Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Cyfarfod mis Chwefror 2021 February minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN. COFNODION CYFARFOD GYNHALIWYD AR-LEIN NOS IAU 25ain o CHWEFROR 2021 AM 7-30yh
Presennol: Cynghorwyr: Guto Davies (Cadeirydd) Delyth Williams, Trefor Roberts, Emrys Owen, Berwyn Evans, Elwyn Jones, Celfyn Williams, Meurig Davies.
Aelodau o’r Cyhoedd: Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams. Eifion Jones Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau: Cynghorwyr: Philip Wright, Bethan Jones, Glyn O Roberts.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol, Cyng Delyth Williams Cyllid/Taliadau: 7.3 7.5 7.9 7.14 7.23
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Y Cyngor 09 /09/2020.
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo a llofnodi fod cofnodion cyfarfod 09/09/2020 yn gofnod cywir.
4. Materion yn codi o’r cofnodion
4.1 Mynegwyd sylwadau ynglyn a chyflwr gwael y Cae Bowlio.Derbyniwyd gwybodaeth fod bwriad i ail-hadu yn y gwanwyn. Ymholiad gan y Cadeirydd ynglyn a chyfraniad y Cyngor Cymuned tuag at y gwellianau. Datganodd y clerc fod £2,000.00 o Gyfrif H G Owen a £580.00 o Gyfrif Y Dreth wedi ei gyfranu i’r Clwb Bowlio yn Mis Medi 2020. Y ddau daliad i’w cynnwys yn ychwanegol i’r Cyfanswm o £9,632.45 ar agenda 25/02/2021.
4.2 Mynydd Dymunol ,Rhydeden i Cefn Y Groes Bach, Llansannan, LL16 5LE Mynegwyd sylwadu ynglyn a chyflwr y safle. PENDERFYNWYD: Gohebu gyda adran Cynllunio CBS Conwy i gael eglurhad ar ganllawiau Caniatad Cynllunio parthed ‘Containers’ storio.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sirol. Derbyniwyd adroddiad y Cynghorydd Sirol am y misoedd Ionawr a Chwefror
Gohirio’r Rheolau Sefydlog. 6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor. Adfer y Rheolau Sefydlog
7. Cyllid, Balans Banc 29/01/2021 Cyfrif y Dreth - £21,625.52 Cyfrif HG Owen - £14,036.74 Cyfanswm - £35,662.26
Taliadau
7.1 07/09 Rhys Jones Trydanwr / Electrician Siec rhif 200502 £216.88
7.2 09/09 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Yswiriant/Insurance Siec rhif 200501 £770.72
7.3 11/09 Cyfieithu Cymunedol/Community Translation. Cyfarfod 11/03/2020 Siec rhif 200489 £105.71
7.4 15/09 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.5 21/09 Clwb Bowlio Llansannan Siec rhif 200506 £580.00
7.6 21/09 Clwb Bowlio Llansannan Siec rhif 100013 (Cyfrif 51439278 H G Owen) £2,000.00
7.7 25/09 D Debit British Gas, Trydan Swyddfa Post 24/07/20-29/08/20 (E) Electricity Post Office. £61.61
7.8 15/10 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.9 23/10 Debyd Uniongyrchol.British Gas, Trydan Swyddfa Post 30/08 -30/09/20 (E) Electricity Post Office £55.58
7.10 02/11 Parish Online. Siec rhif 200508 £42.00
7.11 10/11 Ysgol Bro Aled. Siec rhif 200507 £2,925.00
7.12 16/11/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.13 25/11 Debyd Uniongyrchol. British Gas,Trydan Swyddfa Post 01/10-31/10/20 (E) Electricity Post Office £58.06
7.14 26/11 CBS Conwy,Scips Cymunedol/Community Skips,Bryn20/10,Clwt 21/10/2020 Siec rhif 200510 £528.00
7.15 30/11 Cyfieithu Cymunedol/Community Translation. Cyfarfod 19/08/2020 Siec rhif 200509 £136.26

