Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Mai 2018 / May Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 9fed MAI 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 9th MAY 2018 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies. Cynghorwyr: Berwyn Evans, Meurig Davies,
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local
Government Conduct
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (11/04/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (11/04/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 30/04/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £18,382-24
Cyfrif H G Owen Accounts £16,994.33 Cyfanswm / Total. £35,376-57

Taliadau / Payments.
7.1 29/03/18 Un Llais Cymru/One Voice Wales 1 Place on Module 17 £40.00
7.2 16/04/18 Standing Order,TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.3 19/04/18 Eifion & Heather Jones 3 Bag Compost £10.00
7.4 30/04/18 Cyfieithu Cymunedol / Community Translation.Cyfarfod 11/04/18 £105.71 7.5 Arfon Wynne, Gwaith yn y gymuned Cyfanswm / Total £307.37
Derbyniadau /Receipts
7.5 17/04/18 CBS Conwy CBC Precept
2018 / 2019 £6,667.00
7.6 26/04/1 8 HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Rhent Post Office 01/01/18 31/03/18 £210-00
Taliadau / Payments. 01/04/18-30/04/18, £1,839.32 (Section 137(£7.86] £0.00 )
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–30/04/18 £6,877.00
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer May 2018 Review of Budget for May TT&B Williams £151.66. Cyfieithu/Translation £91.96. CBSConwy Scips £888.00 Arfon Wynne £400.00 ? Cyfanswm /Total £1531.62
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod / Estimated Receipts for above month : Ad-daliad TAW / VAT Refund £1,92433. Cyfanswm /Total: £1,870-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 12/04/18 Cyghorydd Delyth Williams:
9.2 12/18 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 2018
9.3 21/03/18 Gwyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018
9.4 Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru / Bobath Childre’s Therapy Centre Wales
9.5 Helen Bailey, HMB Enterprise Ltd,Swyddfa Bost Flint Post Office.
9.6 23/03/18 John MacLennan, Cyfarfod gyda Cynghorau Llannefydd a Llanfair Talhaiarn yn Llannefydd 23/04/18. / Meeting with Llannefydd and Llanfair T H Councils 23/04/2018
9.7 Eisteddfod Bro Aled 2018 Cais am gyfraniad ariannol / Application for financial contribution
10. Unrhyw fater arall / Any other business
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting : Mehefin 13 eg 2018./ June 13th

Agenda Mis Mai 2018 / May Agenda Statistics: 0 click throughs, 805 views since start of 2022

Agenda Mis Mai 2018 / May Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207143 views since start of 2022