Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Medi 2018 September Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA

Tel: 01745870744 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 12 fed MEDI 2018 am 7-30 yh

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 12th SEPTEMBER 2018 at 7-30 pm

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN

AGENDA

1. Ymddiheuriadau / Apologies. Cyng Delyth Williams,
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (11/07/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (11/07/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.28/08/2018

Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £19,076-59
Cyfrif H G Owen Accounts £16,998-07 Cyfanswm / Total.£36,074-66
Taliadau / Payments.
7.1 16/07/18 Hamilton Security Systems LTD.routine service CCTV system £54-00
7.2 16/07/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, TT&B Williams ,Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.3 15/08/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, TT&B Williams ,Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.4 29/08/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order. British Gas. Trydan/Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan £98.86
7.5 31/08/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. Mynwent /Cemetery £284-64 Llwybrau / Footpaths £1,767-30. Amrywiol /Various £324-90. £2,376-84 Cyfanswm Taliadau / Total Payments £2,833-02 Derbyniadau / Receipts
7.6 06/07/18 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau / Footpaths Refund. £1,103.38
7.7 27/07/18. Ad-daliad TAW / VAT Refund 01/04/2017-31/03/2018 £1,943-00
7.8 26/07/18 Meredith Jones. Ymgymerwyr / Funeral Directors £400.00
7.9 10/08/18 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau / Footpaths Refund. £887.90.
7.10 17/08/18 CBS Conwy CBC Precept 2018/2019 ( Ail daliad / 2nd Payment) £6,667.00 Cyfanswm Derbyniadau /Total Receipts £11,001-28
Taliadau / Payments. 01/04/2018-28/08/18 £12,716-57.(Section 137 [£7.57} £1,700-00)
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mis Medi, Review of Budget for September. Hamilton Security Sysems £54. TT&B Williams £151.66.Cyfieithu Cymunedol £100.Arfon Wynne £500-00 Cyfanswm / TotaL, £805-66
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, Ad-daliad Llwybrau / Footpaths refund,£1,472-75
Cyfanswm/Total £1,472-75
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
8.1. 16/07/18. Cyf/Ref 0/45355. Ymgeisydd/Applicant:Mr Brian & David Lloyd. Dwyrain/Easting: 294058. Gogledd /Northing: 366838. Cynllun: Tystysgrif cyfreithloned ar gyfer y defnydd presennol fel 2 annedd preswyl hunangynhwysol. Proposal: Certificate of lawfulness for the existing use as 2 no self contained residential dwellings. Safle/Location: Foel and Foel Stables, Ffordd Mostyn To A544 Llansannan LL16 5HY Sylwadau /Representations 06/08/2018
8.2 20/07/18. Cyf/Ref 0/45382. Ymgeisydd/Applicant:Mr Iwan Price. Dwyrain/Easting: 296395. Gogledd /Northing: 360005. Cynllun: Lledaenu’r Fynedfa Amaethyddol Bresennol a datblygiad gweithredol i greu Trac Amaethyddol (Cais Ol-weithredol) Proposal: Widening of Existing Agricultural Access & Operational development to create Agricultural Track (Retrospective Application) Safle/Location: Land adjoining Cwm y Rhinwedd, Bylchau, Denbigh. LL16 5SW Sylwadau /Representations 10/08/2018
