Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Medi 2019 September Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 11eg MEDI 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 11th SEPTEMBER 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies. Cyng Meurig Davies,
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 10/07/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 10/07/19.
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog ,/ Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 30/08/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £17,331.45
Cyfrif H G Owen Accounts, £17,013.97 Cyfanswm / Total. £34,345.42
Taliadau / Payments.
7.1 17/06 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.2 17/07 C B S ConwyC B C Scips Cymunedol / Community Skips,Bryn Rhyd yr Arian 01/05 £240-00
7.3 15/07 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 26/07 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating. Cyfarfod 12/07/19 meeting £98.83
7.5 09/08 Debyd Uniongyrchol / Standing Order, British Gas. Trydan / Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan, (08/05/19 – 07/08/19) £184.32
7.6 28/08 Un Llais Cymru / One Voice Wales.Mediation&Conciliation Training 23/07 Abergele £40.00
7.7 31/08 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, / Work in the Community. Llwybrau / Footpaths £1839.72 Strimio £322.91 Mynwent / Cemetery £324.00 £2,486.63
Cyfanswm Taliadau / Payments Total £3,353.10
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques: 200423 £60, 200425 £250, 200428 £500.(£810-00) .
Derbyniadau / Receipts
7.8 15/07 AL Shamas, Rhent Swyddfa Post Office rent.Ion / Mawrth. Jan / March £210-00
7.9 06/08 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Mis Mehefin / Footpaths Refund for June 2019 £907-50 7.10 09/08 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Mis Ebril l/ Footpaths Refund for April 2019 £448.11
7.1120/08 CBS Conwy CBC,Precept (Ail daliad 2019/20 2nd Payment) £6,667-00
7.1 21/08 Gadlas, Rhent 01/04 – 30/06/19 Rent £180-00
7.13 21/08 Emrys Morris&Son Funeralcare, Abergele £200-00
Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £8,612.61
Taliadau / Payments. 01/04/19-30/08/19-£14,109.89 ( Section 137, 19, 145 £3,500.00 )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/19–30/08/19 £18,176.85

Adolygiad cyllideb ar gyfer Medi a Hydref 2019 / Review of Budget for Sept and October 2019. Taliadau Awst+Medi /Aug+Sept Payments:£3,353.10 T T & B WIilliams £151-66 x 2:£303.66 Cyfieithu Cymunedol £200 Cyfanswm / Total: £3,856.76
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above months, CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Gorffennaf, Awst / Footpaths Refund for July, August £1,533.10 Cyfanswm / Total: £1,533.10

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.
8.1 01/08/19 Cyf / Ref:0/46535 . Ymgeisydd / Applicant: SP Energy Networks .Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: Cynllun/Proposal: Ailosod ac uwchradio gwifren 11kv uwchben a gwaith cysylltiedig i ailgyfeirio gwifren foltedd isel / Rebuild and upgrade of existing 11kv overhead line with associated lv line diversion. Safle / Location: Llansannan to StAsaph. Sylwadau / Representations 22/08/2019.
8.2 02/09/19 Cyf / Ref:0/46622 . Ymgeisydd/Applicant: Mr & Mrs Jennings. Dwyrain / Easting: 295880 Gogledd / Northing:367017 Cynllun/Proposal: Estyniad Afraethedig a Newidiadau / Proposed extension and alterations Safle / Location:Tan Y Garreg,Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road(Class 3) Llansannan LL16 5NL Sylwadau / Representations 23/09/2019.
8.3 03/09/19 Cyf / Ref:0/46629.
Ymgeisydd / Applicant:Mrs Jolene Swiffen, Dwyrain / Easting: 294136 Gogledd / Northing:359985 Cynllun / Proposal:Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau. Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant ar dir ymmherchnogaeth yr ymgeisydd / The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle / Location: Hafod Dafydd Y Mynydd, Llansannan, Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations 24/09/2019
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 28/06 Hosbis St Kentigern.
9.2 27/07 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau.
9.3 29/07 Morgan Lloyd Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau / Environment, Roads & Facilities
Cyngor Bwrdeistref Sirol CONWY County Borough Council
9.4 02/08 William Arwel Roberts, Peiriannydd Traffig / Traffic Enginieer, CBS Conwy CBC
9.5 12/08 Marie Curie, N Wales Fundraising.
9.6 22/08 Ron Williams, Ramblers Association.

10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Theatr Bara Caws / Cyfrannu?

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
9fed Hydref/ October 9th 2019.

Agenda Mis Medi 2019 September Agenda Statistics: 0 click throughs, 500 views since start of 2022

Agenda Mis Medi 2019 September Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022