Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ionawr 2020 january Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 8fed IONAWR 2020 am 7-00 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 8th JANUARY 2020 at 7-00 pm
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES

AGENDA
Pwyllgor Cyllid, Praesept 2020 / 21 Precept Financial Meeting
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 11/12/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 11/12/19.
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog, / Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts 31/12/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £15,432.43
Cyfrif H G Owen Accounts, £16,021.07 Cyfanswm / Total. £ 31,453.50
Taliadau / Payments.
7.1 16/12.SO, T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.2 30/09 *Arfon Wynne, Torri’r Fynwent Medi 2019 / Cemetery Sept. £162.00
7.3 02/01 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating. Cyfarfod 11/12/19 meeting. £119.46
7.4 Arfon Wynne
7.5 08/01 Cyflog Clerc / Clerk’s salary 01/10/19--31/12/19 (£486.80x1+£486.60x2) £1,460.00
7.6 08/01 Costau’r Clerc / Clerk’s expenses 01/10/19--31/12/19 £90.76
Post £11.52 + Papur + Inc £79.24
7.7 08/01 H M Revenue & Customs £131-40
7.8 Scips Cymunedol / Community Skips Cyfanswm Taliadau / Payments Total £2115.28
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques: 200465 £50.00. 200467 £390.00.
Derbyniadau / Receipts.
7.9 03/12/19 Gadlas, Rhent 01/07 – 30/09/19 Rent £180-00
7.10 13/12/19 CBS Conwy CBC,Precept £6,666-00 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £6,846.00
Taliadau / Payments. 01/04/19 - 31/12/19 £24,959.80 ( Section 137, 19, 145 £4,500.00 ) £8.12 ##
Derbyniadau / Receipts, 01/04/19 - 31/12/19 £27,125.46
Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr 2020 / Review of Budget for January 2020 Taliadau Rhagfyr / December payments: £2115.28 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. CBS Conwy CBC Scips Cymunedol / Community Skips £960 Cyfanswm / Total: £3,316.94
Amcangyfrif Derbyniadau Ion / Estimated Receipts for Jan, Mynwent / Cemetery £300
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.
9. Gohebiaeth / Correspondence.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
Chwefror 12fed / February 12th 2020

Agenda Mis Ionawr 2020 january Agenda Statistics: 0 click throughs, 450 views since start of 2022

Agenda Mis Ionawr 2020 january Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022