7.16 07/12 Cyflog Clerc Salary: 01/07/20-30/09/20. £479.60 x 3 Siec rhif 200511 £1,438.80
7.17 15/12/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.18 17/12 Debyd Uniongyrchol, ICO £35.00
7.19 17/12 Costau Clerc expenses: Post£22.15.Inc + Papur £98.35. 01/07/20-30/09/20 Siec rhif 200513 £120.50
7.20 21/12 Debyd Uniongyrchol British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/11 - 30/11 (E) Electricity Post Office £81.94
7.21 30/12 HM Revenue & Customs Siec rhif 200512 £152.40
7.22 05/01/21 British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/20-07/12/20 (E) Electricity Post Office. £17.46
7.23 15/01/21 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.24 13/01/21 Arfon Wynne, Llwybrau £719.40.Mynwent £507.96 Arall£210.78 Siec rhif 200516 £1,438.14
7.25 28/01/21 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol Skips,Groes 09/12 Llansannan 10/12/20 Siec rhif 200514 £528.00
7.26 28/01/2021 Archwilio Cymru / Audit Wales.Archwiliad o Gyfrifon 2019/20 Siec rhif 200515 £267.80
TALWYD YN YSTOD Y CYFNOD CLO Cyfanswm £ 12,318.16
Taliadau i’w cymeradwyo
7.27 Y Lleng Prydeinig Frenhinol, Apel Pabi Coch PENDERFYNWYD: Cyfrannu £50.00
Derbyniadau.
7.28 04/09 CBS Conwy CBC, Ad-daliad llwybrau/Footpaths refund. £473.00 7.29 18/09 CBS Conwy CBC, Ad-daliad llwybrau/Footpaths refund. £727.06 7.30 11/11 Y Gadlas (Rhent 01/01/20 – 31/03/20) £180.00 7.31 11/11 S P Manweb, wayleave £8.59 7.32 11/12 CBS Conwy CBC Precept £6,866.00 7.33 27/01/21 Syed Zafar Azeem.Rhent Swyddfa Post £210.00 7.34 R W Roberts,Ymgymerwyr / Funeral Directors £200.00 7.35 29/01/21CBS Conwy CBC, Llwybrau / Footpaths. £599.50. Cyfanswm £9,264.15
Taliadau /Payments,01/04/20 – 29/01/21 - £22,856.49. Derbyniadau /Receipts, 01/04/20 – 29/01/21 - £37,625.10
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropiate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector.(721+318=1039)=£8,644.48

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio
8.1 14/09/2020, Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Ymgeisydd/Applicant: Mrs Jolene Swiffen. Dwyrain/Easting: 294136. Gogledd/Northing: 359985. Cynllun/Proposal: Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau.Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant yn cael eu tynnu ar dir ym mherchnogaeth yr ymgeisydd./The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle /Location: Hafod Dafydd Y Mynydd,Llansannan,Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations: 05/10/2020

17/10/2020. Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Annwyl Syr/Fadam,Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol. Dear Sir/Madam,The above application has been withdrawn. Yn gywir / Yours faithfully,Paula Jones,Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu / Development and Building Control Manager

8.2 13/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47884 Ymgeisydd/Applicant: Cymdeithas Chwarae Bro Aled. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal . Codi rheilen ddiogelwch o amgylch y cae, codi uchder y rheiliau, gosod rhwyd y tu Ôl i'r ddwy gÔl, creu dwy gysgodfa ar gyfer y swyddogion a darparu cynhwysydd lluniaeth. Erection of a safety rail around the field, raising the height of the railings, placing a net behind both goals, creating two 'dugouts' for the officials and provision of a refreshments container
Safle/Location: Cae Chwarae,Llansannan,LL16 5LJ Sylwadau / Representations: 04/12/20
Decision Date: 14/01/2021 Development Type(s): Minor Development Extension Decision Type: Approved With Conditions

8.3 24/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47912 Ymgeisydd/Applicant: Mr David Jones. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal: Dymchwel sied wair bresennol ac adeiliadu ysgubor newydd (Cymeradwyaeth Amaeth Blaenorol) / Demolition of existing Dutch barn and erection of replacement barn (Agricultural Prior Approval) Safle/Location: Pwll Mawr, Tan Y Fron, Llansannan,LL16 5NG Sylwadau / Representations: 15/12/20
Prior Approval Not Required

