Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Medi 2021 September Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Click to email
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER YR 8fed
O FEDI 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 8TH OF SEPTEMBER 2021 at 7.30pm

AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 14/07/21 / Confirm minutes of 14/07/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 29/08/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £21,239.11
Cyfrif H G Owen Accounts £14,037.43 Cyfanswm / Total £35,276.54
Taliadau / Payments.
7.1 30/07 Debyd Uniongyrchol British Gas Business, Trydan / Electricity Post Office £51.57
7.2 16/8 SO. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent…£151.66 Is-gyfanswm / sub-total ………….£203.23
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed
7.3 23/04 Hamilton Security Systems Ltd. Instillation new hard-drive + xi 2TB HDD&1set of TP Links…………...£358.50
7.4 13/08 British Gas. 8/07/21-7/08/21 Canol Llan Post Office Llansannan…£51.56
7.5 28/08 CBS Conwy CBC Rhaglen Chwarae Haf / Summer Sports Programme £700.00
7.6 30/6 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned / Work in the community Fynwent / Cemetery Llwybrau / Footpaths Aral l / Other
Derbyniadau / Receipts :
7.7 13/08 CBS Conwy CBC Precept £6,667.00
Cyfanswm / Total. £6,667.00
Seciau heb eu cyflwyno / Unpresented. Cyfieithu 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00 200541 CABA
Taliadau / Payments,01/04/21 – 29/08/21…..£10,617.44…..
Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 29/0/21…..£14,474.11
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.
(721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.

8.1 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/48714 Ymgeisydd / Applicant:Mr Eilir Taylor. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Codi Adeilad Amaethyddol (Cymeradwyaeth Amaethyddol Blaenorol) / Proposal: Erection of agricultural building (Agricultural Building Prior Approval) Safle / Location: Gogor Ganol, Llansannan LL16 5HS Sylwadau / Representations 17/08/2021

8.2 28/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/48726 Ymgeisydd / Applicant: Simon & Emily Roberts. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Codi estyniad deulawr i cefn (Caniatad Adeilad Rhestredig) / Proposal:Erection of two storey extension (Listed Building Consent) Safle / Location: 3 Groes Hall Cottages, Groes to Rhydgaled Road, Groes, Llansannan. LL16 5RS Sylwadau / Representations 18/08/2021

8.3 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/48716 Ymgeisydd / Applicant: Linda Grant. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Trawsnewid ysgubor presennol i 2 annedd preswyl a Gwaith cysylltiol (Caniatad Adeilad Rhestredig) / Proposal:Conversion of existing barn into 2 No residential dwellings and associated works (Listed Building Consent) Safle / Location: Glythau Isaf, Nantglyn, Denbigh LL16 5PT Sylwadau / Representations 17/08/2021

8.4 27/7/21 Cyfeirnod / Reference:0/48748 Ymgeisydd / Applicant: Mr Robert Smith. Dwyrain/ Easting:294725 Gogledd/ Northing:360863 Cynllun: Dymchwel garej domestig presennol a chodi garej domestig newydd Proposal: Demolition of existing garage and erection of replacement domestic garage. Safle / Location: Tan Y Rhiwiau, Hafod Dafydd, Llansannan LL16 5NS Sylwadau / Representations 28/08/2021

9. Cohebiaeth / Correspondence

10. Grantiau / Grants

11. Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Rhent Swyddfa Bost Llansannan Post Office rent.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.
13.1 2/09 website link website link

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 13/10/2021

Agenda Mis Medi 2021 September Agenda Statistics: 0 click throughs, 138 views since start of 2022

Agenda Mis Medi 2021 September Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022