Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ionawr 2022 January Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER YR 12fed
O IONAWR 2022 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 12th
OF JANUARY 2022 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 08/12/21 / Confirm minutes of 08/12/21 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 31/12/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £17,164.78 Cyfrif H G Owen Accounts £14,037.83
Cyfanswm / Total £31,202.61
Taliadau/Payments.
7.1 02/12/21 Debyd Uniongyrchol / DD.British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office £59.96
7.2 15/12 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent. Siec rhif 200559 £86.87
7.3 15/12 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the community: Llwybrau / Footpaths,£547.46.
Mynwent / Cemetery £188.92. Arall/ Other £340.86 Siec rhif 200557 £1,077.24
7.4 15/12 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
7.5 17/12 Debyd Uniongyrchol/DD. ICO £35.00
7.6 08/12 Rhieni ag Athrawon Ysgol Bro Aled PTA. Siec rhif 200558 £300.00
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.7. 12/01 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
7.8 12/01 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/10/21 – 31/12/21 £69.56
7.9 14/7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu / Period ending 05/01/2022 £149.20
7.10 12/01 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent. £86.67
Derbyniadau / Receipts :
7.7 07/12 Scotish Power, Wayleave. £7.27
7.8 10/12 AL Shamas (N.W.) Ltd. Llansannan P/O (01-04-20 – 30-09-2020) £420.00
7.910/12 CBS Conwy CBC. Praesept / Precept £6,666.00
Cyfanswm / Total £7,093.27
Taliadau /Payments,01/04/21 – 31/12/21 .£23,637.09 …Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 31/12/21 £23,419.19
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)
8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 ebost R I Edwards. Estimate 1012
10. Grantiau / Grants
11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Praesept: Y dyddiad ar gyfer dychwelyd y praesept fydd dydd Gwener, 21 Ionawr 2022./ The return date for precepts will be Friday, 21 January 2022.
11.2 PRAESEPT: Gofyniant Archebiant am 2022 / 2023 PRECEPT REQUIREMENTS
11.3 Scips Cymunedol/Community Skips. Dydd Iau 13eg Ionawr, GROES, Thursday 13th January.
Dydd Mawrth 25ain Ionawr, CLWT,Tuesday 25th January.
Dydd Mercher 26ain Ionawr, BRYN RHYD YR ARIAN, Wednesday 26th January.
Dydd Iau 27ain Ionawr, LLANSANNAN, Thursday 27th January.
12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc / Any issues presented to the clerk.
13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.
14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 09/02/2022

Agenda Mis Ionawr 2022 January Agenda Statistics: 0 click throughs, 88 views since start of 2022

Agenda Mis Ionawr 2022 January Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022