8.4 16/12/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47165. Ymgeisydd/Applicant: Mr R Abdulla. Dwyrain/Easting 296188. Gogledd/Northing 363163. Cynllun/Proposal: Trosi hen neuadd ysgol i annedd a 3/4 ystafell wely, hen dy’r ysgol i annedd a 3 ystafell wely, anecs i annedd ag 1 ystafell wely a stordy (gweithdy) i annedd a 2 ystafell wely, creu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig./ Convert former school hall into 3/4 bed dwelling, former school house into 3 bed dwelling, annex into 1 bed dwelling and stores (workshop) into 2 bed dwelling, creation of new vehicular access and associated works. Safle /Location: Former School Hall, School House & Workshop,Tan y Fron, Bylchau, Llansannan LL16 5NA Sylwadau / Representations: 06/01/2021

8.5 03/02/2021 Cais Rhif/Application No: DC/0/48126. Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs F J Griffith. Dwyrain/Easting 300819.Gogledd/Northing 363769. Cynllun/Proposal: Trosi ac estyniad ar adeilad allanol gweithdy presennol i ddarparu llety anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir / Conversion and extension of existing workshop to provide granny annexe accommodation. Provision of Septic tank drainage on land. Safle /Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed, Groes, Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations: 24/02/2021
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad nag unrhyw sylwadau.

8.6 12/02/2021 Cyfeirnod/ Reference:0/48155 Ymgeisydd/Applicant: Mr and Mrs E and C Williams
Dwyrain/ Easting:294497 Gogledd/ Northing:362766. Cynllun: Newid defnydd tir i - 2 gaban eco newydd a'r gwaith plannu a thirlunio cysylltiedig./Proposal: Change of use of land - 2no.new eco pods and associated planting and landscaping.Safle/Location: Fforest.Fforest Road, Llansannan,LL16 5NF
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn cais am y datblygiad uchod. Gallwch archwilio'r cais llawn a’r dogfennau cefnogol ar-lein yn:website link
Conwy County Borough Council has received an application for the above mentioned development. You can inspect the full application and supporting document on-line at: :website link
Os hoffwch drafod y cais hwn gyda SwyddogCynllunio, ffoniwch Katy Roberts ar 01492575394.
If you wish to discuss this application with a Planning Officer, please ring Katy Roberts on01492575394.
Dylai unrhyw un sydd am fynegi sylwadau wneud hynny’n ysgrifenedig gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol;Click to email neu ataf fi i’r cyfeiriad post uchod, gan ddyfynnu rhif y cais bob amser, erbyn 05/03/2021 fan bellaf, neu mae'n bosibl nad fydd y sylwadau’n cael eu hystyried cyn i'r cais gael ei benderfynu. Dimond sylwadau sydd yn berthnasol i faterion cynllunio gaiff eu hystyried.
Anyone wishing to make representations should do so in writing by using the following email address:Click to email or to me at the above postal address, quoting the application number at all times, not later than 05/03/2021, otherwise comments may not be considered before the application is determined. Only remarks relating to planning matters will be taken into consideration.
PENDERFYNWYD: Dim gwrthwynebiad nag unrhyw sylwadau.

9.Gohebiaeth.
9.1 19/09 CBS Conwy,( Ymateb i 11.2 09/09/20 parthed sefyllfa anhrefnus mewn annedd yn Maes Creiniog Llansannan.) Gohebiaeth gan adran Iechyd yr Amgylchedd a Gwasanaethau Rheoleiddio CBS Conwy yn datgan fod pryder y Cyngor ynglyn a da-byw ar y safle wedi ei anfon ymlaen i’r adran Safonau Masnach. Ynglyn a’r arogl, mae’n ofynol i gymdogion o amgylch y safle wneud y cwyn. Mae’r ddeddfwriaeth yn benodol – na all yr adran dderbyn cwynion gan fobl nad ydynt yn uniongyrchol gael eu effithio gan yr arogl !
Gall gwneud cwynio trwy ffonio’r awdurdodau ar 01492 575222 neu ar safle website link sydd yn amlinellu deddfau ynglyn a thrafferthion o’r fath.
Pen Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY

9.2 28/09 Cartrefi Conwy. Ymateb i ymholiad 22/09/2020 ynglyn a chyflwr bler y llain tir yng nghefn Maes Aled. Addewid gan Cartrefi Conwy i wneud ymholiadau ynglyn a’r sefyllfa. Dim ymateb pellach erbyn dyddiad y Cyfarfod.

