Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mehefin 2021 June Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <

Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES

NOS FERCHER Y 9fed O FEHEFIN 2021 am 7.30 yh.

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON WEDNESDAY 9th of JUNE 2021 at 7.30pm

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES 2021 at 7.30pm

AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 12/05/21/ Confirm minutes of 12/05/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned lansannan Community Council Standing Orders.

21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)

Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid/Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 28/05/2021

Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts…….
£21,695.64
Cyfrif HG Owen Accounts…….£14,037.13 Cyfanswm / Total £35,732.77

Taliadau/Payments.

7.1 13/05 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan/Eletricity Post Office….£49.99

7.2 17/05 SO.TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent………. £151.66

7.3 01/04 Zurich Yswiriant / Insurance 01/06/2021 – 31/05 2022 …….£896.69
Is-gyfanswm / sub-total …………£1,098.34

Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed

7.4 26/05 CBS Conwy CBC.Scipiau Cymunedol/Community Skips 04,05,06 a 11/05/21……………..£1,104.00

7.5 31/05 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned / Work in the community …………£694.56 7.6 13/10/2020 Ann Evans, Blodau i gawg wrth Plas Aled/Plants for planters by Plas Aled …£19.74
Cyfanswm / Total…….... £2,916.64

Derbyniadau/Receipts :

7.7 11/05 AL Shamas (NW)Llansannan PO Rent…….£210.00

7.8 18/05 Y Gadlas Rhent Swyddfa Post .£180.00 Cyfanswm / Total……....£390.00

Taliadau /Payments,01/04/21 – 28/05/21…..£2,743.62…..Derbyniadau /Receipts, 01/04/21 – 28/05/21…….£7,057.00

Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.

8.1 18/05/21 Cyfeirnod/Reference:0/48498 Ymgeisydd Mr & Mrs F J Griffith Dwyrain/ Easting:300819 Gogledd/ Northing:363769
Cynllun: Amrywio amod 2 caniatad cynllunio 0/48126 (Trawsnewid ac ymestyn adeilad gweithdy er mwyn darparu anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir) er mwyn caniatau cynlluniau diwygiedig. / Proposal: Variation of condition no 2 of planning consent 0/48126 ( Conversion and extension of existing workshop outbuilding to provide granny annexe accommodation.Provision of septic tank drainage on land.) to allow for amended plans.

Safle / Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed,Groes Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations 08/06/21

8.2 02/06/21. Cyfeirnod/Reference:0/48549 Ymgeisydd Mr & Mrs Cartwright Dwyrain/ Easting:294559 Gogledd/ Northing:362825
Cynllun: Newid defnyddtir i ddarparu llety gwyliau ar i tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin.
Proposal: Change use of land to provide holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.
Safle / Location: Ty Felin, Fforest Road, Llansannan LL16 5NF
Sylwadau / Representations 23/06/2021

9. Cohebiaeth / Correspondence

9.1 AFfC / ERF CBS Conwy CBC Pont Bryn Rhyd yr Arian Bridge.

9.2 Llythyr Nawdd Ysgol Bro Aled sponsorship letter.

10. Unrhyw fater arall.

10.1 CBC Conwy “Rhaglen Chwaraeon Haf” Gohebiaeth dderbyniwyd gan Tim Ballam , Swyddog Hamdden Gwledig CBS Conwy.Dim ond nodyn i weld os ydi’r cyngor cymuned am gefnogi’r rhaglen chwaraeon haf unwaith eto'r flwyddyn yma? Dyma’r adroddiad 2020. Cofion gorau. Tim Ballam , Swyddog Hamdden Gwledig CBS Conwy / Correspondence,asking if Llansannan C C are supporting the “Summer Sports Programme” .

Lleoliad

Site

Wythno 1

Week 1

Wythnos 2

Week 2

Wythnos 3

Week 3

Wythnos 4

Week 4

Cyf

Total

(cyfartalog)

(average)

Bro Aled

12

8

8

8

36

9

Llangernyw

19

22

23

20

84

20

Cerrigydrudion

22

21

23

21

87

21

Llanfair T.H

12

10

21

12

55

15

Tal y Bont

16

15

15

15

61

15

Roedd yr ymateb gan y plant ar gymuned yn croesawu iawn. Roedd nifer o’r rhieni yn gofyn am sut yr ydym yn delio gyda phellter cymdeithasol. Roedd y tîm wedi darparu’r rhaglen gyda’r adnoddau oedd ar gael. Roedd nifer o rieni wedi canmol y rhaglen chwaraeon y flwyddyn yma./ Favourable response from the children. Many of the parents asking how social distancing was been dealt with. The team had organised a programme with the resources available .Many of the parents praised the programme for t

11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

12. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

12.1 Cymeradwyo y datganiadau cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol,

Confirm and approve the accounting statements and the Annual Governance Statement.

13 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor/Confirm date of next Council meeting 14/07/2021

Agenda Mis Mehefin 2021 June Agenda Statistics: 0 click throughs, 178 views since start of 2022

Agenda Mis Mehefin 2021 June Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022