Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Mis Awst 2020 August Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNANCOFNODION
PWYLLGOR GYNHALIWYD NOS FERCHER 19eg AWST 2020 am 7-30yh YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN

Croesawodd Y Cadeirydd y Cynghorwyr ac aelodau’r Cyhoedd oedd yn bresennol yn ol i’r cyfarfod ar ol toriad maith oherwydd Covid 19.

Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams (Is-Gadeirydd) Meurig Davies, Emrys Owen, Berwyn Evans, Philip Wright, Glyn O Roberts, Trefor Roberts.

Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir,Sue Lloyd-Williams, Philip J Coombes, Tammi Owen, Julie Owen, Eifion M Jones, Glyn Jones (Cyfeithydd) Emrys Williams (Clerc)

1. Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Celfyn Williams, Bethan Jones.

2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda: Cynghorwyr Delyth Williams, Eitem 7.1, 7.3, 7.8, 7.13, Trefor Roberts, Eitem 9.5

3.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blaenorol Y Cyngor 11/03/2020

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd 11/03/2020 yn gofnod cywir.

4. Materion yn codi o’r cofnodion, Derbyniwyd gwybodaeth gan Y Cadeirydd fod y gwaith wedi ei ddechrau ar yr arhosfa wrth Ysgol Bro Aled. PENDERFYNWYD: I ail-gydio pan yn bosib yn y materion canlynol: 1) Maes Parcio Sgwar Llansannan. 2) Pwyntiau gwefru ceir trydan.

5. Adroddiad y Cynghorydd Sir. Gofynodd Sue Lloyd-Williams i’r clerc gofnodi ei diolchgarwch i bob aelod o’r gymdeithas a fu yn gwirfoddoli yn yr ardal yn ystod y cyfnod anodd sydd wedi bodoli ers i’r pandemic ddechrau fisoedd yn ol bellach. Cyfeiriodd yn arbennig at y gwirfoddolwyr fu yn gofalu amy rhai anghenys a bregys eu iechyd. Hefyd i Iona McElvie a staff Siop y Llan am gynnal gwasanaeth amhrisiadwy gydol y misoedd diwethaf ac i bwyllgor Menter Bro Aled am sicrhau fod y toiledau ar sgwar Llansannan ar agor. Erfyniodd i bawb gadw yn saff!!

Gohirio’r Rheolau Sefydlog 6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor, Adfer y Rheolau Sefydlog
31/07/20. Cyfrif y Dreth. £24,069.98
Cyfrif H G Owen. £16,036.10.
Cyfanswm £40,106.08

Taliadau

7.1 15/04 Gorchymyn Banc, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66

7.2 28/04 Debyd Uniongyrchol. British Gas. Trydan,Siop Canol Llan (18/02 – 31/03 £109.30

7.3 15/05 Gorchymyn Banc, TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151.66

7.4 27/05 Debyd Uniongyrchol. British Gas. Trydan,Siop Canol Llan (01/04-30/04 £61.54

7.5 29/05 Arfon Wynne ,Llwybrau £594.00 Mynwent £211.33 Siec rhif 200488 £805.33

7.6 02/06 H M Revenue & Customs Siec rhif 200490 £131.20

7.7 15/06 Gorchymyn Banc, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66

7.8 15/07 Gorchymyn Banc, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66

7.9 16/06 Zurich Yswiriant. Siec rhif 200487 £869.25

7.10 19/06 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau, £660.00 Strimio,£107.64

Mynwent £162.00 Siec rhif 200491 £929.64

7.11 25/06 Debyd Uniongyrchol.British Gas. Trydan, Siop Canol Llan, 01/05 – 30/05 £59.87.

