Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019 Annual General Meeting Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR A GYNHALIWYD
NOS FERCHER MAI 8 fed 2019 YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED AM 7-30 yh
Ar ddechrau’r Cyfarfod cyfeiriodd Y Cynghorydd Guto Davies at y diweddar Gyn-Gynghorydd Gareth Brynmor Jones. Estynwyd cydymdeimlad a’i weddw Rhian Jones a’r teulu ac hefyd gyda’r Cynghorydd Elwyn Jones ei frawd ynghyfraith. Cafwyd munud o ddistawrydd i goffau gan aelodau’r Cyngor.
Presennol: Cynghorwyr, Guto Davies, Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright, Meurig Davies, Emrys Owen.
Aelodau o’r Cyhoedd: E M Jones, Dwysan Williams (Cyfieithydd) Emrys Williams (Clerc)
1. Ymddiheuriadau. Cynghorwyr: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Cynghorydd Sir Sue Lloyd-Williams
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater ar yr Agenda
Cyng Delyth Williams , Cyllid/Taliadau 8.5 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post.
Cyng Elwyn Jones, Philip Wright, 8 Cyllid / Taliadau:8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau
3. Penodi Cadeirydd ar gyfer 2019/2020 Penodwyd Y Cynghorydd Guto Davies.
Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer 2019/2020. Penodwyd Y Cynghorydd Delyth Williams.
4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf ar gyfer 2018/2019
i. Un Llais Cymru: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones
ii. Mynwent Y Plwyf: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies a Meurig Davies
iii. Cymdeithas Chwareuon Bro Aled: Trefor Roberts, Celfyn Williams. Meurig Davies, Emrys Owen. Philip Wright.
iv. Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf: Celfyn Williams, Glyn O Roberts, Elwyn Jones. Eifion M Jones
v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled: Guto Davies
vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf: Oll o’r Cynghorwyr.
vii. Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled: Guto Davies a Berwyn Evans.
viii. Cyllid: Oll o’r Cynghorwyr.
xi. Swper Blynyddol Pensiynwyr: Delyth Williams.
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad
PENDERFYNWYD: Cyfarfod 12eg Mehefin. 2019
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am y flwyddyn 2019/20
PENDERFYNWYD: Penodi Iona Edwards, Llanrwst
6. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 09/05/2018
Cymeradwywyd y cofnodion yn gywir ac fe’u harwyddwyd gan Y Cadeirydd.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion. Dim yn codi o’r cofnodion
8. Cyllid: Balans Banc, 29/03/2019.
Cyfrif Y Dreth, £ 13,258-32. Cyfrif H G Owen
£17,016-11. Cyfanswm £30,274-43
Taliadau. Cymeradwyo’r taliadau canlynol.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. (Taliad 2018/19 £2,000-00)
PENDERFYNWYD: Yn dilyn trafodaeth ; Cynyddu’r taliad i £2,500-00.
8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £854-89
8.3 “Direct Debits” British Gas Business.
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00.
8.5 “Standing Order” T T & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92) ###
PENDERFYNWYD: Cymeradwyo fod y ffigyrau uchod yn gywir Cymeradwyo parhau i dalu oll o’r taliadau.
9. Unrhyw fater arall
9.1 Cyfuno dau gyfri banc Y Cyngor.
9.2 Cyfuno dau gyfrif banc H G Owen.
PENDERFYNWYD: Parhau gyda trefniant presennol, sef pedwar cyfrif.

Terfynwyd y Cyfarfod Blynyddol am 8-30 o’r gloch a symudwyd ymlaen i Agenda Mis Mai y Cyngor.


CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
MINUTES OF LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL GENERAL MEETING
HELD ON WEDNESDAY 8th MAY 2019 AT THE BRO ALED EDUCATION CENTRE AT 7-30pm
At the beginning of the meeting Cllr Guto Davies refereed to the recent passing of Gareth Brynmor Jones who had represented the Bylchau Ward as a councillor in the past years. Cllr Davies conveyed condolences to his widow Rhian Jones and the family and also to Cllr Elwyn Jones his brother in-law. A minutes’ silence was observed by the meeting in remembrance.
Present: Cllrs : Guto Davies, Trefor Roberts, Elwyn Jones, Delyth Williams, Philip Wright,
Meurig Davies, Emrys Owen.
Members of the Public: E M Jones, Dwysan Williams (Translator) Emrys Williams (Clerk)
1.Apologies. Cllrs: Celfyn Williams, Berwyn Evans, County Cllr Sue Lloyd-Williams,
2.Opportunity for Declaration of Interest on any item listed on the Agenda.
Cllr Delyth Williams, Finance 8.5 TT & B Williams. Post Office rent.
Cllr Elwyn Jones, Philip Wight, Finance: 8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
3. Appoint Chairman for 2019/2020. Cllr Guto Davies was elected.
Appoint Vice-Chairman for 2019/20. Cllr Delyth Williams was elected.
4. Appoint members to Committees within the Parish for 2019/20
i, One Voice Wales: Celfyn Williams, Berwyn Evans, Bethan Jones.
ii, Parish Cemetery: Trefor Roberts, Berwyn Evans, Guto Davies, Meurig Davies.
iii, Bro Aled Sports Society: Trefor Roberts, Celfyn Williams, Meurig Davies, Emrys Owen, Philip Wright.
iv, Parish Public Footpaths: Celfyn Williams, Glyn O Roberts. Elwyn Jones. Eifion M Jones.
v, Ysgol Bro Aled Governors: Guto Davies.
vi, Parish Information Leaflet: All the Councillors.
vii, Bro Aled Centre Management: Guto Davies and Berwyn Evans.
viii, Finance: All the Councillors.
ix. Annual Pensioners Dinner. Delyth Williams
Page 1

5. Internal Audit: Date of meeting to approve Annual Return statements by Council.
RESOLVED: 12th June 2019.
Appointment of Internal Auditor for 2019/2020 Council Accounts.
RESOLVED: To appoint Iona Edwards, Llanrwst.
6. Confirm minutes of the Council’s previous Annual Meeting held on the 09/05/2018
The minutes were confirmed as being correct and were signed by the Chairman.
7. Matters arising from the Minutes. No issues arose from the minutes.
8. Finance Banc Balance 29/03/2019.
Community Council Accounts, £13,258-32. H G Owen Accounts, £ 17,016-11. Total. £30,274-43
Payments. To confirm the following payments.
8.1 Annual Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau: ( 2018/19 Payment: £2,000-00)
RESOLVED: Following a discussion; To increase the contribution to £2,500-00 annually.)
8.2 “Zurich Municipal” Insurance Premium. £854-89
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” T T & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
RESOLVED: To confirm and continue with both Direct Debits and the Standing Order.
9. Any other matters.
9.1 Combine the two Community Accounts
9.2 Combine the two H G Owen accounts.
RESOLVED: To continue with the present arrangement of four bank accounts.
The Annual Meeting was closed at 8-30pm and the evening proceeded with the Council’s May agenda.Page 2

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019 Annual General Meeting Minutes Statistics: 0 click throughs, 193 views since start of 2022

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2019 Annual General Meeting Minutes

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022