9.3 01/10 CBS Conwy. Gwasanaethau Cymdogaeth. Gwybodaeth ynglyn a’r bwriad i osod arwyddion. 20mya wrth Ysgol Bro Aled dros dro. Nodir yn y gwybodaeth na all y cynllun arbrofol yma barhau ond am 18 mis. Yn y cyfamser bydd hawl i’r cyhoedd wrthwynebu’r cynllun neu wneud sylwadau. Ystyrir oll o’r cyfnod 18 mis yn gyfnod y gall y cyhoedd gyflwyno sylwadau. Gall y Gwasanaethau Cymdogaeth ar unrhyw adeg cyn i’r cyfnod arbrofol 18 mis ddod i ben wneud y cyfnod cyfyngiad yn barhaol.
PENDERFYNWYD: Fod y Cyngor Cymuned yn gofyn i’r cyfyngiad gael ei wneud yn un parhaol.

9.4 19/01 Gwyn Parry CBS Conwy, Pont Bryn Rhyd yr Arian. Gohebiaeth diwddaraf gan AFfC - Disgwyl bydd cynnigion am y gwaith i law erbyn diwedd mis Ionawr, gyda’r gwaith yn dechrau mis Chwefror.

9.5 31/10 Cyngh M Davies, Arwyddion 30mya. Pryder ynglyn a gor-yrru o groesffordd Pen Gleden i lawr am y Llan.
PENDERFYNWYD: I gysylltu gyda CBS Conwy i ofyn am arwyddion ‘reminder’ 30mya rhwng Pen Gleden a’r bont. Hefyd ymholi ynglyn a ‘Rumble devices’

9.6 08/11 Cyngh M Davies, Arwyddion 20mya wrth Ysgol Bro Aled. Yr arwydd 20mya ar yr ochr chwith wrth ddod o gyfeiriad Llanfair T H yn cael ei guddio gan arwydd yr Ysgol.
PENDERFYNWYD: I gysylltu gyda CBS Conwy.

9.7 08/12 Pennaeth Ysgol Bro Aled – Gohebiaeth yn diolch am gyfraniad o £2,925.00 gan y Cyngor.
9.8 17/12 Haf Jones CBC Conwy: Rhestr y gofyniadau am gymorth i gefnogi darpariaeth y gwasanaethau i/yng nghymuned Llansannan. Cyflwynodd y Cyng Celfyn Williams sylwadu gan bwysleisio fod angen mwy o fanylion cyn gwneud penderfyniad ynglyn a’r Maes Parcio Cae Bach Llansannan.
PENDERFYNWYD: Rhoi gwahoddiad i Haf Jones i gyfarfod nesaf y Cyngor I gael trafodaeth ynglyn a Maes Parcio Cae Bach. Llansannan.

10.Unrhyw fater arall.
10.1 Gofyniad Praesept ar gyfer 2021/2022. Gosodwyd y swm y mae’r archebiant i gwrdd ag ef yn £20,000.00 ar y 20fed o Ionawr 2021am y flwyddyn 2021/2022. Gosodwyd y swm trwy drafodaethau ebost rhwng y Cynghorwyr.

10.2 Llofnodwyr ychwanegol ar gyfer arwyddo siciau Cyfrifon Banc HSBC – Datganodd y clerc fod oediad gan fod y broses nawr yn cael ei wneud ar-lein.

10.3 Bws Ysgol Glan Clwyd yn Llansannan. Newid lleoliad man codi plant ysgol yn Llansannan.
PENDERFYNWYD: Gohebu gyda Sir Conwy a Sir Ddinbych.

11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc.
11.1 Cyng Emrys Owen, Arwyddion 20 milltir yr awr wrth Ysgol Bro Aled.. ‘Roedd Y Cyng E Owen o’r farn fod yr arwyddion angen cael eu symyd yn nes tuag at groesffordd Allt Pen Rhiw.

PENDERFYNWYD: Gohebu gyda Sir Conwy i ofyn i’r arwyddion cael eu symud yn bellach o fynedfa’r ysgol.

