Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mehefin 2018 June Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 13eg MEHEFIN 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 13th JUNE 2018 at 7-30 pm
NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (09/05/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (09/05/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 06/06/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £ 16,227-25
Cyfrif H GOwen Accounts £16,994-33
Cyfanswm / Total.£33,221-58
Taliadau / Payments.
7.1 09/05/18 Hosbis Sant Cyndeyrn / St Kentigern Hospice Llanelwy, £.500-00
7.2 16/04/18 Standing Order,TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.3 10/05/18. British Gas. Trydan/Electricity, Siop Canol Llan,Llansannan .£114.30
7.4 31/05/18.Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned/Work in the Community.Mynwent/Cemetery £138.00. Strimio safleuodd bws/Bus shelters £133.93.Llwybrau/Footpaths £1324.06. £1,595-99
Cyfanswm/Total £2,361-95
Derbyniadau /Receipts
7.5 22/05/18 RW Roberts,Ymgymerwyr/Funeral Directors £200.00
7.6 26/04/18 HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Rhent Post Office 01/01/18i31/03/18 £210-00
Taliadau / Payments. 01/04/18-30/04/18,£1,839.32 (Section 137[£7.86] £0.00 )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–30/04/18 £6,877.00
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mehefin 2018 Review of Budget for June TT&B Williams £151.66. Arfon Wynne £1,595-99. Scips,CBS Conwy £888-00,Cyfieithu/Translation, £100-00
Cyfanswm/Total £2,735-65 Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod/ Estimated Receipts for above month : Ad-daliad TAW/VAT Refund £1,924-33. Cyfanswm/Total: £1,924-33
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
8.1 10/05/2018 Cyfeirnod/Reference:0/45123. Ymgeisydd/Applicant: Mr Ian Wells. Dwyrain/Easting 297534. Gogledd/Northing 361426. Cynllun: Estyniad I’r ddwy ochr ac yn y cefn,gosod golau to,cladin allanol ac addasiadau mewnol ac allanol. Proposal: Extensions to both side and rear elevations installation of rooflights external cladding and internal and external alterations.
Safle/Location: Denmoor Bungalow,The Filling Station, Taldrach to Nant Y Lladron, Bylchau Llansannan Conwy LL16 5LS Sylwadau / Representations 31/05/2018.
8.2 24/05/2018 Cyfeirnod/Reference: 0/45176. Ymgeisydd / Applicant: Mr&Mrs B&G Evans. Dwyrain /Easting 297941. Gogledd/Northing 362551. Cynllun: Uned amaethyddol newydd arfaethedig i storio defaid,bwyd anefeiliaid a gwair.Proposal: Proposed new agricultural unit to store sheep,feed&hay.Safle/Location: Hafod Dafydd ,Bylchau, Llansannan, Conwy LL16 5SN
Sylwadau/Representations 14/06/2018.
8.3 29/05/2018 Cyfeirnod/Reference: 0/45186. Ymgeisydd / Applicant: Messrs T Lloyd Griffiths &Partners. Dwyrain/Easting 296739. Gogledd/Northing 365532.Cynllun: Adeiliadu annedd ar gyfer menter wledig amaethyddol. Proposal: Construction of agricultural rural enterprise dwelling. Safle/Location: Tan Tryfan,Bryn Rhyd yr Arian,Llansannan, Conwy. LL16 5NL
Sylwadau/Representations 19/06/2018.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 17/05/18 Swyddfa’r Post,Carol Williams,Rheolwraig Ardal dros Newidiadau i’r Rhwydwaith
Post Office, Carol Williams, Area Network Change Manager.
9.2 24/05/18. Trysorydd/Treasurer, Eisteddfod Bro Aled, Llansannan
9.3 30/05/18. PeterAlexander, Hospis St Kentigern Hospice Llanelwy.
9.4 01/06/18, Hafwen Davies, Clwt.
9.5 01/06/18, Vic Turner, ERF CBS Conwy CBC.
9.6 02/06/18 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled. Cais am gymorth ariannol/Request for financial contribution.
9.6 Wynford Jones Dalar,Llansannan, Amcanbris am hysbyswrdd i Bryn Rhyd-yr-Arian. Estimate for notice-board for Bryn.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Cadarnhau a cymeradwyo y Datganiadau Cyfrifyddu a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol .
Confirm and approve the Accounting Statements and the Annual Governance Statement
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any other items brought to the attention of the Clerk prior to the meeting.

Agenda Mis Mehefin 2018 June Agenda Statistics: 0 click throughs, 784 views since start of 2022

Agenda Mis Mehefin 2018 June Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022