7.12 13/07 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau. £448.80.Strimio, £35.88

Mynwent £162.00 Siec rhif 200492 £646.68

7/13 15/07 Gorchymyn Banc, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66

7.14 24/07 Debyd Uniongyrchol, British Gas. Trydan,Siop Canol Llan,(31/05-30/06) £61.07

Cyfanswm £4,280.52

TALWYD YR UCHOD YN YSTOD Y CYFNOD ‘LOCKDOWN’ O GANLYNIAD I ‘COFID 19’

Taliadau

7.15 20/03/20 Cyfieithu Cymunedol. Cyfarfod 11/03/20. Siec rhif 200489 £105.71

7.16 24/06/20 Iona Edwards. Archwiliad Mewnol 2019/20 Siec rhif 200493 £60.00

7.17 27/07 Gorchymyn Banc, British Gas. ( 01 Gorffennaf – 23 Gorffennaf ) £6.63

7.18 01/08 CBS Conwy CBC. Rhaglen Chwaraeon Haf. Siec rhif 200494 £700.00 7.19 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, Llwybrau £567.60 Strimio, £116.62.
Mynwent x 2 £324.00 Siec rhif 200495 £1,008.22

7.20 19/08/20 Cyflog Clerc. 01/01/20 - 31/03/20 (£486.80x1+£486.60x2) Siec rhif 200496 £1,460.00

7.21 Costau’r Clerc 01/01/20-31/03/20 Post £27.24 + Papur + Inc,£87.25 Siec rhif 200497 £114.49

7.22 19/08/20 Cyflog Clerc. 01/04/20 - 30/06/20 (£479.60 x 3) Siec rhif 200498 £ 1,438.80

7.23 Costau’r Clerc 01/04/20-30/06/20 Papur + Inc,£36.00 Siec rhif 200499 £36.00

7.24 19/08 H M Revenue & Customs Siec rhif 200500 £152.40

Cyfanswm £ 5,082.25

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir. Cymeradwyo talu oll o’r taliadau uchod .

Derbyniadau

7.25 14/04/20 CBS Conwy. Ad-daliad llwybrau £458.30

7.26 21/04 CBS Conwy. Precept £6,867.00

7.27 15/05 R W Roberts Ymgymerwyr £200.00

7.28 22/05 CBS Conwy. Ad-daliad llwybrau £495.00

7.29 16/06 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau £550.00

7.30 29/06 H M Revenue & Customs VTR . Ad-daliad TAW. £2,549.65

7.31 01/07 CBS Conwy CBC Grant N D R £10,000.00

7.32 01/07 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau £374.00

Cyfanswm Derbyniadau. £ 21,493.95

Taliadau. 01/04/20 - 31/07/20 £4,280.52 ( Section 137, 19, 145 ) ( Cyfri etholwyr, 1039) £8.32

Derbyniadau. 01/04/20 - 31/07/20 £21,493.95

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio

8.1 12/03/20 Cyf 0/47165. Ymgeisydd: Mr R Abdulla. Dwyrain:296188 Gogledd: 363163 Cynllun: Trosi hen neuadd ysgol i annedd a 3 ystafell wely,hen dy’r ysgol i annedd ag 1 ystafell wely a stordy (gweithdy) i annedd a 2 ystafell wely, creu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig. Safle: Former school, Tan y Fron, Bylchau, Llansannan. LL16 5NA Sylwadau 02/04/20 Gwrthodwyd

8.2 Cyf:0/47112,Derbyniwyd 10/02/20.Datblygiad arfaethedig: Estyniad deulawr arfaethedig. . Safle: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL Ymgeisydd: Mr G Heath. Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol.

8.3 22/04/20 Cyf: 0/47280.Ymgeisyddt:Mr Tony Hickinbottom. Dwyrain: 291283. Gogledd: 366183.Cynllunl:Codi ty crwn a ffram bren draddodiadol i’w ddefnyddio fel ‘pod glampio’ar gyfer llety gwyliau. Ni fydd unrhyw wasanaethau’n cael eu cysylltu i’r pod. Safle: Mynydd Dymunol, Rhydeden To Cefn Y Groes Bach, Llansannan. LL16 5LE Sylwadau 13/05/20 Dyddiad penderfyniad 12/06/20 GWRTHODWYD.

