Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Rhagfyr 2018 December Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 12eg RHAGFYR 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 12th DECEMBER 2018 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1.Ymddiheuriadau,
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (14/11/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (14/11/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting.
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.03/12/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £12,801-04
Cyfrif H GOwen Accounts £17,005-54 Cyfanswm / Total. £29,806-58
Taliadau / Payments.
7.1 11/10/18 Your Tourism Community Ltd. Annual hosting of website wwwllansannn.org £120-00
7.2 07/11/18 Hamilton Securities LTD £188-40
7.3 14/11/18Debyd Uniongyrchol/Standing Order, British Gas. Trydan/Electricity, Siop Canol
Llan, Llansannan (08/08/18 i 12/11/18). £131.21
7.4 15/11/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, TT&B Williams, Swyddfa Post Office rent £151-66
7.5 03/12/18 Cyfieithu Cymunedol/CommunityTranslation,Cyfarfod 14/11/18 Meeting £105-71
7.6 12/12/18 Llansannan: Goleadau,Coeden Nadolig/Christmas Tree lights £39-98
7.7 12/12/18 Coeden Nadolig Groes.
7.8 12/12/18 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol / Community Skips Cyfanswm Taliadau/Payments Total £736-96
Derbyniadau / Receipts
7.9 31/10/18 Scottish Power, Wayleave £8-18
7.10 27/11/18 R.Morris & Son.Ymgymerwyr / Funeral Directors Trefnant. £300-00
7.11 30/11/18 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau Medi / Sept Footpaths Refund. £731-40 Cyfanswm Derbyniadau/Total Receipts £1,039-58
Sicau heb eu Cyflwyno /unpresented cheques 200390 Cyfieithu Cymunedol £85-08.
200392 Poppy Appeal £100-00
Taliadau / Payments. 01/04/18-03/12/18: £21,801-59. (Section 137 [£7.86] £4,150-00)
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–03/12/18: £21,253-38
Adolygiad cyllideb ar gyfer Rhagfyr 2018/Review of Budget for December 2018 Tourism Community Ltd Annual website.£120.00 TT&B Williams,Swyddfa Bost/Post Office Rent£151-66. Cyfieithu Cymunedol £90. Scips Cymunedol /Community Skips £888.00 ICO Information Commisioners Office £35.00. Cyfanswm/Total £1,284-66
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod/ Estimated Receipts for above month:
CBSConwyCBC, ad-daliad llwybrau/Footpaths refund, £ 283-03. CBSConwyCBC Precept £6,666-00 Cyfanswm/Total: £6,949-03
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
8.1 12/11/18. Cyfeirnod/Reference: 0/45712. Ymgeisydd/Applicant: Mr Daniel Jones. Cynllun/Proposal: Estyniad i annedd / Extension to dwelling. Safle/Location: Pen Dyffryn,Denbigh Road, Llansannan, Conwy. LL16 5HE Sylwadau /Representations, 03/12/2018
8.2 27/11/18 Cyfeirnod/Reference: 0/45740. Ymgeisydd/Applicant: SP Energy Networks. Cynllun/Proposal: Codi llinell uwchben 11kv / Erection of 11kv overhead line. Safle/Location: Hen Dy Crinlle, Llansannan, Conwy. LL16 5NB Sylwadau /Representations 18/12/2018
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 15/11/18. Chwarae Allan / Playing Out Darpariaeth Chwarae Gwyliau Haf / Summer Play Provision 2019
9.2 16/11/18 David Jones MP/AS + Ken Skates AC/AM
9.3 26/11/18 Llywodraeth Cymru: Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar Gyfer 2019-20 / Welsh Government: Appropriate Sum under Section 137(4)(A) of the Local Government Act 1972 Section 137 Expenditure Limit for 2019-20.
9.4 05/12/18 Rhun Dafydd
9.5 05/11/18 Linda Brown, Cwmni Theatr Bara Caws
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Precept.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting : 9 fed Ionawr 2019 / January 9th 2019

Agenda Mis Rhagfyr 2018 December Agenda Statistics: 0 click throughs, 622 views since start of 2022

Agenda Mis Rhagfyr 2018 December Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022