Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL CYFREDINOL 2021 MINUTES OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR-LEIN 14eg EBRILL 2021
Presennol: Cynghorwyr, Delyth Williams (Is-Gadeirydd) Trefor Roberts, Philip Wright, Celfyn Williams, Meurig Davies, Emrys Owen, Berwyn Evans
Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Cynghorydd Sir, Sue Lloyd-Williams, Sandra Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)

1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Guto Davies, Glyn O Roberts, Elwyn Jones, Bethan Jones.

2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda
Cyng Delyth Williams 8 Cyllid/Taliadau 8.5 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post.
Cyng Philip Wright, 8 Cyllid / Taliadau:8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau

3 Penodi Cadeirydd ar gyfer 2021/2022 Penodwyd Y Cynghorydd Meurig Davies.
Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer 2021/2022. Penodwyd Y Cynghorydd Delyth Williams.

4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf ar gyfer 2021/2022
i.Un Llais Cymru: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones
ii.Mynwent Y Plwyf: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies a Meurig Davies
iii.Cymdeithas Chwareuon Bro Aled: Trefor Roberts, Celfyn Williams. Meurig Davies, Emrys Owen. Philip Wright.
iv.Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf: Celfyn Williams , Glyn O Roberts, Elwyn Jones. Eifion M Jones
v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled: Guto Davies
vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf: Oll o’r Cynghorwyr.
vii. Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled: Guto Davies a Berwyn Evans.
viii. Cyllid: Oll o’r Cynghorwyr.
ix. Swper Blynyddol Pensiynwyr: Delyth Williams.

5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad
PENDERFYNWYD: Cyfarfod 12eg Mai 2021
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am y flwyddyn 2020/2021
PENDERFYNWYD: Penodi Iona Edwards, Llanrwst

6. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 08/05/2019
Cymeradwywyd y cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan Y Cadeirydd.

7. Materion yn codi o’r Cofnodion. Dim yn codi o’r cofnodion

8. Cyllid: Balans Banc, 31/03/2021.
Cyfrif Y Dreth, £ 17,382.14. Cyfrif H G Owen £14.036.93. Cyfanswm £31,419.07
Taliadau. Cymeradwyo’r taliadau canlynol.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. (Taliad 2018/19 £2,000-00)
PENDERFYNWYD: Yn dilyn trafodaeth £2,500-00.
8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £896.69
8.3 “Direct Debits” British Gas Business.
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00.
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo parhau i dalu oll o’r taliadau
.
9. Unrhyw fater arall

Terfynwyd y Cyfarfod Blynyddol am 8-00 o’r gloch a symudwyd ymlaen i Agenda Mis Ebrill y Cyngor.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON-LINE WEDNESDAY 14th APRIL 2021

Present: Cllrs : Delyth Williams (Vice-Chair) Trefor Roberts, Philip Wright, Celfyn Williams, Meurig Davies, Emrys Owen, Berwyn Evans.
Members of the Public: E M Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams, Sandra Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)

1.Apologies. Cllrs: Guto Davies, Glyn O Roberts, Elwyn Jones, Bethan Jones.

2.Opportunity for Declaration of Interest on any item listed on the Agenda.
Cllr Delyth Williams 8 Finance 8.5 TT & B Williams. Post Office rent.
Cllr Philip Wight, Finance: 8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.

3.Appoint Chairman for 2021/2022. Cllr Meurig Davies was elected.
Appoint Vice-Chairman for 2021/2022. Cllr Delyth Williams was elected.

4. Appoint members to Committees within the Parish for 2021/2022
i, One Voice Wales: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones.
ii, Parish Cemetery: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies, Meurig Davies.
iii,Bro Aled Sports Society: Trefor Roberts, Celfyn Williams, Meurig Davies, Emrys Owen, Philip Wright.
iv, Parish Public Footpaths: Celfyn Williams ,Glyn O Roberts. Elwyn Jones. Eifion M Jones.
v, Ysgol Bro Aled Governors: Guto Davies.
vi, Parish Information Leaflet: All the Councillors.
vii, Bro Aled Centre Management: Guto Davies and Berwyn Evans.
viii, Finance: All the Councillors.
ix. Annual Pensioners Dinner. Delyth William

5. Internal Audit: Date of meeting to approve Annual Return statements by Council.
RESOLVED 12th May 2021
Appointment of Internal Auditor for 2019/2020 Council Accounts.
RESOLVED: To appoint Iona Edwards, Llanrwst.

6. Confirm minutes of the Council’s previous Annual Meeting held on the 08/05/2019
The minutes were confirmed as being correct and were signed by the Chairman.

7. Matters arising from the Minutes. No issues arose from the minutes.

8. Finance Banc Balance 31/03/2021.
Community Council Account, £ 17,382.14.
H G Owen Account, £ 14.036.93.
Total £31,419.07

Payments. To confirm the following payments.
8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau:
RESOLVED: That the contribution be £2,500-00
8.2 “Zurich Municipal” Insurance Premium. £896.69
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
RESOLVED: To confirm and continue with both Direct Debits and the Standing Order.
9. Any other matters.

The Annual Meeting was closed at 8-00pm and the evening proceeded with the Council’s April agenda.

COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL CYFREDINOL 2021 MINUTES OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING Statistics: 0 click throughs, 34 views since start of 2022

COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL CYFREDINOL 2021 MINUTES OF THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022