Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Chwefror 2019 February Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFNODION PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 13eg CHWEFROR 2019 am 7-30yh
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN.
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Is-Gadeirydd) Emrys Owen, Meurig Davies, Philip Wright, Glyn O Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Aelodau o’r Cyhoedd: Philip Coombes, Tony a Mandy Hilkinbottom, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheriadau: Cynghorwyr: Bethan Jones, Celfyn Williams, Elwyn Jones, Delyth Williams, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams,
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol:
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor 09/01/19.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 09/01/19 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion:
PENDERFYNWYD (11.2 Cofnodion 09/01/19 Arhosfa Ysgol B.A.) Ail gysylltu gyda Adran Priffyrdd.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir: Ni gyflwynwyd adroddiad gan y Cynghorydd Sir
Gohirio’r Rheolau Sefydlog .
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor.
Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd.
Adfer Rheolau Sefydlog.
7. Cyllid . Balans Banc 06/02/2019 Cyfrif y Dreth,
£15,619-10 + Cyfrif H G Owen , £17,010-91 Cyfanswm.£32,630-01
Taliadau
7.1 14/01/19 Swyddfa Archwilio Cymru / Wales Audit Office. 2017/2018. Siec rhif 200406 £497.25
7.2 15/01/19 Debyd Uniongyrchol,T T & B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.3 31/01/19 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned. Siec rhif 200407 £326-44
7.4 06/02/19 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 09/01/19. Siec rhif 200408 £91.96 Cyfanswm Taliadau £1,067-31
Derbyniadau 0-00
Siecau heb eu Cyflwyno ; 200398 £105-71 200403 £85-08
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod
Taliadau. 01/04/2018-06/02/2019: £25.353-30
( Adran 137 [£7.57}
Derbyniadau, 01/04/2018-06/02/2019: £27,919-38
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Chwefror 2019 . T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post £151.66. Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned, £326-44 Cyfieithu £91.96. Swyddfa Archwilio £497.25 Cyfanswm, £1067-31
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod £0-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio.
Dim ceisiadau hyd at 6ed Chwefror.
8.1.08/02/2019 Cyf 0/45946. Ymgeisydd:Mr Thomas Griffiths. Cynllun:Codi Adeilad Amaethyddol (Cymeradwyaeth Amaethydol Blaenorol). Safle: Tan Tryfan Fawr, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NL. Sylwadau 01/03/2019.
PENDERFYNWYD: Nad oedd gan Y Cyngor unrhyw wrthwynebiad nac ychwaith unrhyw sylwadau ynglyn a'r cais uchod.
9. Gohebiaeth
9.1 28/01/19 + 05/02/19 Grwp Cynefin. Ymateb gan Noela Jones Penaeth Gwasanaeth Tai i ymholiad gan Y Cyngor ynglyn a chytundebau gan denantiaid Llain Hiraethog Llansannan parthed maes parcio a pharcio ar y lon o flaen eu tai.
9.2 30/01/19 Linda Brown, Theatr Bara Caws.Gwybodaeth am berfformiad gan y cwmni yn Llansannan ar Nos Wener Mawrth 29ain.
PENDERFYNWYD: Ail ystyried cyfranu i Theatr Bara Caws ar ol cael gwybodaeth am gyfraniadau yn y gorffennol.
9.3 04/02/19 Rhys Dafis, Ysgrifennydd Capel Coffa Henry Rees. Ymateb gan Rhys Dafis Ysgrifennydd,Pwyllgor yr Adeiliadau Capel Coffa Henry Rees i ymholiad gan Y Cyngor ynglyn a chytundebau rhyngddynt a’u tenantiaid parthed maes parcio a pharcio ar y lon o flaen 1 a 2 Bryn Yr Orsedd, Llansannan.
10. Unrhyw fater arall
10.1 Adolygu a mabwysiadu Rheolau Sefydlog .
10.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol.
10.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreiffitiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfotholedig a hawliau pleideisiol.
10.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc.
PENDERFYNWYD: Adolygu a mabwysiadu 10.1 10.2 10.3 a 10.4 yng nghyfarfod nesaf Y Cyngor sef 13/03/19
10.5 CATalyst Systems Dinbych, a CITS Dinbych, 2 bris am laptop newydd i’r clerc
CATalyst Systems Dinbych, £517-00 + taw, CITS Dinbych, £577-96 + taw.
PENDERFYNWYD: Archebu gan CATalyst Systems.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod.
11.1 Cais gan Y Cyng Emrys Owen i gysylltu gyda CBS Conwy i gael “Drop kerb” ar ochr Maes Aled gyferbyn a mynedfa i Ysgol Bro Aled.
11.2 Ymddiheuriadau gan Y Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor: Mawrth 13eg yn Llansannan.
Terfynwyd Y Cyfarfod am 8-15yh


DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 13eg Mawrth 2019.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 13th FEBRUARY 2019 at 7-30pm AT THE CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
Present: Cllrs: Guto Davies (Vice-Chairman) Emrys Owen, Meurig Davies, Philip Wright, Glyn O Roberts, Trefor Roberts, Berwyn Evans.
Members of the Public: Philip Coombes, Tony and Mandy Hilkinbottom, Eifion M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1. Apologies: County Cllr Sue Lloyd-Williams, Cllrs Bethan Jones, Celfyn Williams, Elwyn Jones, Delyth Williams, County Cllr Sue Lloyd-Williams,
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct .
3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 09/01/19
RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 09/01/19 be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
RESOLVED: (09/01/19 Minutes,Bro Aled School shelter) Contact Conwy CBC Highways Dept.
5. County Councillor’s monthly report.No report was presented by the County Councillor.
Suspend the Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. No statements were presented.
Reinstate Standing Orders.
7. Finance. Statements of Bank Account. 06/02/2019.Community Council Accounts, £15,619-10 H G Owen Accounts, £17,010-91
Total £32,630-01
Payments.
7.1 14/01/19 Wales Audit Office. 2017/2018 Cheque no 200406 £497.25
7.2 15/01/19 Direct Debit,T T & B Williams, Rent Post Office £151-66
7.3 31/01/19 Arfon Wynne,Work in the Community. Cheque no 200407 £326-44
7.4 06/02/19 Community Translating, 09/01/19 Meeting. Cheque no 200408 £91.96
Receipts 0-00 Payments Total £1,067-31 Unpresented cheques: 200398 £105-71 200403 £85-08
Payments. 01/04/2018-06/02/2019: £25.353-30 (Section 137 [£7.57}
Receipts, 01/04/2018-06/02/2019: £27,919-38
RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid
Review of Budget for February 2019. T T & B Williams, Post Office rent £151.66. Arfon Wynne,Work in the Community£326-44 Translation £91.96.Welsh Audit £497.25 TotaL, £ 1067-31
Estimated Receipts for above month, £0-00
8.Notice of applications for Planning Permission.
No applications at 6th February.
8.1.08/02/2019 Ref:0/45946. Applicant:Mr Thomas Griffiths. Proposal:Erection of Agricultural Building (Agricultural Prior Approval). Location: Tan Tryfan Fawr, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NL. Representations 01/03/2019.
RESOLVED: No comments nor objections were voiced against the above application.
9. Correspondence
9.1 28/01/19 + 05/02/19 Grwp Cynefin: Response by Noela Jones, Head of Housing to the Council’s enquiries to the agreements regarding parking by their tenants at Llain Hiraethog Llansannan.
9.2 30/01/19 Linda Brown, Theatr Bara Caws; Information re-performance by the company at Llansannan on the 29th March.
RESOLVED: To reconsider making a contribution when information on past contributions are known.
9.3 04/02/19 Rhys Dafis, Secretary Capel Coffa Henry Rees. Response by Rhys Dafis,Secretary Capel Coffa Henry Rees to the Council’s enquiries to the agreements regarding parking by their tenants at Nos 1 and 2 Bryn yr Orsedd, Llansannan.
10. Any other business, 10.1 Review and adopt Standing Orders.10.2 Review and adopt the Council’s Financial Regulations.10.3 Review and adopt the Model Code of Conduct for Members and Co-opted Members with voting rights.10.4 Review and adopt Risk Assessment Schedule.
RESOLVED: Review and adopt 10.1 10.2 10.3 and 10.4 at the Council’s next meeting.
10.5 CATalyst Systems Denbigh, and CITS Denbigh, 2 for new laptop for the clerks’ use.
CATalyst Systems, £517-00 + vat, CITS, £577.96 + vat.
RESOLVED: To purchase from CATalyst
11. Any issues brought to the Clerks’s attention prior to the meeting.
11.1 Cllr Emrys Owen; Request Conwy CBC for a drop kerb on Maes Aled side opposite the entrance to Ysgol Bro Aled.
11.2 Apology from County Cllr Sue Lloyd-Williams.
12.Confirm date and venue of next Council : 13th March 2019 at Llansannan.
Meeting concluded at 8-15pm.

UNCONFIRMED MINUTES TO BE REVIEWED AT 13/03/2019 COUNCIL MEETING

Cofnodion Mis Chwefror 2019 February Minutes Statistics: 0 click throughs, 662 views since start of 2022

Cofnodion Mis Chwefror 2019 February Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207143 views since start of 2022