Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mehefin 2019 June Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 12 fed MEHEFIN 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 12th JUNE at 7-30 pm
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
Cyflwyniad / Presentation gan Eirian Pierce Jones, Cydlynydd Hiraethog Co-ordinator. Swyddog Mentrau Cymdeithasol Cymraeg / Welsh Language Social Enterprises Officer.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 08/05/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting , 08/05/19
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir, / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council,s Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.03/06/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £16,858-50
Cyfrif H G Owen Accounts, £17,021-48 Cyfanswm / Total £33,879-98

Taliadau / Payments.
7.1 10/05. Cyfieithu Cymunedol / CommunityTranslation, Cyfarfod 10/04/18 Meeting £85.08
7.2 10/05. Cyfieithu Cymunedol / CommunityTranslation,Cyfarfod 08/05/18 Meeting £112-58
7.3 15/05 Iona Edwards Cyfrifydd / Accountant, Archwiliad mewnol / Internal audit 2018/19 £60.00
7.4 15/05 Debyd Uniongyrchol / DD. TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.5 21/05 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol / Community sgips 25/26/30/04/19 £720-00
7.6 29/05 Debyd Uniongyrchol / Standing Order, British Gas. Trydan/Electricity, Siop Canol Llan,Llansannan , (19/02/19 – 07/05/19) £203-19
7.7 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, /Work in the Community . £
7.8 05/06 Digwyddiad Rhydweithio / Cynhadledd ar y cyd rhwng Un Llais Cymru a Chymorth Cynllunio Cymru / Joint One Voice Wales and Planning Aid Wales Network Event / Conference 11/06/19 Glasdir Llanrwst. £63.90
Cyfanswm Taliadau / Payments Total £1,396-41
Sieciau heb eu cyflwyno /Unpresented cheques: 200420 Zurich Insurance, £854-89.
Derbyniadau / Receipts. Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £0-00
Taliadau / Payments. 01/04/2019-03/06/19 - £3,278-09 ( Section 137 [£7.57] )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018 - £ 6,877-00
Adolygiad cyllideb ar gyfer Mehefin /Gorff 2019 / Review of Budget for June / July 2019.
Taliadau Mehefin/June Payments £1,396.41, TT&B WIilliams £151-66. Cyflog Clerc Salary £1’460-40, HMRC £131-20, . Cyfieithu Cymunedol £100, Arfon Wynne £2,000, Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau £900. Cyfanswm / Total: £6,139-67
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above months, HMRC Ad-daliad TAW / VAT Refund £2,019-55. Cyfanswm / Total: £2,019-55

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission.
8.1 09/05/19 Cyf/Ref:0/46240 . Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293946 Gogledd/ Northing: 365395.Cynllun/Proposal: Cael Gwared ar Amodau Rhif 9 a 10 Caniatad Cynllunio a Roddwyd gan god Rhif 0/41916 (Estyniad araethedig i gwrtil yr iard, estyniad i’r adeilad presennol a man parcio ychwanegol i staff (Rhannol Ol-weithredol) i newid y trefn parcio. / Removal of condition nos 9 & 10 of planning approval 0/41916 ( Proposed extension to yard curtilage,extension to the existing building and additional staff parking area.) to allow for revised parking layout. Safle / Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 30/05/2019.
8.2 09/05/19 Cyf / Ref: 0/46241 . Ymgeisydd / Applicant: Mr Dylan Roberts . Dwyrain/Easting:293887 Gogledd/ Northing: 365649 Cynllun / Proposal: Adleoli ardal parcio ceir a Sgrinio Coetir diwygiedig. / Relocation of car parking area and revised Woodland Screening. Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 30/05/2019
8.3 13/05/19 Cyf/Ref:0/46245. Ymgeisydd / Applicant: Mr Eifion Jones . Dwyrain / Easting . Gogledd / Northing Cynllun/Proposal: Adeiliadu ty allan ar wahan yng nghefn annedd / Erection of a detached outbuilding at rear of dwelling. Safle / Location: Cysgod Y Coed, Bryn Rhyd-yr-Arian Llansannan, Conwy LL16 5NR Sylwadau / Representations 03/06/2019
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 10/05 Sioned Hedd,Cangen Urdd Llansannan.
9.2 Mai 2019 Hosbis a Canolfan Gofal Sant Cyndeyrn / StKentigern Hospice & Palliative Care Centre
9.3 20/05 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association, Parthed tal Yswiriant y Pafiliwn Cae Chwarae, Maes Gogor 2019/20 o £575.98 / Re-Insurance costs of £575.98 for Playing Field Pavilion.
9.4 Eisteddfod Bro Aled Llansannn, Cais am gyfraniad ariannol / Request for Financial contribution
9.5 23/05 Adeiladu Fferm Wynt Coedwig Clocaenog / Clocaenog Forest Wind Farm Construction.
9.6 26/05 Simon Hunt Coed Cymru.
9.7 30/05 Tackling Waste Crime in your local area.
9.8 30/05 Cartrefi Conwy Coed Cae Chware Maes Aled Playing Field.
9.9 30/05 Grwp Cynefin,
9.10 03/06 Cartrefi Conwy
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Cadarnhau a cymeradwyo y Datganiadau Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol .
Confirm and approve the Accounting Statements and the Annual Governance Statement
10.1 Ffurflen Flynyddol.
Dylai’r ffurflen flynyddol amgaeedig gael ei chyflwyno i’r cyngor nawr bod barn archwilio wedi cael ei rhoi, a dylid gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a’i derbyn gan y cyngor. Dylai materion sy’n codi hefyd gael eu cyflwyno i’r cyngor a dylid cynhyrchu cynllun gweithredu,os oes angen,i nodi sut y budd y materion sy’n codi yn cael eu trin.Dylai’r ffurflen flynyddol a’r hysbysiad diwedd yr archwiliad gael eu harddangos mewn man(nau) amlwg am 14 diwrnod cyn gynted a phosibl a chyn 30 Medi 2019 fan bellaf.
Hysbysiad o Bennu Dyddiad ar Gyfer Arfer Hawliau Etholwyr Cyngor Cymuned Llansannan
Y flwyddyn sy’n diweddu Mawrth 2019
Bob blwyddyn,mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn,mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copiau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau,gweithredoedd,contractiau,biliau,talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud a hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019 bydd y dogfennau hun ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:
Emrys Williams, Clerc C C Llansannan rhwng yr oriau 9-00yb a 6-00 yh gan ddechrau ar 1af Gorffennaf 2019 a gorffen ar 26ain Gorffennaf 2019.
10.1 Annual Return Form.
The enclosed annual return should be presented to the council, now that an audit opinion has been given, and a minute should be made to show that the Annual Return has been approved and accepted by the council. The issues arising report should also be presented to the council and an action plan produced, If required, to indicate how the issues raised will be addressed. The annual return and notice of conclusion of audit should be displayed in a conspicuous place(s) for 14 days as soon as reasonably possible and before the 30 September 2019.
Notice of Appointment of Date For The Exercise of Electors’ Rights Llansannan Community Council
Financial year ending 31 March 2019.
Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date,any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on a reasonable notice. For the year ended 31 March 2019, these documents will be available on reasonable notice on application to:
Emrys Williams, Clerk Llansannan Community Council between the hours of 9-00am and 6-00pm on Monday to Friday commencing on 1st July 2019 and ending 26 July 2019
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.
11.1 Emrys Owen.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
10fed Gorffennaf / July 10th 2019

Agenda Mis Mehefin 2019 June Agenda Statistics: 0 click throughs, 579 views since start of 2022

Agenda Mis Mehefin 2019 June Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207143 views since start of 2022