8.3 22/08/18. Cyf/Ref 0/45491. Ymgeisydd/Applicant:Mr Dylan Roberts. Dwyrain/Easting: 293946. Gogledd /Northing: 365395. Cynllun: Codi gweithdy/storfa newydd.) Proposal: Erection of new workshop / storage building. Safle/Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road, Llansannan. LL16 5HE Sylwadau /Representations 12/09/2018.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 12/04/18 Cyng Delyth Williams.Gai hefyd roi mater i’w drafod ar yr agenda erbyn y cyfarfod nesaf.  Meddwl ydw’i am warchod buddiannau’r Cyngor Cymuned i’r dyfodol, ac a ddylia ni drio ennyn diddordeb pobl ifanc y gymuned yng ngwaith y Cyngor, ac yn meddwl y byddai’n syniad llythyru a Phenaethiaid 6ed Dosbarth ysgolion uwchradd lle mae pobl ifanc y gymuned yma yn ei fynychu, i’w gwahodd i’r pwyllgorau iddyn nhw gael gweld beth sy’n digwydd yno?  Os oes 'na rywun yn derbyn ein cynnig, a hefo diddordeb yn y maes yma - fyddai’n bosib wedyn i’r Cyngor ariannu hyfforddiant iddyn nhw, neu wneud cais i gronfa Glyn am arian?
9.2 Gwasanaeth Cyfreithiol a Democrataidd CBS Conwy CBC Legal & Democratic Services.
Sedd Wag Achlysurol Ward Bylchau Ward Casual Vacancy.
9.3 20/07/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West. 02/08/18 Darren Millar AM/AC Gorllewin Clwyd West
9.4 23/07/18 Alan Morgan, Amcan bris Cysgodfa Ysgol Bro Aled School Shelter Estimate
9.5 23/07/18 Gareth Roberts, GR Paving.
9.6 24/07/18 Eirian Pierce Jones. Cydlynydd Hiraethog Co-ordinator.
9.7 06/08/18 Cyng Sir e-bost Cae Chwarae Maes Aled
9.8 29/08/18 Clwb Beicio Hiraethog, Cais am gyfraniad ariannol o £500-00 i bwrcasu beiciau trydan i’r clwb. Request for financial contribution towards the purchase of electric bicycles for the club.
9.9 /09/18 Mali Elwy Williams. Cais am gyfraniad ariannol o £ i ariannu taith i Batagonia gyda Urdd Gobaith Cymru yn Mis Hydref i wirfoddoli yn y Wladfa am bythefnos. / Request for financial contribution towards funding a trip with Urdd Gobaith Cymru to do voluntary work in Patagonia in
October
10. Unrhyw fater arall / Any other business
Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan ,archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17. Report on matters raised by the Audit of Llansannan Community Council for year ending 31/03/2017
10.1 a) Cod Ymmddygiad: Beth yw’r mater? Nid yw,r Cyngor wedi cofnodi ei fod wedi derbyn y cod ymddygiad yn ystod y flwyddyn sy,n cael ei harchwylio.
a) Code of Coduct: What is the issue?.The Council did not minute its acceptance of the code of conduct during the year under audit.
b) Cofrestr buddiannau aelodau: Beth yw’r mater? Nid yw’r Cyngor yn cadw cofrestr o fuddiannau’r aelodau gan fod disgwyl I gynghorwyr ddatgan unrhyw fuddiannau fesul cyfarfod.
b) Register of Members’ Interests. What is the issue? No register of members’ interests is maintained by the council as councillors are expected to declare any on a meeting by meeting basis.
c) Ardystio cyfrifon. Beth yw’r mater? Methodd yr RFO ag ardystio Adran 1 y ffurflen (“y cyfrifon”) erbyn y dyddiad cau statudol sef 30 Mehefin. Methodd y Cyngor hefyd a chyhoeddi datganiad yn hysbysu’r etholwyr o’r rheswm pam na chafodd y cyfrifon eu hardystio gan yr RFO, yn unol a rheoliad 15, paragraff 3.
c) Accounts certification, What is the issue? The RFO failed to certify Section 1 of the Annual Return (“the accounts”) by the statutory deadline of the 30th June.The council also failed to publish a statement informing the electorate of the reason why the accounts were not certified by the RFO,in accordance with regulation 15, paragraph 3.
10.2 Taflen Gwybodaeth Y Cyngor
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks attention prior to the meeting
11.1 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Cyfarfod yn Maes Creiniog am 10yb
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting 10/10/2018.

Agenda Mis Medi 2018 September Agenda Statistics: 0 click throughs, 816 views since start of 2022

Agenda Mis Medi 2018 September Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022