8.4 Cyf:0/47305 . Ymgeisydd:Mr Ifan Prys Ellis .Dwyrain: Gogledd: Cynllunl:Adeiliadu parlwr godro a sied giwbiclau Safle: Cornwal Bach, Gwytherin, Abergele. LL22 8YG Sylwadau: 22/05/20.

8.5 19/05/20 Cyf:0/47331 Ymgeisydd:Mr Leon Gierke.Dwyrain: 295175 Gogledd: 359027 Cynllun/Proposal:Newid prif ddefnydd tir o dir amaethyddol yn bennaf i safle gwersylla tymhorol; (pebyll yn unig o ddechrau mis Ebrill tan ddiwedd mis Medi. Pob llain (dim mwy nag 20) Safle:Sportsmans Ams, Bryntrillyn To Cottage Bridge, Bylchau, Llansannan LL16 5SW Sylwadau 09/06/20

8.6 26/05/20 Cyf:0/47341.Ymgeisyddt:Mr Paul Morris.Dwyrain: 296025 Gogledd: 367854 Cynllun: Newid defnydd ardal storfa llawr cyntaf i lety gwyliau. Safle: Cae’r Efail,Bryn Rhyd yr Arian,Llansannan LL16 5NR Sylwadau 16/06/20.
Caniatawyd gyda amodau

8.7 10/06/20 Cyf:0/47369 Ymgeisydd: Mr Alex Harper.Dwyrain: 299204 Gogledd: 362563.Cynllunl:Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw a storio bwyd anifeiliaid. Safle: Agricultural Land, Glythau Isa,Waen,Nantglyn,Conwy. LL16 5PT Sylwadau: 01/07/20

8.8 10/06/20 Cyf:0/47368.Ymgeisydd: Mr G Heath Dwyrain: 296252 Gogledd: 365956.Cynllunl: Estyniad deulawr arfaethedig. Safle: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL Safle: Sylwadau 01/07/20. Dyddiad penderfyniad 21/07/20 Caniatawyd gyda amodau.

8.9 13/08/20 Cyf:0/47569.Ymgeisydd: Mr & Mrs E & C Williams.Dwyrain: 294497 Gogledd: 362766.Cynllun: Newid defnydd tir – 4 pod eco / Safle: Fforest, Fforest Road,Llansannan. LL16 5NF Sylwadau 03/09/20.

Lleiswyd y farn fod angen mwy o gysondeb parthed y ceisiadau sydd wedi cael eu gwrthod a’r rhai a gymeradwywyd gan CBS Conwy yn ystod y cyfnod o Fis Mawrth hyd at ddyddiad y Cyfarfod pan nad oedd yn bosib rhoi sylwadu ynglyn a cheisiadau cynllunio gan nad oedd Y Cyngor yn cyfarfod.

PENDERFYNWYD: Fod Y Cyngor Cymuned yn fodlon cefnogi’r ymgeiswyr fydd yn dymuno ail-gyflwyno eu ceisiadau cynllunio i Adran Cynllunio CBS Conwy.

PENDERFYNWYD: 1) Y Clerc i geisio cael gwybodaeth gan ymgeiswyr ceisiadau rhif 8.3 Cyf:0/47280 a

8.5 Cyf:0/47331. i’r rhesymau fod eu ceisiadau wedi cael eu gwrthod gan Adran Cynllunio CBS Conwy. 2) I gysylltu gyda Adran Cynllunio CBS Conwy i ymestyn dyddiad cyflwyno sylwadau (03/09/20) cais 8.9 13/08/20 Cyf/:0/47569. 3) I Estyn gwahoddiad i’r ymgeiswyr uchod os y dymunent i gyflwyno eu sylwadau i’r Cyngor Cymuned ynglyn a’u ceisiadau.

9. Gohebiaeth

9.1 11/03 Eisteddfod Bro Aled, Cais am gyfranniad ariannol Eisteddfod 2020.

