Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda mis Mawrth 2022 March Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER Y 9fed O FAWRTH 2022 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 9th OF MARCH 2022 at 7.30pm
AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct
.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 09/02/2022 / Confirm minutes of 09/02/2022 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 31/02/2022
Cyfrif y Dreth / Community Council Account……£12,114.17
Cyfrif HG Owen Account …….£14,022.00 Cyfanswm / Total £26,136.17
Taliadau / Payments.
7.1 01/02 Debyd Uniongyrchol / DD.British Gas Business, Trydan / Electricity Post Office 8/01 -7/02/22 £64.73
7.2 08/02 H M Revenue&Customs. Cyfnod terfynu 05/01/22 Siec rhif 200563 £149.20 7.3 10/01Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts) to 19/01/22 £14.00 7.4 10/01 Costau Bank Charges (Cyfrif H G Owen Accounts) to 19/01/21 £8.00
7.5 17/01 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £238.33
7.6 28/02 Debyd Uniongyrchol / DD.British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office 8/01 7/02/22 £58.23
7.7 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.8 Aelodaeth Un Llais Cymru (Seiliedig ar 591 o anheddau trethadwy yn ol £0.360p yr annedd)) One Voice Wales Membership (Based on 591 chargable dwellings @ £0.360p per dwelling) …….£212.00 7.9 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol / Community Skips, 13th+25th+26th+27th Ionawr/January/2022. .£1,104.00
Sieciau heb eu cynrychiol i/ Unpresented Cheques: 200565 £500.00 200566 £500.00 200567 £420.00 200568 £500.00
Derbyniadau / Receipts:
7.10 R W Roberts Ymgymerwyr / Funeral Directors £125.00
Taliadau / Payments,01/04/21 – 28/02/22….£28,978.80 …
Derbyniadau /Receipts, 01/04/21 - 28/02/22…..£23,724.19
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)
Taliadau S137 hyd at 28/02/2022 £370.00 / S137 Payments at 28/02/2022 £370.00

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.

9. Gohebiaeth.
9.1 Cyngor Tref Abergele Town Council.

10. Ceisiadau am Grantiau / Applications for Grants
10.1 Cwmni Urdd Gobaith Cymru
10.2 Mari Curie
10.3 Ty Gobaith / Hope House, Children’s hospices.
10.4 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant / Children’s Wales Air Ambulance.

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog/Review and adopt Standing Orders.
11.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol/Review and adopt Financial Regulations.
11.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio/ Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
11.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc / Review and adopt Risk Assessment Schedule
11.5 Adolygu Cofrestr Asedau / Review Asset Register.

10.6 Cytundeb torri fynwent ayb. / Tenders for Mowing Public Cemetery etc.


12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.
14 Materion CBS Conwy CBC Matters. 14.1 Just a quick e-mail to let you know we’ve prepared the nomination packs and sent them to print so they should be ready for posting on Friday. We will send you sufficient packs for the seats available on your community councils so expect the packages to be quite big for some! I’d be grateful if you could then distribute to those councillors seeking re-election in your areas and anyone else you’re aware of that’s interested in standing. If you run out of packs just let us know or pass on individual postal addresses for us to send out directly.

15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan / Welsh Goverment and UK Parliament matters.

16, Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 13/04/2022

Agenda mis Mawrth 2022 March Agenda Statistics: 0 click throughs, 69 views since start of 2022

Agenda mis Mawrth 2022 March Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022