11.2 Difrod i arhosfa bws / Bus shelter: Groesffordd Pwll Mawr a Groesffordd Taldrach.
PENDERFYNWYD: I gysylltu gyda’r cwmni yswiriant
11.3 PENDERFYNWYD: Cysylltu gyda Cyfieithu Cymunedol ynglyn a chael gwasanaeth cyfieithu mewn cyfarfodydd ‘Zoom’
12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor: Mawrth 10fed 2021

Drafft o gofnodion i’w hadolygu a’u cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf Y Cyngor ar y 10fed Fawrth 2021

LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL. MINUTES OF MEETING HELD ON-LINE THURSDAY 25th FEBRUARY AT 7.30pm.

Present :Cllrs Guto Davies (Chairman) Delyth Williams, Trefor Roberts, Emrys Owen, Berwyn Evans, Elwyn Jones, Celfyn Williams, Meurig Davies.
Members of the Public: County Cllr, Sue Lloyd-Williams. Eifion Jones Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies: Cllrs: Philip Wright, Bethan Jones, Glyn O Roberts.
2. Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct: Cllr Delyth Williams Item 7 Finance: 7.3 7.5 7.9 7.14 7.23
3. Approval of the Council’s previous meeting’s minutes held on the 09/09/2020
RESOLVED: Minutes of 09/09/2020 meeting be approved and signed as a correct record.
4. Matters arising from the minutes.
4.1 Reference was made to the poor condition of the Llansannan Bowling Club green following recent renovation work. It was stated that a reseeding programme has been planned for the coming spring. The chair enquired about the Council’s contribution towards the renovation work undertaken on the bowling green. Clerk stated that £2,000.00 had been donated from the H G Owen accounts and £580.00 from the Community Council accounts towards the renovation project. These 2 payments were made in September 2020. These 2 payments are to be added to the £9,632.45 total on the 25/02/2021 Agenda.
4.2 Mynydd Dymunol ,Rhydeden i Cefn Y Groes Bach, Llansannan, LL16 5LE Concern was voiced regarding the untidy state of the site.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC Planning Department and seek clarification regarding Planning consent for storage containers.
5. County Councillor’s monthly report. Sue Lloyd-Williams presented a report for January and February 2021
Suspend Standing Orders.
6. Public’s opportunity to present statements. Reinstate Standing Orders.
7. Finance.Statements of Bank Accounts, 29/01/2021
Community Council Accounts. £21,625.52
HG Owen Accounts £14,036.74
Total £35,662.26
Payments.
7.1 07/09 Rhys Jones, Electrician Defibrilator Clwt Cheque no 200502 £216.88
7.2 09/09 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Insurance Cheque no 200501 £770.72
7.3 11/09 Community Translation. 11/03/2020 meeting. Cheque no 200489 £105.71
7.4 15/09 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.5 21/09 Clwb Bowlio Llansannan Bowling Club. Cheque no 200506 £580.00
7.6 21/09 Clwb Bowlio Llansannan Cheque no 100013 (Cyfrif 51439278 H G Owen) £2,000.00
7.7 25/09 D Debit British Gas, Trydan Swyddfa Post 24/07/20-29/08/20 (E) Electricity Post Office. £61.61
7.8 15/10 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.9 23/10 Debyd Uniongyrchol.British Gas, Trydan Swyddfa Post 30/08 -30/09/20 (E) Electricity Post Office £55.58
7.10 02/11 Parish Online. Cheque no 200508 £42.00
7.11 10/11 Ysgol Bro Aled. Cheque no 200507 £2,925.00
7.12 16/11/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.13 25/11 Debyd Uniongyrchol. British Gas,Trydan Swyddfa Post 01/10-31/10/20 (E) Electricity Post Office £58.06
7.14 26/11 CBS Conwy,Scips Community Skips,Bryn20/10,Clwt 21/10/2020 Cheque no 200510 £528.00
7.15 30/11 Community Translation. 19/08/2020 meeting Cheque no200509 £136.26
7.16 07/12 Clerk Salary: 01/07/20-30/09/20. £479.60 x 3 Cheque no 200511 £1,438.80
7.17 15/12/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.18 17/12 Direct Debit, ICO £35.00
7.19 17/12 Clerk’s expenses: Post£22.15.Ink + Paper £98.35. 01/07/20-30/09/20 Cheque no 200513 £120.50
7.20 21/12 Debyd Uniongyrchol British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/11 - 30/11 (E) Electricity Post Office £81.94
7.21 30/12 HM Revenue & Customs Cheque no200512 £152.40
7.22 05/01/21 British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/20-07/12/20 (E) Electricity Post Office. £17.46
7.23 15/01/21 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.24 13/01/21 Arfon Wynne,Footpaths,£719.40.Cemetery,£507.96 Other £210.78 Cheque no 200516 £1,438.14
7.25 28/01/21 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol Skips,Groes 09/12 Llansannan 10/12/20 Cheque 200514 £528.00
7.26 28/01/2021 Audit Wales. Audit of 2019/20 accounts. Cheque no 200515 £267.80
PAYMENTS DURING LOCKDOWN Total £ 12,318.16
Payments to be resolved
7.24 25/02 Royal British Legion, Poppy Appeal. RESOLVED: to donate £50.00
Receipts
7.25 04/09 Conwy CBC, Footpaths refund. £473.00 7.26 18/09 Conwy CBC, Footpaths refund. £727.06 7.27 11/11 Y Gadlas (Rent 01/01/20 – 31/03/20) £180.00 7.28 11/11 S P Manweb, wayleave £8.59 7.29 11/12 Conwy CBC Precept £6,866.00 7.30 27/01/21 Syed Zafar Azeem. Post Office rent £210.00 7.31 R W Roberts,Funeral Directors £200.00
7.32 29/01/21
Conwy CBC, refund. £599.50 Total £9,264.15
Payments,01/04/20 – 29/01/21 - £22,856.49. Receipts, 01/04/20 – 29/01/21 - £37,625.10
Appropiate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector. (721+318=1039)=£8,644.48