PENDERFYNWYD: Gohebu i egluro nad yw Y Cyngor yn rhoi cyfraniad.

9.2 16/03 Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd, Capel Y Waen, Cydnabyddiaeth cyfraniad o £500-00

9.3 01/05 The Pension Regulator. Cydnabyddiaeth o ddatganiad ufuddhad i’r amodau

9.4 27/04 Ambiwlans Awyr Cymru.Cydnabyddiaeth cyfraniad o £500-00

9.5 5/06 Cymdeithas Chwaraeuon Bro Aled Sports Association. Parthed:Yswiriant y Pafiliwn

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo taliad o £770-72. Siec Rhif 200501

9.6 18/06 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau

9.7 30/06 JW Lees & Co (Brewers) Ltd. Parthed: Red Lion, Llansannan.

PENDERFYNWYD: Y Clerc i gysylltu i gael gwybodaeth diweddaraf.

9.8 13/07 Owen Devenport Ltd / Cyf Pre-Application Consultation: Proposed Development of Sleddog Activity Centre at Hafod Dafydd Mynydd Llansannan LL16 5NS. Gwybodaeth fod ymgymhoriad wedi ail-agor.

9.9 15/07 Clwb Bowlio Llansannan. Cadarnhad fod Y Cyngor wedi ymateb yn ffafriol i’r cais dderbyniwyd yn erfyn ‘Tystiolaeth o Gefnogaeth yn y Gymuned’ i geisiadau’r Clwb Bowlio am gymorthdaliadau i wahanol ffynnonhellau.

9.10 20/07 CBS Conwy.Pont Bryn Rhyd yr Arian. Adroddiad gan CBS Conwy ar y sefyllfa ddiweddaraf ynglyn ag ail agor y bont

9.12 27 & 28/07 CBS Conwy,Cynrychiolydd C C a T Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus

PENDERFYNWYD: Cynnwys ar agenda 09/09/20

9.13 18/05 CBS Conwy. Arwyddion 30 mya yn Bryn Rhyd yr Arian. Ymateb i gais Y Cyngor.

9.14 Defib Tanyfron

PENDERFYNWYD: Cymeradwywyd taliad o £216.88. Siec Rhif 200502

10. Unrhyw fater arall.

10.1 Cymeradwyo ac ardystio Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

Cadarnhau a chymeradwyo y datganiad cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraeuthu

Cyflwynwyd Y Datganiadau uchod i’r Cyngor a gwelwyd adroddiad a sylwadau’r Archwilydd Mewnol.

PENDERFYNWYD: Derbyn Yr Adroddiad a’r Datganiad Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu yn ddogfen gywir a’i chyflwyno maes o law i’r Archwilydd allanol.

Arwyddwyd y Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a Ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 gan Y Cadeirydd Guto Davies ac Emrys Williams, Clerc / SAC

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod

11.1 Penodi dyddiad i gynnal y Cyfarfod Blynyddol

PENDERFYNWYD: Cynnal Cyfarfod Blynyddol Y Cyngor ar 14eg Mis Hydref.

11.2 Printer newydd i’r clerc plis!

PENDERFYNWYD: Fod y Clerc yn cael prisiau.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor. 9fed o Fedi2020.

DRAFFT O GOFNODION I’W ADOLYGU A’U CYMERADWYO YNG NGHYFARFOD 9fed o Fedi 2020.

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.MINUTES OF MEETING HELD ON WEDNESDAY 19th AUGUST 2020 at 7-30pm at CANOLFAN ADDYSG BRO ALED.

The Chairman Guto Davies welcomed the Councillors and members of the Public present to the meeting following the lockdown period due to the Covid 19 pandemic.

Present: Cllrs, Guto Davies (Chair) Delyth Williams (Vice-chair) Meurig Davies, Emrys Owen, Berwyn Evans, Philip Wright, Glyn O Roberts, Trefor Roberts

Members of the Public: County Cllr,Sue Lloyd-Williams, Philip J Coombes, Tammi Owen, Julie Owen, Eifion M Jones, Glyn Jones (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1. Apologies: Cllrs: Celfyn Williams, Bethan Jones.

