Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018 (Mis Mai) May 2018 Annual General Meeting Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR A GYNHALIWYD
NOS FERCHER MAI 9 fed 2018 YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED AM 7-30 yh
Croesawyd pawb i’r Cyfarfod gan Y Clerc Emrys Williams
Derbyniwyd Anerchiad gan Peter Alexander, Swyddog Codi Arian Cymunedol
Hosbis Sant Cyndeyrn Llanelwy.
Presennol: Cynghorwyr, Celfyn Williams, Emrys Owen, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Guto Davies, Trefor Roberts.
Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Peter Alexander, Emrys Williams (Clerc)
1.Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Berwyn Evans, Meurig Davies, Bethan Jones, Gareth Jones, Elwyn Jones, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams, Mr Philip Coombes.
2.Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda
Cyng Delyth Williams , Cyllid/Taliadau 8.5 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post.
Cyng Celfyn Williams, 8 Cyllid / Taliadau:8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau
3 Penodi Cadeirydd ar gyfer 2018/2019 Penodwyd Y Cynghorydd Celfyn Williams.
Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer 2018/2019. Penodwyd Y Cynghorydd Guto Davies
4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf ar gyfer 2018/2019
i. Un Llais Cymru: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones
ii. Mynwent Y Plwyf: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies a Meurig Davies
iii. Cymdeithas Chwareuon Bro Aled: Trefor Roberts, Celfyn Williams. Meurig Davies, Emrys Owen.
iv. Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf: Celfyn Williams , Glyn O Roberts, Elwyn Jones. Eifion M Jones
v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled: Guto Davies
vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf: Oll o’r Cynghorwyr.
vii. Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled: Guto Davies a Berwyn Evans.
viii. Cyllid: Berwyn Evans, Celfyn Williams, Gareth Jones, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Bethan Jones
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad
PENDERFYNWYD: Cyfarfod 13eg Mehefin. 2018

Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am y flwyddyn 2018/19
PENDERFYNWYD: Penodi Iona Edwards, Llanrwst.
6. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 10/05/2017
Cymeradwywyd y cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan Y Cadeirydd.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion. Dim yn codi o’r cofnodion
8. Cyllid: Balans Banc, 30/03/2018. Cyfrif Y Dreth, £ 13,344-56. Cyfrif H G Owen £ 16,993-38 Cyfanswm £ 30,337.94
Taliadau. Cymeradwyo’r taliadau canlynol.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. £1,800.00 (£600 x 3)
Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Llythyr Nan Williams. Gohebiaeth 9.8 10/02/18. Gofyn am gynydd i’r cyfraniad blynyddol gan Y Cyngor Cymuned.
PENDERFYNWYD: Gwneud taliad o £2,000-00 (2 Fil) y flwyddyn
8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £913.09.
Cynigwyd Cytundeb Tymor Hir. 3 Blynedd, £876.99, 5 Blynedd , £840.95
PENDERFYNWYD: Clerc i wneud ymholiadau cyn cadarnhau’r taliadau
8.3 “Direct Debits” British Gas Business.
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo parhau i dalu oll o’r taliadau.
9. Unrhyw fater arall
9.1 Cynnwys ychwanegion i Rheolau Sefydlog , Rheoliadau ariannol. Asesiad Risc
PENDERFYNWYD: Cadarnhau fod y Rheolau Sefydlog, Rheoliadau ariannol a’r Asesiad Risc wedi cael eu adolygu gydol y flwyddyn ac wedi eu derbyn, a chonfnod o unrhyw ychwanegiad wedi ei gynnwys yn y cofnodion .
Cafwyd gair o ddiolch gan Celfyn Williams am y gefnogaeth a dderbyniodd yn ei swydd gydol y flwyddyn ac am yr anrhydedd o gael ei ail-ethol fel Cadeirydd am y dair blynedd diwethaf. Cyfeiriodd at y gwaith mae’r Cyngor yn ei gyflawni ac am y gefnogaeth ariannol a roddir i nifer o wahanol fudiadau yn y plwyf. Hefyd am y cydweithrediad hapus sydd yn bodoli rhwng Y Cyngor a Chyngor Bwrdeistrf Sirol Conwy.
Terfynwyd y Cyfarfod Blynyddol am 9-00 o’r gloch a symudwyd ymlaen i Agenda Mis Mai y Cyngor.
CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL GENERAL MEETING
HELD ON WEDNESDAY 9th MAY 2018 AT THE BRO ALED EDUCATION CENTRE AT 7-30pm
The Clerk Emrys Williams welcomed everyone to the meeting.
Address by Peter Alexander, St Kentigern Hospice
Present: Cllrs : Celfyn Williams,(Chairman) Emrys Owen, Delyth Williams, Glyn O Roberts, Guto Davies, Trefor Roberts,
Members of the Public: E M Jones, Peter Alexander, Emrys Williams (Clerc .
1.Apologies. Cllrs: Berwyn Evans, Meurig Davies, Bethan Jones, Gareth Jones, Elwyn Jones, County Cllr Sue Lloyd-Williams, Mr Philip Coombes.
2.Opportunity for Declaration of Interest on any item listed on the Agenda.
Cllr Delyth Williams , Finance 8.5 TT & B Williams. Post Office rent.
Cllr Celfyn Williams, Finance: 8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
3.Appoint Chairman for 2018/2019. Cllr Celfyn Williams was re-elected.
Appoint Vice-Chairman for 2018/19. Cllr Guto Davies was elected.
4. Appoint members to Committees within the Parish for 2018/19
i, One Voice Wales: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones.
ii, Parish Cemetery: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies, Meurig Davies.
iii, Bro Aled Sports Society: Trefor Roberts, Celfyn Williams. Meurig Davies,Guto Davies. Emrys Owen.
iv, Parish Public Footpaths: Celfyn Williams, Glyn O Roberts. Elwyn Jones. Eifion M Jones.
v, Ysgol Bro Aled Governors: Guto Davies.
vi, Parish Information Leaflet: All the Councillors.
vii, Bro Aled Centre Management: Guto Davies and Berwyn Evans.
viii, Finance: Berwyn Evans, Celfyn Williams, Gareth Jones. Delyth Williams, Glyn O Roberts, Bethan Jones.
5. Internal Audit: Date of meeting to approve Annual Return statements by Council
RESOLVED: 13th June 2018
Appointment of Internal Auditor for 2018/2019 Council Accounts.
RESOLVED: To appoint Iona Edwards, Llanrwst.
6. Confirm minutes of the Council’s previous Annual Meeting held on the 10/05/2017
The minutes were confirmed as being correct and were signed by the Chairman.
7. Matters arising from the Minutes. No issues arose from the minutes.
8. Finance Bank Balance 30/03/2018. Community Council Accounts , £13,344-56.
H G Owen Accounts £16,993-38 Total. £30,337.94
Payments. To confirm the following payments.
8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau: £1,800-00 (£600.00 x 3)
Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau: Correspondence 10/02/18 letter from Nan Williams requesting an increase to the annual contribution of £1,800-00.
RESOLVED: To increase the contribution to £2,000-00 annually.
8.2 “Zurich Municipal” Insurance Premium. £913.09. Zurich Municipal also offered a 3 or 5 year Long Term Agreement. 3 year £876.99, 5 year £840.95
RESOLVED: That the Clerk to enquire further information before confirming payment.
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
RESOLVED: To confirm and continue with both Direct Debits and the Standing Order.
9. Any other matters.
9.1 To confirm additions to Standing Orders, Financial Regulations,Risk Assesment
RESOLVED It was confirmed that Standing Orders, Financial Regulations, Risk Assesment had been reviewed during the year and that additions had been minuted.
9.2 The Chairman Celfyn Williams gave thanks for the support given to him throughout the year and for the honour of been re-elected for the past three years. He referred to the work that the Community Council accomplish and to the financial support that is given to many organizations in the Community. He also referred to the good co-operation that exists between the Council and Conwy Borough County Council.
The Annual Meeting was closed at 9pm and the evening proceeded with the Council’s May agenda.
.
.

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018 (Mis Mai) May 2018 Annual General Meeting Minutes Statistics: 0 click throughs, 536 views since start of 2022

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2018 (Mis Mai) May 2018 Annual General Meeting Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022