Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mai 2021 May Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <

Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES

NOS FERCHER 12fed MAI 2021 am 7.30 yh.

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON WEDNESDAY 12th MAY 2021 at 7.30pm

AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES 2021 at 7.30pm

AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 14/04/21/ Confirm minutes of 14/04/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.

21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)

Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid/Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 30/04/2021

Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts…….£21,635.12
Cyfrif H G Owen Accounts…….£14,037.03 Cyfanswm / Total £35,672.15

Taliadau / Payments.

7.1 13/04 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan / Eletricity Post Office. £67.27

7.3 15/04 SO.TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66

Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed

7.4 15/04 Cyfieithu Cymunedol Cyfieithu Cyfarfod 10/04/21 Meeting, Translation £68.76
Cyfanswm / Total, £287.69

Derbyniadau / Receipts : 20/04. CBS Conwy CBC Precept 2021/22……………..£6,667.00

Taliadau / Payments,01/04/21 – 30/04/21….. £2,414.08
Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 30/04/21…£6,667.00

Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.

9.Gohebiaeth/Correspondence.

9.1 16/04 Bws Plant Ysgol yn Groes. Apologies for the late response. My colleague got in contact with Alpine and they confirmed they are looking into the issue currently so should have more of an answer for you next week, but they mentioned the reason it is, is because the garage is closed and a break wall is there now.

9.2 05/05 Delyth Williams, Ysgol Bro Aled.

10. Unrhyw fater arall/Any other business

10.1 Ffordd Plas Newydd Track.

11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

11.2 06/05 ‘Potholes’ Ffordd Pencefn.

11.2 06/05 Pont Nant y Plwm a Pont Rhydloew

12. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

13 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor/Confirm date of next Council meeting 9/06/2021

Agenda Mis Mai 2021 May Agenda Statistics: 0 click throughs, 188 views since start of 2022

Agenda Mis Mai 2021 May Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022