2. Declarations of Interest,Code of Local Government Conduct:

Cllr Delyth Williams Items 7.3,7.8, 7.13, Cllr Trefor Roberts, Item 9.5

3. Approval of the Councils previous meeting’s minutes 11/03/2020. RESOLVED: That the minutes of the meeting held on 11/03/2020 be approved and signed as a correct record.

4. Matters arising from the minutes. The Chairman stated that work on the shelter at the entrance to Ysgol Bro Aled is in progress. RESOLVED: To continue with the following projects: 1) Car park at Llansannan Square. 2) Electric cars charging points.

5. County Councillor’s report. County Cllr Sue Lloyd-Williams requested the clerk to include in the meeting’s minutes her sincere appreciation to everyone in the community that have done invaluable voluntary work during the difficult recent months because of the Covid 19 Pandemic. She referred to individuals who have cared for the needy and people with health issues. She also praised Iona McElvie and all the staff at Siop y Llan for providing an invaluable service by keeping the shop open to the public throughout the lockdown period. Also to the committee of Menter Bro Aled for ensuring that the Toilets were opened again when lockdown restrictions were eased.

Suspend the Standing Orders.

6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate Standing Orders.

7. Finance. Statements of Bank Accounts 31/07/2020, Community Council Accounts
£24,069.98
H G Owen Accounts, £16,036.10
Total. £40,106.08
Payments.
7.1 15/04/20. Direct Debit. T T & B Williams, Post Office rent. £151.66

7.2 28/04 Standing Order, British Gas.Electricity, Siop Canol Llan (18 Feb – 31 March ) £109.30

7.3 15/05 DD. T T & B Williams, Post Office rent £151.66

7.4 27/05 Standing Order, British Gas.Electricity, Siop Canol Llan. ( 01 April -30 April ) £61.54

7.5 29/05 Arfon Wynne, Work in Community. Footpaths £594.00.Cemetery £211.33. Cheque no 200488 £805.33

7.6 02/06 HM Revenue&Customs Cheque no 200490 £131.20

7.7 15/06 DD. T T & B Williams, Post.Office rent £151.66

7.8 15/07 DD. TT&B Williams, Post.Office rent £151.66

7.9 16/06 Insurance Cheque no 200487 £869.25

7.10 19/06 Arfon Wynne, Work in the Community.Footpaths £660.00 Strimming, £107.64
Cemetery £162.00 Cheque no 200491 £929.64

7.11 25/06 Standing Order, British Gas. Electricity, Siop Canol Llan,Llansannan (01 May – 30 May) £59.87.

7.12 13/07 Arfon Wynne ,Work in the Community.Footpaths £448.80.Striming, £35.88
Cemetery, £162.00 Cheque no 200492 £646.68

7.13 15/07 DD. T T & B Williams, Post Office rent £151.66

7.14 24/07 Standing Order, British Gas.Electricity, Siop Canol Llan,Llansannan ( 31 May – 30 June £61.07

ALL THE ABOVE PAYMENTS WERE MADE DURING THE LOCKDOWN PERIOD Total £4,280.52 Payments

7.15 20/03/20 Community Translation. 11/03/20 meeting . Cheque no 200489 £105.71

7.16 24/06/20 Iona Edwards. 2019/20 Internal Audit Cheque no 200493 £60.00

7.17 27/07 Standing Order, British Gas.Siop Canol y Llan ( 01 July – 23 July ) £6.63

7.18 01/08 Conwy CBC. Instructed Summer Sports Programme. Cheque no 200494 £700.00 7.19 19/08 Arfon Wynne ,Work in the Community.Footpaths £567.60 Striming, £116.62.
Cemetery x 2 £324.00 Cheque no 200495 £1,008.22