8.Notice of application for Planning Permission.
8.1 14/09/2020, Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Ymgeisydd/Applicant: Mrs Jolene Swiffen. Dwyrain/Easting: 294136. Gogledd/Northing: 359985. Cynllun/Proposal: Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau.Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant yn cael eu tynnu ar dir ym mherchnogaeth yr ymgeisydd./The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle / Location: Hafod Dafydd Y Mynydd,Llansannan,Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations: 05/10/2020
17/10/2020. Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Annwyl Syr/Fadam,Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol. Dear Sir/Madam,The above application has been withdrawn. Yn gywir / Yours faithfully,Paula Jones,Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu / Development and Building Control Manager

8.2 13/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47884 Ymgeisydd/Applicant: Cymdeithas Chwarae Bro Aled. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal . Codi rheilen ddiogelwch o amgylch y cae, codi uchder y rheiliau, gosod rhwyd y tu Ôl i'r ddwy gÔl, creu dwy gysgodfa ar gyfer y swyddogion a darparu cynhwysydd lluniaeth. Erection of a safety rail around the field, raising the height of the railings, placing a net behind both goals, creating two 'dugouts' for the officials and provision of a refreshments container
Safle/Location: Cae Chwarae,Llansannan,LL16 5LJ Sylwadau / Representations: 04/12/20
Decision Date: 14/01/2021 Development Type(s): Minor Development Extension Decision Type: Approved With Conditions

8.3 24/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47912 Ymgeisydd/Applicant: Mr David Jones. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal: Dymchwel sied wair bresennol ac adeiliadu ysgubor newydd (Cymeradwyaeth Amaeth Blaenorol) / Demolition of existing Dutch barn and erection of replacement barn (Agricultural Prior Approval) Safle/Location: Pwll Mawr, Tan Y Fron, Llansannan,LL16 5NG Sylwadau / Representations: 15/12/20
Prior Approval Not Required

