Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Tachwedd 2021 November Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER YR 10fed
O DACHWEDD 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 10th OF NOVEMBER 2021 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 13/10/21 / Confirm minutes of 13/10/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3. Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod. / Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 29/10/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £10,814.12
Cyfrif H G Owen Accounts £14,037.63 Cyfanswm / Total £24,851.75
Taliadau / Payments.
7.1 1/10 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office .£52.35
7.2 8/10 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating. Cyfarfod 10/03 Meeting. 200527 £68.76
7.3 11/10 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
7.4 15/10 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
7.5 19/10 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the community. Fynwent / Cemetery, £220.31 Llwybrau / Footpaths 200546. £429.57
7.6 19/10 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau (Cyfraniad 2019/20 Taliad gymeradwywyd yn Pwyllgor Blynyddol 04/04/21 / Payment Resolved at AGM 14/04/21 200548 £2,500.00
7.7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu / Period ending 5/10/21 200551 £149.20
7.8 21/10 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/7/21 – 30/9/21 200550 £69.00
7.9 21/10 Ann Evans, Planhigion / Plants 200552 £25.00
7.10 22/10 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 200549…….£1,442.00
7.11 26/10 Parish Online. 200547 £48.00
7.12 27/10 Cymdeithas Cymuned Ieuenctid Bro Aled 200553 £3,000.00 Cyfanswm / Total £7,955.54
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.13 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent. £86.67
Cyfanswm / Total £86.67
Derbyniadau/Receipts : Dim / None
Taliadau / Payments,01/04/21 – 30/09/21….£20,881.66 Derbyniadau /Receipts, 01/04/21 – 30/09/21 £15,013.22
Swm Priodol o dan Adran 137 / Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.
(721+318=1039=£8,737.99)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49023 Ymgeisydd / Applicant: Mr Mark Williams Dwyrain / Easting:296937 Gogledd/ Northing:361043 Cynllun: Newid Defnydd Arfaethedig gardd fawr / cae i lety gwyliau / llety dros nos i bobl sydd wedi colli coesau/breichiau, i gynnwys gosod un caban coed symudol i’w ddefnyddio ar y cyd a’r cyflenwyr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art. / Proposal: Proposed Change of use of enlarged garden/paddock area to service holiday/amputee client’s overnight accomodation, to include siting of 1no mobile log cabin used in conjunction with LIMB-art Ltd. Prosthetic leg cover supplier.Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021
8.2 28/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/49025 Ymgeisydd/Applicant: Mr Mark Williams. Dwyrain / Easting: 296937 Gogledd / Northing: 361043 Cynllun:Newid defnydd tai allan cyfredol i ddefnydd busnes yn gysylltiedig a busnes perchenog Nant Lladron, cyflenwr gorchuddion coesau prosthetig LIMB-art Ltd / Proposal: Change of use of existing outbuildings to business use in conection with Nant Lladron owner’s business, LIMB-art Ltd prosthetic leg cover supplier.) Safle / Location: Nant Lladron, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau, Llansannan. LL16 5SN Sylwadau / Representations 09/11/2021

9. Gohebiaeth / Correspondence. HSBC. Newidiadau i brisiau a gwasanaethau / Upcoming changes to pricing and services.

10. Grantiau / Grants
10.1 Menter Bro Aled Cyf.

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Praesept: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022./ The return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2 G Parry, Peiriannydd Strwythurol / Structural Engineer, CBS Conwy. Pont Dolau is now programmed in for next year – commencing May 2022. This is the earliest we can go in due to fish spawning season.
After speaking with an adjacent landowner we are working on the possibility of constructing a temporary single lane track just to the west of the bridge so that there is 24/7 access during the project - but this is in its infancy as I’m waiting for an ecology report as there are a number of trees that would need to go. When the above is sorted it would be worth meeting up in the new year to talk through the project.
11.3 Scips Cymunedol / Community Skips. Dydd Iau 13eg Ionawr, GROES, Thursday 13th January.
Dydd Mawrth 25ain Ionawr, CLWT,Tuesday 25th January.
Dydd Mercher 26ain Ionawr, BRYN RHYD YR ARIAN, Wednesday 26th January.
Dydd Iau 27ain Ionawr, LLANSANNAN, Thursday 27th January.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.
12.1 Cadeirydd M Davies: Ehangu cctv yn Llansannan? / extend cctv coverage in Llansannan?

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 08/12/2021

Agenda Mis Tachwedd 2021 November Agenda Statistics: 0 click throughs, 107 views since start of 2022

Agenda Mis Tachwedd 2021 November Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022