7.20 19/08 Clerk’s salary 01/01/20 - 31/03/20 (£486.80x1+£486.60x2) Cheque no 200496 £1,460.00

7.21 19/08 Clerk’s expenses, 01/01-31/03. Post£27.24+Paper Ink,£87.25 Cheque no 200497 £114.49

7.22 19/08/Clerk’s salary 01/04/20 - 30/06/20 (£479.60 x 3) Cheque no 200498 £1,438.80

7.23 Clerk’s expenses,01/04-30/06.Paper + Ink,£36.00 Cheque no 200499 £36.00

7.24 19/08 H M Revenue & Customs Cheque no 200500 £152.40
Total £ 5,082.25

RESOLVED: That all the above payments were correct, and that all the above payments be paid.

Receipts

7.25 14/04/20 Conwy CBC Footpaths refund £458.30

7.26 21/04 CBS Conwy CBC, Precept £6,867.00

7.27 15/05 R W Roberts, Funeral Directors. £200.00

7.28 22/05 Conwy CBC, Footpaths refund. £495.00

7.29 16/06 Conwy CBC Footpaths refund £550.00

7.30 29/06 H M Revenue & Customs VTR ( VAT Refund ) £2,549.65

7.31 01/07 CBS Conwy CBC Grant N D R £10,000.00

7.32 01/07 Conwy CBC Footpaths refund £374.00

Total Receipts £ 21,493.95

Payments. 01/04/20 - 31/07/20 £4,280.52 ( Section 137, 19, 145 ) (1039) £8.32

Receipts, 01/04/20 - 31/07/20 £21,493.95

8. Notice of applications for Planning Permission.

8.1 12/03/20 Ref:0/47165. Applicant: Mr R Abdulla. Easting:296188 Northing: 363163 Proposal: Convert former school hall into 3 bed dwelling, former school house into 3 bed dwelling and stores (workshop) into 2 bed dwelling, creation of new access and associated works. Location:Former School Hall School House & Workshop, Tan y Fron, Bylchau, Llansannan. LL16 5NA Representations 02/04/20 REFUSED.

8.2 Ref:0/47112, Received 10/02/20. Proposed Development: Proposed 2 storey extension. Location: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL Applicant: Mr G Heath. Withdrawn

8.3 22/04/20 Ref:0/47280. Applicant:Mr Tony Hickinbottom. Easting: 291283. Northing: 366183.Proposal:Erection of a traditiona timber frame roundhouse to be used as a ‘glamping pod’ for holiday accommidation. No services will be run to the pod. Location: Mynydd Dymunol, Rhydeden To Cefn Y Groes Bach, Llansannan. LL16 5LE Representations 13/05/20 REFUSED.

8.4 Ref:0/47305. Applicant:Mr Ifan Prys Ellis Easting:' Northing: Proposal: Erection of milking parlour and cubicle shed. Location: Cornwal Bach, Gwytherin, Abergele. LL22 8YG Representations : 22/05/20.

8.5 19/05/20 Ref:0/47331 Applicant:Mr Leon Gierke.Easting: 295175 Northing: 359027 Proposal:Change the primary use of land from mainly agriculture to Seasonal camping. (Tent only from start of April to end of September. All pitches (max 20) Location:Sportsmans Ams, Bryntrillyn To Cottage Bridge, Bylchau, Llansannan LL16 5SW Representations 09/06/20

8.6 26/05/20 Ref:0/47341.Applicant:Mr Paul Morris.Easting: 296025 Northing: 367854 Proposal: Change of use of first floor storage area to holiday let accommodation. Location: Cae’r Efail, Bryn Rhyd yr Arian,Llansannan LL16 5NR Representations 16/06/20 Approved with Conditions

8.7 10/06/20 Ref:0/47369 Applicant: Mr Alex Harper. Easting: 299204 Northing: 362563.Proposal:Erection of agricultural building for livestock and storing animal feed. Location: Agricultural Land, Glythau Isa,Waen,Nantglyn,Conwy. LL16 5PT Representations: 01/07/20 Decision date 21/07/20. Approved with Conditions.

