Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Tachwedd 2018 November Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744
e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 14eg TACHWEDD 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 14th NOVEMBER 2018 at 7-30 pm
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES BYLCHAU -BYLCHAU PARISH MEMORIAL HALL, GROES
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
HYSBYSIAD O GYFETHOL /NOTICE OF CO-OPTION, Enwebu Mr Philip Wright trwy gyfethol,
Cynnig a eilio’n briodol./ Nominate Mr Philip Wright by co-option, to duly propose and second.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (10/10/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (10/10/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 31/10/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £14,119-90
Cyfrif H G Owen Accounts £17,002-81 Cyfanswm / Total. £31,122-71

7. Taliadau / Payments.
7.1 14/11/18.Cadarnhau taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes (2ail daliad 2018/19)
Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Groes.(2nd payment 2018/19) £650-0
7.2 15/10/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order,TT& B Williams, Swyddfa Post Office rent £151-66
7.3 05/11/18 Cyfieithu Cymunedol / Community Translation, Cyfarfod 10/10/18 Meeting £85-08
7.4 31/10/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. / Work in the community. Mynwent / Cemetery £138-00 £476-44
Llwybrau / Footpaths £338-44
7.5 14/11/18 Ad-daliad llwybrau CBS Conwy re Re- payment footpaths. (VAT / TAW ) £294-55
7.6 14/11/18 Y Lleng Prydeinig Frenhinol / Royal British Legion
7.7 08/11/18 Cyfieithu Cymunedol / Community Translation, Cyfarfod 14/03/18 Meeting £64-45 Cyfanswm Taliadau £1722-18
Derbyniadau / Receipts
7. 05/10/18 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau/Footpaths Refund, £ 1,767-30
Taliadau / Payments. 01/04/18-20/10/18: £19,443-15. (Section 137[£7.86] £2,700-00 )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–20/10/18: £20,213-80.
Adolygiad cyllideb ar gyfer Tach / Nov 18 / Reviw of Budget for Nov 18
Your Tourism Community Ltd Annual website.£120. TT& B Williams, Swyddfa Bost / Post Office Rent£151-66. Cyfieithu Cymunedol £90 +£ 64-45 Lleng Brydeinig Royal British Legion £50-00 Scips Cymunedol /Community Skips £888 .00 Cyfanswm/Total £1364-11
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod/ Estimated Receipts for above month : .
CBS Conwy ad-daliad llwybrau £ 283-03 Cyfanswm/Total: £283-03

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
8.1 Dim ceisiadau erbyn 08/11/18 / No applications received by 08/11/18
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 15/09/18. Ffurflen Gais am Gymorth Ariannol. (£450-00) Eglwys Sant Sannan
Pwrpas y cais; Cynnal a chadw mynwent yr eglwys /Financial Assistance Application Form,
£450-00) Eglwys Sant Sannan, Funding towards cemetery maintenance.
9.2 25/10/18: David Jones AS/MP; Trafnidiaeth trwy Llansannan Road traffic issues.
9.3 01/11/18 G B Edwards CBS Conwy CBC ,Penaeth Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau/ERF.
Gorrr-yrru trwy bentref Llansannan /Traffic issues.
9.4 21/3/18 CBS Conwy CBC, Vic Turner; ERF
9.5 02/11/18 CBS Conwy CBC, Iwan Davies Prif Weithredwr / Chief Executive.
9.6 0/11/18 David Jones AS/MP; Trafnidiaeth trwy Llansannan Road traffic issues
9.7 07/11/18 Fferm Wynt Coedwig Clocaenog Forest Wind Farm.
9.8 07/11/18 Tim Ballam CBS Conwy CBC. Cyf : Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf 2019/ Re: Rural
Sports Programme 2019
9.9 07/11/18 Eifion M Jones System CTCC Swyddfa Post Llansnnan.
9.10 04/10/18 Urdd Gobaith Cymru – Rhanbarth Conwy.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan ,archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17./ Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31 March 2017
10.1 h) Asedau Sefydlog / Fixed assets
i) Asedau sefydlog wedi eu dangos ar werth yswiriant yn hytrach na chost prynu / Fixed assets shown at valuation rather than purchase cost.
j) Cofnodion / Minutes. Cynhyrchodd y Cyngor gofnodion wedi eu hargraffu gafodd eu hanfon at pwrpas archwilio. Nid oedd ynydau’r person sy’n llofnodi’r cofnodion ar y tudalennau.
Minutes submitted for audit purposes; the pages were not certified as true copies of the originals.
l) Rheoliadau Ariannol / Financial Regulations. Nid yw’r Cyngor wedi mabwysiadu Rheoliadau Ariannol/ /The council has never adopted Financial Regulations.!!!!
10.2 Cyfraniad i Gymdeithas Cymuned + Ieuenctid Bro Aled ? Cyfraniad 2017 £300-00 22/11/17)
10.3 Raffl Swper Pensiynwyr
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks
attention prior to the meeting.
11.1

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting : 12fed Rhagfyr, 2018 / December 12th 2018

Agenda Mis Tachwedd 2018 November Agenda Statistics: 0 click throughs, 595 views since start of 2022

Agenda Mis Tachwedd 2018 November Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022