Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

AGENDA MIS MAI 2022 MAY AGENDA

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES AR NOS FERCHER Y 11eg o FAI, 2022 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES ON WEDNESDAY THE 11th OF MAY, 2022 at 7.30pm
AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 09/02/2022 / Confirm minutes of 09/02/2022 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 29/04/2022 Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts……….£ 17,119.39
Cyfrif HG Owen Accounts……….£14,006.00 Cyfanswm / Total £31,125.39
Taliadau/Payments 7.1 10/04. Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts) to 19/03/22 …£12.00
7.2 10/04 Costau Bank Charges ( Cyfri HG Owen Accounts) to 19/03/22….£8.00 7.3 13/04. Eglwys Sant Sannan Church £420.00
7.4 19/04 TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent £238.33
7.5 25/04 Emrys Williams Costau’r Clerc 01/01/22 – 31/03/22 …£81.49
7.6 25/04 Emrys Williams, Cyflog Clerc.01/01/22 - 31/03/22. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed. 7.7 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the Community. £251.16
7.8 Hamilton Security Systems LTD £138.00
7.9 Zurich Municipal. Yswiriant / Insurance. Renewal date 01/06/22 £912.00
Derbyniadau / Receipts: 7.10 08/04 CBS Conwy CBC. Ad-daliad Llwybrau / Footpaths.( £209.30 + £456.22 )………£665.52 7.11 23/03 AL Shamas (NW) Llansannan P/O ….£420.00
7.12 19/04 CBS Conwy CBC. Precept. £6,667.00
7.13 25/04 RW Roberts, Ymgymerwyr / Funeral Directors. £400.00

Taliadau /Payments,01/04/22–31/04/22….£2,193.82 …
Derbyniadau / Receipts, 01/04/22 – 30/04/22…..£8,152.52
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2022/23 - £8.82 per elector.( 721+318=1039=£9,163.98)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 25/03/2022 Cyfeirnod/Reference:0/49513 Ymgeisydd/Applicant: Messrs T Lloyd Griffith & Partners Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Amrywio amodau rhif 4 (Deunyddiau) 5 (Tirlunio Meddal) a 9 (Draenio) o ganiatad cynllunio 0/45186 (Adeiliadu annedd ar gyfer menter wledig amaethyddol) er mwyn cymeradwyo amodau cyn cychwyn Gwaith adeiliadu./Variation of condition nos 4 (Materials) 5 (Soft Landscaping) & 9 (Drainage) of planning approval 0/45186 (Construction of agricultural rural enterprise dwelling) to allow for approval of pre commencement conditions post build. Safle / Location:Tan Tryfan, Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan, Conwy, LL16 5NL Sylwadau / Representations 15/04/2022
8.2 03/05/2022 Cyfeirnod/Reference:0/49621 Ymgeisydd/Applicant: Mr David Hadnum. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Datblygiad: Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer estyniad arfaethedig i annedd./ Development: Certificateof Lawfulness for proposed extension to dwelling.Safle / Location: Awel Y Grug, Old Llansannan Road, Llansannan, Conwy, LL16 5NB Sylwadau / Representations 15/04/2022

9. Gohebiaeth / Correspondence. 9.1 20/04 Menter Bro Aled, 9.2 30/04 Meinir Jones, Groes.

10. Ceisiadau am Grantiau / Applications for Grants.

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit.
13.1 10/03 2022 Cwblhau archwiliad 2020 / 2021 ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan / Completion of audit for Llansannan Community Council 2020 / 2021.

14 Materion CBS Conwy CBC Matters.

15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan / Welsh Goverment and UK Parliament matters.

16, Cadarnhau dyddiad Cyfarfod nesaf Y Cyngor Cymuned Mehefin 8fed 2022. / Confirmation of next meeting, 09 June 2022

AGENDA MIS MAI 2022 MAY AGENDA Statistics: 0 click throughs, 38 views since start of 2022

AGENDA MIS MAI 2022 MAY AGENDA

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022