Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mawrth 2020 March Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Click to email
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER MAWRTH 11fed 2020 am 7.30yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 11th MARCH 2020 at 7.30pm
Yn/at CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN LL16 5HN

AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 12/02/20/Confirm minutes of 12/02/20 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach (48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./ Up to twenty minutes of any meeting can be set asaide for the public to present statements,and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand(No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 28/02/2020
Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts.£11,749.14
Cyfrif H G Owen Accounts £16,028.17 Cyfanswm / Total £27777.31
Taliadau / Payments.
7.1 15/02 SO T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.2 16/02 DE Williams, Gwaith yn y Cae Chware / Work at Playing Field £2,640.00
7.3 03/03 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating 12/02/19 £91.96
7.4 06/02 Arfon Wynne, Gwaith yn y gymuned/Work in the community £549.96
7.5 11/03 British Gas, Trydan Swyddfa Post 19/11/19-17/03/20 Electricity Post Office. £220.84 Cyfanswm / Total £3654.42
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques :200477 £105.71.
Derbyniadau / Receipts,
Taliadau / Payments: 01-04-19 - 28/02/2020: £29,025.37 (Adran / Section 137,19,145, £5,000.00)
Derbyniadau / Receipts: 01/04/19 – 28/02/2020: £27,505.46
Adolygiad cyllideb Mawrth 2020 / Review of budget for March. Taliadau Chwefror / Feb payments £3654.42 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating £100. Arfon Wynne £200.00 Cyfanswm /T otal: £3954.42
Amcangyfrif derbyniadau Mawrth / Estimated receipts March £0.00
8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 12/02/2020, Cais Rhif / Application No: DC/0/47085. Ymgeisydd / Applicant: Mr Ryan Peers. Dwyrain / Easting 295867. Gogledd / Northing 366864. Cynllun / Proposal: Trawsnewid hen gapel i ddarparu 2 annedd par / Conversion of former chapel to provide 2 no. semi-detached dwellings. Safle / Location: Capel Horeb, Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan, LL16 5NR Sylwadau / Representations: 04/03/2020
8.2 26/02/2020, Cais Rhif / Application No: DC/0/47112. Ymgeisydd / Applicant: Mr G Heath. Dwyrain / Easting 296252. Gogledd / Northing 365956. Cynllun / Proposal: Estyniad deulawr arfaethedig / Proposed 2 storey extension. Safle / Location: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian to Deunant Road, Llansannan,LL16 5NL Sylwadau / Representations: 18/03/2020
8.3 28/02/2020, Cais Rhif / Application No: DC/0/47135. Ymgeisydd / Applicant: Mr Gwyn Morris. Dwyrain / Easting 299897. Gogledd / Northing 363728. Cynllun / Proposal:Adeiliadu storfa gardd ddiogel / Erection of secure garden store. Safle / Location: Pentre Isaf , Pentre Road, Groes Llansannan, LL16 5RY Sylwadau / Representations: 20/03/2020
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 CBS Conwy CBC Ymateb i ymholiad Clwb Beicio Hiraethog / response to request for signage .
9.2 17/02 CBS Conwy CBC Pont Bryn Rhyd yr Arian bridge.
9.3 19/02 H Davies-Defibrillator i Clwt a Tanyfron
9.4 19/02 CBS Conwy CBC Gwasanaeth Datblygu Cymunedau / Community Development Service Maes Parcio / Car Park
9.5 23/02 ‘Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd’ Capel Y Waen, Waen, Llanelwy.Cais am ystyriaeth am rodd ariannol / Request for consideration re financial contribution.
9.6 24/02 Ian Swan, re-Potential closure of the Red Lion public house Llansannan
9.7 27/02 Cynghorydd Meurig Davies, Cae Chware Maes Aled.
9.8 03/03 C B S Conwy C B C, Cymuned, Treftadaeth a Diwylliant / Community, Culture & Heritage Pwyntiau gwefru ceir trydan / Electric car charging points.
10.Unrhyw fater arall / Any other business.
10.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog / Review and adopt Standing Orders.
10.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol / Review and adopt Financial Regulations.
10.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio / Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
10.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc / Review and adopt Risk Assessment Schedule
11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.
11.1 Cynghorydd Emrys Owen ###################
11.2 Un Llais Cymru,Aelodaeth 2020/21 /One Voice Wales, Membership 2020/21 #####
11.3
11.4
12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting.
Ebrill 8fed / April 8th.

Agenda Mis Mawrth 2020 March Agenda Statistics: 0 click throughs, 407 views since start of 2022

Agenda Mis Mawrth 2020 March Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022