8.4 16/12/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47165. Ymgeisydd/Applicant: Mr R Abdulla. Dwyrain/Easting 296188. Gogledd/Northing 363163. Cynllun/Proposal: Trosi hen neuadd ysgol i annedd a 3/4 ystafell wely, hen dy’r ysgol i annedd a 3 ystafell wely, anecs i annedd ag 1 ystafell wely a stordy (gweithdy) i annedd a 2 ystafell wely, creu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig./ Convert former school hall into 3/4 bed dwelling, former school house into 3 bed dwelling, annex into 1 bed dwelling and stores (workshop) into 2 bed dwelling, creation of new vehicular access and associated works. Safle /Location: Former School Hall, School House & Workshop,Tan y Fron, Bylchau, Llansannan LL16 5NA Sylwadau / Representations: 06/01/2021

8.5 03/02/2021 Cais Rhif/Application No: DC/0/48126. Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs F J Griffith. Dwyrain/Easting 300819.Gogledd/Northing 363769. Cynllun/Proposal: Trosi ac estyniad ar adeilad allanol gweithdy presennol i ddarparu llety anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir / Conversion and extension of existing workshop to provide granny annexe accommodation. Provision of Septic tank drainage on land. Safle /Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed, Groes, Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations: 24/02/2021
RESOLVED: That Llansannan C C have no objections or comments regarding Application 0/48126

8.6 12/02/2021 Cyfeirnod/ Reference:0/48155 Ymgeisydd/Applicant: Mr and Mrs E and C Williams
Dwyrain/ Easting:294497 Gogledd/ Northing:362766. Cynllun: Newid defnydd tir i - 2 gaban eco newydd a'r gwaith plannu a thirlunio cysylltiedig./Proposal: Change of use of land - 2no.new eco pods and associated planting and landscaping.Safle/Location: Fforest.Fforest Road, Llansannan,LL16 5NF
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn cais am y datblygiad uchod. Gallwch archwilio'r cais llawn a’r dogfennau cefnogol ar-lein yn:website link
Conwy County Borough Council has received an application for the above mentioned development. You can inspect the full application and supporting document on-line at: :website link
Os hoffwch drafod y cais hwn gyda SwyddogCynllunio, ffoniwch Katy Roberts ar 01492575394.
If you wish to discuss this application with a Planning Officer, please ring Katy Roberts on01492575394.
Dylai unrhyw un sydd am fynegi sylwadau wneud hynny’n ysgrifenedig gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol;Click to email neu ataf fi i’r cyfeiriad post uchod, gan ddyfynnu rhif y cais bob amser, erbyn 05/03/2021 fan bellaf, neu mae'n bosibl nad fydd y sylwadau’n cael eu hystyried cyn i'r cais gael ei benderfynu. Dimond sylwadau sydd yn berthnasol i faterion cynllunio gaiff eu hystyried.
Anyone wishing to make representations should do so in writing by using the following email address:Click to email or to me at the above postal address, quoting the application number at all times, not later than 05/03/2021, otherwise comments may not be considered before the application is determined. Only remarks relating to planning matters will be taken into consideration.
That Llansannan C C have no objections or comments regarding Application 0/48155

