71
7.4 06/02 Arfon Wynne, Work in the community Siec 200477 £138.11 Total £1,233.82
Unpresented cheques :200467 £390. 200474 £131.40
RESOLVED: That all payments are correct and that all payments be paid.
Receipts,16/01/2020: R W Roberts& Son Funeral Directors, £200.000
Payments: 01-04-19 - 31/01/2020: £27,362.31 (Section 137,19,145, £5,000.00) Receipts: 01/04/19 – 31/01/2020: £27,325.46

Review of budget for February. January payments £1233.82 Community Translating £100.
T T & B Williams £151.66 Cyfieithu Cymunedol £100 Total £1,637.14
Estimated receipts for Feb £0.00
8. Notice of application for Planning Permission.
8.1 31/01/2020 Application No: 0/46451. Received 07/06/2019. Proposed Development: Demolition of former Chapel and the Construction of a New Detached Rental House. Location: Capel Horeb,Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan, LL16 5NR Applicant: Mr Ryan Peers. The above application has been withdrawn.
9. Correspondence.
9.1 Children’s Wales Air Ambulance. RESOLVED: To donate the sum of £500.00
9.2 17/01 Conwy C B C, Providing Sustainable Services – Town and Community councils. Car Parks and Playgrounds RESOLVED: Prepare plan of Car Park for 11/03/20 meeting.
9.3 20/01 Clwb Beicio Hiraethog. Request to contact Conwy CBC regarding signage for pedal cycles.
RESOLVED: Forward request.
10. Any other business.
10.1 ‘Sun flower’ Competition for Ysgol Bro Aled. Eifion M Jones agreed to arrange the competition.
11. Any issues presented to the clerk.
11.1 Ffordd Gogor Playing Field Project. Confirmation received that the work will be completed before the end of February.
11.2 Conwy CBC – Response to enquiry from a member of the electorate regarding the Community Council’s policy on incidents of ‘’Hate Crime’’
11.3 One Voice Wales- Response to enquiry from a member of the electorate regarding the Community Council’s policy on incidents of ‘’Hate Crime’’
Both responses received confirms that the Community Council have no need for a policy for any occurrence of ‘Hate Crime’ and that all incidents should be reported to the Police.
11.4 Sheila Davies: Enquiry regarding charging points for electric cars in Llansannan.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC for further information.
12. Confirm date of next Council meeting. March 11th Llansannan.

Draft of minutes to be reviewed at February 12th 2020 meeting.

Cofnodion Mis Chwefror 2020 February Minutes Statistics: 0 click throughs, 419 views since start of 2022

Cofnodion Mis Chwefror 2020 February Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207146 views since start of 2022