Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Apel Llansannan Apeal

/image/upload/eifion/Aelodau_Pwyllgor_Apel_Llansannan_2.jpg

Capsiwn llun: O'r chwith i'r dde, yn y cefn, Sian E Jones, Is Gadeirydd a Delyth Williams, Trysorydd gyda Ffion Clwyd, Cadeirydd ac Ann Davies,
Ysgrifennydd yn y blaen

Photo caption: l-r pictured standing Sian E Jones, Vice Chair & Delyth Williams, Treasurer with Ffion Clwyd, Chair & Ann Davies, Secretary at the front

Llanrwst fydd lleoliad Eisteddfod Genedlaethol 2019, gyda ni, bobl Conwy yn ei chynnal, hwyluso a'i chefnogi. Mae cryn edrych mlaen! Diolch i'r criw
ddaeth draw i Lansannan nos Fercher 14 Chwefror i ddechrau ar y gwaith o dynnu'r gymuned ynghyd i fwynhau a bwrw ati gydag awch i gyfrannu at ei
chynnal - y digwyddiad diwylliannol sy'n ffenest siop i'n cenedl a'n iaith.
Mae targed ariannol o £10,000 wedi ei gosod i ardal Bro Aled (Groes, Rhiw, Rhydgaled, Bylchau, Clwt, Tanyfron, Brynrhydyrarian a Llansannan) ac rydym yn hyderus y cyrhaeddwn y targed dros y 18 mis nesaf. Roedd bwrlwm a brwdfrydedd yn ein cyfarfod cyntaf, ac mae croeso cynnes i'r rhai na allodd fynychu ymuno yn ein cyfarfod nesaf, nos Fawrth 13 Mawrth, yng Nghanolfan Bro Aled, Llansannan. Boed yn help llaw fach neu fawr, byddwn yn falch o’ch cymorth i gydweithio â’r criw neu i drefnu digwyddiad, hyd yn oes os nad
ydych yn awyddus i eistedd mewn pwyllgor. Mae llawer o syniadau ar y gweill, felly cadwch mewn cysylltiad gyda’r datblygiadau trwy’r mannau arferol. Os hoffech fwy o fanylion, neu wybodaeth bellach, cysylltwch ag un o’rswyddogion, ysgrifennydd, Ann Davies Click to email 07824 663878; cadeirydd: Ffion Clwyd,
Click to email neu’r trysorydd Delyth
Williams Click to email

Llanrwst will be the venue for the 2019 National Eisteddfod, with us, the people of Conwy, hosting, facilitating and supporting the festival. We are
looking forward to the event! Thanks to those individuals that attended our first meeting at Llansannan on Wednesday, 14 February to begin the task of bringing the community together to enjoy activities and drive forward with passion our contribution to this national event that showcases our language and culture to the world.
A financial target of £10,000 has been set for the Bro Aled area (encompassing Groes, Rhiw, Rhydgaled, Bylchau, Clwt, Tanyfron, Brynrhydyrarian and Llansannan) and we are confident that we will reach the target during the coming 18 months. There was great enthusiasm and ideas at our first meeting, and those who were unable to attend are welcome to join us at our next meeting, 7:30pm on Tuesday 13 March, at Bro Aled Centre, Llansannan. Whether your assistance is large or small, we'll be glad of your support to work with the committee or to organise an event, even if you’re not eager to sit at committee meetings. More hands make light work. There are lots of ideas in the pipeline, so keep in touch with all the developments through our usual channels. If you’d like more information, contact one of the committee officers, secretary, Ann Davies: Click to email 07824 663878; chairperson, Ffion Clwyd,Click to email or our treasurer, Delyth Williams, Click to email

Apel Llansannan Apeal Statistics: 0 click throughs, 909 views since start of 2023

Apel Llansannan Apeal

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 65 click throughs, 28903 views since start of 2023