9.Correspondence.
9.1 19/09 Conwy,( Response to 11.2 09/09/20) Your concern regarding livestock being kept at the property has been forwarded to my colleagues in trading standards.
With regards to the smell, any neighbour affected must make a complaint, the legislation is very specific – we’re not allowed to accept complaints from people not directly affected by the smell. Principal Environmental Health Officer, Regulatory and Housing Services, CONWY County Borough Council
9.2 28/09 Cartrefi Conwy. (Response to 9.4 01/09 Cllr M Davies - Tir Cartrefi Conwy Land) I recall the section of land you are enquiring about. I need to make enquiries re where we are with the area and will come back to you as soon as I have replies. Leasehold and Land Liaison Officer.
9.3 01/10 Conwy CBC. Subject: Proposed 20mph speed limits around schools. Dear Councillors.
As part of the Local Sustainable Transport Measures in Response to Covid-19 funding, we were only looking to introduce 20mph speed limits, where possible, around schools that currently do not have a 20mph speed limit to improve safety and better facilitate social distancing.
It is proposed that the restrictions are introduced using an Experimental Traffic Regulation Order, which will allow the restrictions to be introduced quicker than by a traditional Traffic Regulation Order.
The process differs in that there is no need to allow 28 day to receive objections or need to resolve any objections before the restriction can be introduced.
To introduce an Experimental Traffic Regulation Order we are required to advertise the proposals and no sooner than 7days following advertising the proposal it can be introduced. We are also able to make changes to the restriction during the first 6 month of operation.
The Experimental Traffic Regulation can be in force for no longer that 18 months. During that time the public will be able to object or make representation in the same way that they are able to do so in the 28 day period allowed when making a traditional Traffic Regulation Order. If fact the whole of the time that the Experimental Traffic Regulation Order in in effect is considered to be the objection period.
We can at any time before 18 months has expired and make the restriction permanent. To do this we will need to consider and resolve the objections received as we would a traditional Traffic Regulation Order. When the objections have been resolved we would advertise the restriction was being made permanent.
It is proposed to introduce a 20mph speed limit around the following schools in the Wards; Betws-yn Rhos, Llansannan and Llysfaen, as shown on the attached drawings.
If you have any concerns about the proposals or wish to see any changes made please let me know or if you have any questions please do not hesitate in contacting me.
We will let you know when we have a date to bring the restrictions into effect.
Wil Roberts Peiriannydd Traffig / Traffic Engineer Gwasanaethau Cymdogaeth / Neighbourhood Services AFfC - Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau / ERF - Environment, Roads and Facilities. Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY County Borough Council
RESOLVED: That the Community Council petition Conwy CBC to have the restriction made permanent.
9.4 19/01 Gwyn Parry CBS Conwy, Pont Bryn Rhyd yr ArianBridge. Latest correspondence 19 Jan 21 We are presently in the middle of Storm Christoph - so unless something catastrophic happens in the County over the next few days the plan is as follows:
The tender for Pont Bryn Rhyd yr Arian Newydd is due back in the next week. So, all being well, we will have a contractor very soon – by the end of the month. Once we have a start date, first half of February hopefully, either Bryn or I will be in touch. Gwyn Parry BEng (Hons) CEng MIC Structural Engineer Technical Services
ERF - Environment, Roads and Facilities
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC for latest update on progress.
9.5 31/10 Cllr M Davies, 30mph. Concern expressed re traffic speeding from Pen Gleden crossroad towards Llansannan village.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC and request 30mph ‘Reminder signs’ from Pen Gleden to the bridge. Also; to request ‘Rumble devices’
9.6 08/11 Cllr M Davies, 20mph signs by Ysgol Bro Aled – The sign on left-hand side when approaching from Llanfair T H obscured by School sign
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC.
9.7 08/12 Pennaeth Ysgol Bro Aled – Correspondence thanking the Community Council for donation of £2,925.00
9.8 17/12 Haf Jones, Conwy CBC : List of at risk service/asset re ‘Delivering Sustainable Services in Conwy’s Communities – Llansannnan. Cllr C Williams stressed that much more information is needed before making any decision regarding the Cae Bach car park at Llansannan.
RESOLVED: To extend an invitation to Haf Jones to the next meeting on 10th March.
10.Any other business.
10.1 Precept – Amount to be met by Precept was set at £20,000.00 for 2021 / 2022 on 20th January 2021. The amount was set by correspondence between Councillors via e-mails.
10.2 Additional signatories on all Council HSBC Bank Accounts – Clerk stated that there’s been a delay because all bank mandates are now to be made on-line.
10.3 Bws Ysgol Glan Clwyd Bus: Change of pick-up point at Llansannan.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC and Denbighshire County Council.
11. Any issues presented to the clerk.
11.1 Cllr Emrys Owen, 20mph signs by Ysgol Bro Aled. Cllr E Owen opined that the signs should be nearer to Allt Pen Rhiw crossroads.
RESOLVED: To correspond with Conwy CBC requesting that the signs should be moved further away from school entrance.
11.2 Damage to Bus shelters at : Pwll Mawr junction and Taldrach junction.
RESOLVED: To correspond with Zurich Insurance Company
11.3 RESOLVED: To correspond with Community Translating requesting Translation Service for next meeting

12 Confirm date of next Council meeting: March 10th
Draft of minutes to be reviewed at next meeting 10th March 2021

Cofnodion Cyfarfod mis Chwefror 2021 February minutes Statistics: 0 click throughs, 238 views since start of 2022

Cofnodion Cyfarfod mis Chwefror 2021 February minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022