Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Rhagfyr 2019 December Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 11eg O RAGFYR 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 11th OF DECEMBER 2019 at 7-30 pm YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 13/11/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 13/11/19.
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog ,/ Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.29/11/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts,
£9,899.92. Cyfrif H G Owen Accounts,
£16,021.07 Cyfanswm / Total. £ 25,920.99
Taliadau / Payments.
7.1 13/11 Y Lleng Prydeinig Frenhinol / Royal British Legion / Apel Pobi Coch ? £50.00
7.2 17/11 Swyddfa Archwilio Cymru / Welsh Audit Office Archwiliad o Gyfrifon 2018/19 / Audit of Accounts £190.45
7.3 29/11/ Cyfieithu Cymunedol / Community Translating. Cyfarfod 13/11/19 meeting. £85.08
7.4 15/11 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66 7.5 13/12 British Gas. Trydan / Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan 8/08-18/11/19 £218.70
7.6 Arfon Wynne Cyfanswm Taliadau / Payments Total £695.89
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques: 200457 £85.08.
Derbyniadau / Receipts.
7.8 19/11 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau, Mis Medi / Footpaths Refund for September £561.00
7.9 27/11 SP Manweb plc £8.51 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £569.51
Taliadau / Payments. 01/04/19 - 30/10/19 £23,646.31 ( Section 137, 19, 145 £4,000.00 ) £8.12
Derbyniadau / Receipts, 01/04/19 - 30/10/19 £20,279.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Rhagfyr 2019 / Review of Budget for December 2019
TaliadauRhagfyr / December payments: £695.89 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. CBS Conwy CBC Scips Cymunedol £960 Cyfanswm / Total: £ 1897.55
Amcangyfrif Derbyniadau Rhag / Estimated Receipts for Dec, CBS Conwy, Precept, £6666
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.
8.1 15/11/19 Cyf/Ref:DC/0/46851.Ymgeisydd / Applicant: Mr Dewi Roberts. Dwyrain / Easting: 293946 Gogledd / Northing: 365395 Cynllun / Proposal: Cynnig i drawsnewid adeilad allanol i ddarparu uned llety gwyliau / Proposed conversion of outbuilding to provide a holiday letting unit. Safle / Location: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 06/12/2019.
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1. 06/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad / Assembly Member.
9.2 16 /11 Pont Bryn Rhyd yr Arian / Bryn Rhyd yr Arian bridge
9.3 18/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad / Assembly Member.
9.4 20/11 Darren Millar, Aelod Cynulliad / Assembly Member.
9.5 26/11 Yr Is- adran Cyllid Llywodraeth Leol a Phartneriaethau Gweithlu / Local Government Finance and Workforce Partnerships Division / Llywodraeth Cymru Welsh Government.
Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar Gyfer 2020-21/ Appropriate Sum under Section 137(4) (A) of the Local Government Act 1972 Section 137 Expenditure Limit for 2020-21
9.6 27/11 Julie Brotherton, Cartrefi Conwy
9.7 01/12 Eglwys Sant Sannan, Ffurflen am gymorth ariannol / St Sannan Church, Financial assistance application form.
9.8 03/12 Conwy CBC, LFFN Initiative
9.9 Robert Roberts Parcio yn Llansannan. / Parking in Llansannan
9.10 Amcanbrisiau / Estimates
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Cyfraniad Cymdeithas Ieuenctid Bro Aled ? Contribution to Cymdeithas Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled ?
10.2 Gor-yrru trwy Bryn Rhyd yr Arian. / Speeding throuth Bryn Rhyd yr Arian
10.3 Angen adolygu Rheoliadau Ariannol ayb ( Mis Ionawr?) Revision of Council's policies, Financial etc. (January ? )
10.4 Precept
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
Ionawr 8fed January 8th 2020.

Agenda Mis Rhagfyr 2019 December Agenda Statistics: 0 click throughs, 425 views since start of 2022

Agenda Mis Rhagfyr 2019 December Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022