Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Tachwedd 2019 November Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 13eg TACHWEDDD 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 13th NOVEMBER 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol y Cyngor, 09/10/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 09/10/19.
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog ,/ Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.31/10/ 2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £12,082.86
Cyfrif H G Owen Accounts, £16,018.68 Cyfanswm / Total. £ 28,101.54
Taliadau / Payments.
7.1 14/10 Cyfieithu Cymunedol/Community Translating.Cyfarfod 09/10/19 meeting. £85.08
7.2 28/10 F Kluncznik&Son T/A IAE Longton Shelter £1,908.00
7.3 15/10 Debyd Uniongyrchol/DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 30/10 F Kluncznik & Son T/A IAE Longton Shelter TAW / VAT £381.60
7.5 23/10 Your Tourism Community Ltd, Annual Hosting of website website link £120.00
7.6 31/10 Un Llais Cymru/One Voice Wales, 1 Place on Module 12 £40.00
7.7 13/11 Townsed Supplies Ltd £47.52 Cyfanswm Taliadau/Payments Total £ 2,733.86
Sieciau heb eu cyflwyno /Unpresented cheques: 200450 £91.96,
Derbyniadau / Receipts.
7.8 25/10 C B S Conwy C B C Adaliad Llwybrau Gorff+Awst/Footpaths Refund July+August £1,533.10
Taliadau / Payments. 01/04/19 - 30/10/19 £20,893.09 ( Section 137, 19, 145 £4,000.00 ) £8.12
Derbyniadau / Receipts, 01/04/19 - 30/10/19 £19,709.95
Adolygiad cyllideb ar gyfer Tachwedd 2019/ Review of Budget for November 2019 TaliadauTachwedd /November payments:£ 2,733.86 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. C B S Conwy C B C Scips Cymunedol £960
Cyfanswm / Total: 3,935.52
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau, Medi / Footpaths Refund for Sept £467.50 Cyfanswm / Total: £467.50
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association, Ffurflen Gais’am gymorth ariannol, / Financial Assistance Application Form.
9.2 21/10 C B S Conwy C B C, Gwasanaethau mewn perygl o doriadau yn y gymuned / Community-based services at risk of cuts.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Wal Maes Creiniog wedi’w hail wneyd. Cyfarfod gyda Cartrefi Conwy clirio’r afon?
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor /Confirm date and venue of next Council.
Rhagfyr 11 December 2019.

Agenda Mis Tachwedd 2019 November Agenda Statistics: 0 click throughs, 496 views since start of 2022

Agenda Mis Tachwedd 2019 November Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022