Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Rhagfyr 2021December Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER YR 8fed
O RAGFYR 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 8th OF DECEMBER 2021 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest, Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 10/11/21 / Confirm minutes of 10/11/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./ Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 30/11/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts.£11,782.18
Cyfrif HG Owen Accounts £14,037.73 Cyfanswm / Total £ 25,819.91
Taliadau / Payments.
7.1 1/11 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan / Electricity Post £56.17
7.2 15/11 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
7.3 15/11 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent 200555 £86.87
7.4 24/11 Y Lleng Prydeinig Frenhinol,Apel Pobi Coch / Royal British Legion, Poppy Appeal 200554
£50.00
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.5 30/11 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the community: Llwybrau / Footpaths,£547.46.
Mynwent / Cemetery £188.92. Arall / Other £340.86 £1,077.24
7.6 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent £86.67
Derbyniadau / Receipts :
7.7 08/11 Y Gadlas £180.00
7.8 09/11 CBS Conwy CBC. Adaliad Llwybrau / Footpaths refund £1,132.70
Cyfanswm / Total £1,312.70
Taliadau /Payments,01/04/21 – 30/11/21….£21,926.36 Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 30/11/21 £16,325.92
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 02/12/2021 Cyfeirnod: 0/49171 Ymgeisydd: Mr D JONES Dwyrain: 299773 Gogledd: 363957 Cynllun: Cael gwared ar dai allan adfeiliedig, a chreu estyniad 2 lawr i'r annedd. Safle: Ty Mawr Groes Llansannan LL16 5RY
Reference: 0/49171 Applicant: Mr D JONES Easting: 299773 Northing: 363957 Proposal: Removal of dilapidated outbuildings and proposed 2 storey extension to dwelling Location: Ty Mawr, Groes, Llansannan, LL16 5RY
Sylwadau / Representations 09/11/2021

9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 ebost Iolo Edwards ynglyn a Bus Shelters.
Noswaith dda Emrys, wedi bod yn edrych ar y bus stops (Taldrach, Fferwd a Pwll Mawr) a dynamic fy marn i -
Taldrach - nid yw’r pad concrid mewn cyflwr digon da i foltio bus stop newydd ar ei ben, mae wedi crackio yn ddrwg, felly gaf bris ar wneud un arall. Pwll Mawr -Mae ambell I goes a crossmembers wedi pydru’n dwll, dwi’m yn meddwl fod o werth i’w drwsio. Felly, mi wnai bris I chi reit handi ar 3 bus stop newydd (galv a painted), ail wneud pad concrid Taldrach, tynnu’r ddau arall I lawr, a pris codi’r 3

Fferwd -Hwn sydd yn y cyflwr gwaethaf, mae pob coes wedi cancro yn ddrwg, ac mae un hanner wedi disgyn arol i mi ei ysgwyd. Dylai gael ei dynnu lawr cyn gynted a phosib.

9.2 Llywodraeth Cymru,Posteri Cwn / Welsh Government, Dog Posters.
9.3 Menter Bro Aled Cyf: Cydnabyddiaeth am grant o £3,000.00 / Acknowledgment for £3,000.00 grant.
9.4 Llywodraeth Cymru: Swm priodol o dan adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar gyfer 2022-23 fydd £8.82 / Welsh Government: Appropriate sum under Section 137(4)(a) 0f Local Government Act 1972-Section 137 Expenditure Limit for 2022-23 is £8.82.

10. Grantiau / Grants

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Praesept: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022./ The return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2
11.3 Scips Cymunedol/Community Skips. Dydd Iau 13eg Ionawr, GROES, Thursday 13th January.
Dydd Mawrth 25ain Ionawr, CLWT, Tuesday 25th January.
Dydd Mercher 26ain Ionawr, BRYN RHYD YR ARIAN, Wednesday 26th January.
Dydd Iau 27ain Ionawr, LLANSANNAN, Thursday 27th January.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.
12.1 Canllaw Cysgodfa Bws Clwt Bus shelter rails.
12.2 Safle Bus Shelter Taldrach Groes: Tirfeddianwr? / Taldrach Groes Bus Shelter: Landowner ?

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 12/01/2021

Agenda Mis Rhagfyr 2021December Agenda Statistics: 0 click throughs, 92 views since start of 2022

Agenda Mis Rhagfyr 2021December Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022