Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mai 2019 May Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 8 fed MAI 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 8th MAY 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 10/04/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting , 08/04/19
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir, / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council,s Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts.01/05/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £18,148-03
Cyfrif H G Owen Accounts, £17,018-84 Cyfanswm / Total. £35,166-87

Taliadau / Payments.
7.1 15/04/19 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.2 08/05/19 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the community
Anfonebau / Invoices = Arall / Other £53.82, Fynwent / Cemetery £202.37 a llwybrau / footpaths £537.73 Cyfanswm / Total= £793.92.
7.3 08/05/19 Zurich Municipal Yswiriant / Insurance £854-89 Cyfanswm Taliadau / Payments Total £1,006-55
Derbyniadau / Receipts.
7.5 2/04/19. A L Shamas (NW)Ltd Rhent Swyddfa Post office rent 01/10/18 – 31/12/18 £210-00
7.6 23/04/19 CBS Conwy CBC, Precept (Taliad cyntaf 2019/20 1st Payment) £6,667-00
7.7 25/04/19 Gadlas, Siec 200414 £8.00 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £6,885-00
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques:
Taliadau / Payments. 01/04/2019-01/05/2019: £1,979-29 ( Section 137 [£7.57] )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018-01/05/2019: £6,885-00
Adolygiad cyllideb ar gyfer Mai a Mehefin 2019 / Review of Budget for May and June 2019. Taliadau Mai/ May £1,006-55 Payments: T T & B WIilliams £151-66. Zurich Municipal Yswiriant / Insurance £854-89 Scips Cymunedol / Community Skips £888. Cyfanswm / TotaL, £2,901-10
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above months, Precept £6,667. HMRC Ad-daliad TAW / VAT Refund £2,019-55.
Cyfanswm / Total. £8,686-55

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission.
8.1 24/04/19 Cyf/Ref:0/46157 . Ymgeisydd / Applicant:Mr James Holt. Dwyrain/Easting 301075. Gogledd/ Northing 365084. Cynllun / Proposal: Adleoliad arfaethedig mast telathrebu 15m o uchder a chaban offer presennol,i leoliad newydd ar yr un eiddo,gyda mast newydd 20 o uchder./ Proposed relocation of an existing 15m high telecommunications mast and equipment cabin,to a new location on the same property,with a new 20m high mast. Safle / Location: Taldrach to Goppa, Llansannan LL16 5RS Sylwadau / Representations 15/05/2019.
8.2 25/04/19 Cyf / Ref:0/46167 . Ymgeisydd/Applicant: Mr E Taylor. Dwyrain/Easting 293454. Gogledd/ Northing 365428.Cynllun/Proposal: Codi annedd (cais amlinellol) Erection of one dwelling (Outline) Safle / Location: Land at Gogr Ganol, Ffordd Gogr, Llansannan Abergele LL16 5HS Sylwadau / Representations 16/05/2019
8.3 29/04/19 Cyf / Ref:0/46187 . Ymgeisydd / Applicant: Mr Dylan Roberts. Dwyrain / Easting 293946. Gogledd / Northing 365395.Cynllun / Proposal: Adeiliadu gweithdy / Erection of workshop Safle / Location: Pencraig Fawr, Pencraig Fawr Road,Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 20/05/2019
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 Sioned Hedd, Aelwyd yr Urdd, Cangen Llansannan, Cais am gefnogaeth ariannol tuag at gostau taith i Eisteddfod yr Urdd Caerdydd 2019./ Request for financial support towards expenses for the trip to Eiteddfod Yr Urdd held in Cardiff..
9.2 Cais am gefnogaeth ariannol gan Clwb Pensiynwyr Y Groes. / Request for financial support From Groes Pensioners Club.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting
11.1
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
12fed Mehfin / June 12th 2019

Agenda Mis Mai 2019 May Agenda Statistics: 0 click throughs, 626 views since start of 2022

Agenda Mis Mai 2019 May Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207146 views since start of 2022