8.8 10/06/20 Ref:0/47368. Applicant: Mr G Heath Easting: 296252 Northing: 365956.Proposal: Proposed 2 storey extension. Location: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL: Representations 01/07/20. Decision date 21/07/20 Approved with conditions.

8.9 13/08/20 Ref:0/47569. Applicant: Mr & Mrs E & C Williams. Easting: 294497 Northing: 362766. Proposal: Change of use of land 4 no eco pods Location: Fforest, Fforest Road,Llansannan. LL16 5NF Representations 03/09/20.

Comments were expressed that more consistency should have been exercised regarding planning applications that were approved or refused by CBC Conwy in the lockdown period when the Council were unable to give meet and give representations.

RESOLVED: Llansannan C C was willing to support applicants who would appeal the decisions that were refused by CBC Conwy.

RESOLVED: 1) The Clerk to contact the applicants of applications nos 8.3 Ref:0/47280 a 8.5 Ref:0/47331, for information regarding the rulings. 2) Ref: 0/47569. To contact CBC Conwy Planning Department to ask for an extension to the Representations date of 03/09/20. 3) To extend an invitation to the above applicants to present their views to the Community Council.

9. Correspondence.

9.1 11/03 Eisteddfod Bro Aled, 2020 / Request financial contribution.

RESOLVED: To correspond and proffer an explanation of the Council’s decision.

9.2 16/03 Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd, Capel Y Waen, acknowledgement for £500.00 donation.

9.3 01/05 The Pension Regulator. Acknowledgement of re-declaration of compliance.

9.4 27/04 Wales Air Ambulance Charity,acknowledgement for £500.00 donation

9.5 5/06 Bro Aled Sports Association.Parthed:Re: Pavilion Insurance

RESOLVED: To donate the sum requested £770.72 Cheque no200501

9.6 18/06 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau

9.7 30/06 J W Lees & Co (Brewers) Ltd.Re: Red Lion, Llansannan.

RESOLVED: To correspond regarding latest development.

9.8 13/07 Owen Devenport Ltd Pre-Application Consultation: Proposed Development of Sleddog Activity Centre at Hafod Dafydd Mynydd Llansannan LL16 5NS. Information received regarding Pre-Application Consultation.

9.9 15/07 Llansannan Bowls Club. Confirmation that the Community Council have already forwarded favourable letters giving ‘Evidence of Community Support’ for the proposed project in question.

9.10 20/07 Conwy CBC Bryn Rhyd yr Arian Bridge. A report regarding progress.

9.12 27&28/07 Conwy CBC. Public Service Board T&CC Representative.RESOLVED: Include in 09/09/20 agenda.

9.13 18/05 Conwy CBC Bryn Rhyd yr Arian 30 mph signage. Respond to enquiry.

9.14 Defibrillator Tanyfron RESOLVED: To donate the sum of £216.88 towards cost of installation Cheque 200502

10. Any other business

10.1 Approval and certification of the Annual Governance Statement.

The Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report were presented to the Council.

RESOLVED: That the Accounting Statements, Annual Governance Statement and the Internal Auditor’s Report be presented to the External Auditor as correct documents.

The Annual Return for the year Ended 31 March 2020 was signed by Guto Davies Chairman and Emrys Williams Clerk / RFO

11 Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

11.1 Appoint date for the Council’s A G M. RESOLVED: Wednesday 14th October.

11.2 New printer for the Clerk. RESOLVED: Agreed that the clerk enquire for prices.

12.Confirm date and venue of next Council. Wednesday 9th September if a venue is available.

DRAFT OF MINUTES TO BE REVIEWED AT 9th SEPTEMBER 2020 CO

Cofnodion Mis Awst 2020 August Minutes Statistics: 0 click throughs, 420 views since start of 2022

Cofnodion Mis Awst 2020 August Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022