Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Medi 2020 September Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <

Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER MEDI 9 fed 2020 am 7.30yh

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 9th SEPTEMBER 2020 at 7.30pm

Yn /at CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN. LL16 5HN

AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 19/08/20 / Confirm minutes of 19/08/20 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.

21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set asaide for the public to present statements,and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts 28/08/2020
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts.
£25,808.84
Cyfrif HG Owen Accounts £16,036.22 Cyfanswm / Total £41,845.06

Taliadau / Payments.

7.1 15/08 SO T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.2 24/08 Alan Morgan.Adeiliadu Cysgodfa Ysgol Bro Aled, Building Shelter £1869.00
7.3 31/08 Arfon Wynne. Llwybrau / Footpaths £872.47 Strimio £67.28 Mynwent / Cemetery £162.00 £1101.75
7.4 01/09 Berwyn Evans Costau addurniadau Nadolig / Xmas decorations £158.86 Cyfanswm / Total £3,281.27

Derbyniadau / Receipts 18/08/20 CBS Conwy CBC Precept £6,867.00
Cyfanswm / Total £6,867.00

Taliadau / Payments, 01/04/20-28/08/20 - £9,408.72
Derbyniadau /Receipts, 01/04/20-28/08/20 - £28,360.95
Swm Priodol o dan Adran 137/ Appropiate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector.(721+318=1039)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.

8.1 21/08/2020, Cais Rhif / Application No: DC/0/47611. Ymgeisydd/Applicant: Mr Henry Wilkinson. Dwyrain / Easting 293089. Gogledd / Northing 365801 Cynllun / Proposal: Estyniad llawr cyntaf i greu ystafell wely ychwanegol gydag en-suite / First floor extension to provide additional bedroom and en-suite. Safle / Location: Fron Bugad, Waen Fawr Isaf to Cae Goronwy, Llansannan LL16 5HN Sylwadau / Representations: 11/9/2020
8.2 28/08/2020, Cais Rhif / Application No: DC/0/47635 Ymgeisydd / Applicant: Mr Tony Hickinbottom. Dwyrain / Easting 291283 . Gogledd / Northing 366183 Cynllun / Proposal: Codi ffram bren gron, un llawr iw ddefnyddio fel pod glampio’ar gyfer pobl sy’n ymweld a’r safle ar gyfer dibenion hyfforddi ac ar eu gwyliau. / Erection of single story timber frame roundhouse for use as a ‘Glamping pod’ for people visiting the site for training purposes and holiday makers. Safle / Location: Mynydd Dymunol, Rhydeden to Cefn Y Groes Bach, Llansannan, LL16 5LE Sylwadau / Representations: 18/09/2020

9. Gohebiaeth/Correspondence.
9.1 28/07 CBSConwy.Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Cynrychiolydd CCaT / Public Service Board T&CC Representative.
9.2 22/08 Cllr M Davies. Bws Ysgol Glan Clwyd School bus.
9.3 28/08 Clwb Bowlio Llansannan Bowls Club.
9.4 01/09 Cllr M Davies. Tir Cartrefi Conwy land. 16/07 + 02/09

10.Unrhyw fater arall/Any other business.
10.1 Yswiriant Cysgodfa’r Ysgol / School shelter insurance.

11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc / Any issues presented to the clerk.
11.1. Scips Cymunedol

12. Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting. Hydref 14eg October

Agenda Mis Medi 2020 September Agenda Statistics: 0 click throughs, 316 views since start of 2022

Agenda Mis Medi 2020 September Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022