Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ionawr 2019 January Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER IONAWR 9fed 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 9th JANUARY 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (12/12/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (12/12/18)

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 03/01/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £18,533-27
Cyfrif H G Owen Accounts £17,008-18 Cyfanswm / Total. £35,541-45

Taliadau / Payments.
7.1 02/09/18 Your Tourism Community Ltd,2 year domain renewal for llansannan.org £35-00
7.2 14/12/18 CBS Conwy CBC.Scips Cymunedol / Community Skips, Tach / Nov 18 £888-00
7.3 17/12/18 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.4 03/01/19 Cyfieithu Cymunedol / Community Translation, Cyfarfod 12/12/18 Meeting £85.08
7.5 00/01/19 Arfon Wynne Gwaith yn y Gymuned./ Arfon Wynne, work in the community
7.6 09/01/19 Cyflog Clerc / Clerk’s salary 01/10/18 i 31/12/2018 (£530.40 x 3) £ 1,591-20 7.7 09/01/19. Costau’r Clerc / Clerk’s expenses 01/10/18 i 31/12/2018
Post £24.90 + Papur / Paper + Inc / Ink £87.50 £112.40 Cyfanswm Taliadau / Payments Total £2,863.34
Derbyniadau / Receipts
7.8 14/12/18 CBS Conwy CBC,Precept £6,666-00 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £6,666-00
Siecau heb eu Cyflwyno ; Non presented cheques: 200390 £85-08. 200398, £105-71 200400, £53-33

Taliadau / Payments. 01/04/2018-03/01/2019 £22,436-63 ( Section 137 [£7.57} £
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018-03/01/2019 £27,919-38
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Ionawr 2018 / Review of Budget for January 2018. TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post £151.66. Arfon Wynne ? Cyflog Clerc / Clerk’s salary £1591.20.Costau’r Clerc / Clerk’s expenses £112.40. Cyfieithu / Translation £100.00. Cyfanswm / TotaL, £1,955.26
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, £0-00

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission
8.1.14/12/18 Cyf / Ref:0/45800. Ymgeisydd / Applicant:Mr Peter Lloyd. Dwyrain / Easting 300277. Gogledd / Northing 365502.Cynllun / Proposal:Codi pwll silwair at ddefnydd amaethyddol / Erection of a silage pit for agricultural use. Safle / Location:Waen Fawr, Waen Fawr Road, Groes, Llansannan LL16 5BL. Sylwadau / Representations 04/01.2019.

9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 13/12/18 Click to email Wil Roberts, Peirianydd Traffic/Traffic Engineer / 20mph signage.
9.1 05/12/18 Rhun Dafydd
9.2 05/12/18Theatr Bara Caws.
9.3 Eifion M Jones Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association. Amcangyfrif gwariant 2019 / Estimate of expenditures for 2019

10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Rhestr o ddyletswyddau’r Cyngor ynghyswllt gwrychoedd, llwybrau ayb / Boundary hedges, footpaths etc that the Council have responsibility for.
10.2 Hamilton Securities . Costau Camerau Teledu Cylch Cyfyng / The cost of installation of TP links etc.
10.3 Derbyn “Adroddiad Materion yn Codi” ar gyfer C C Llansannan Archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth I ben 31 Mawrth 2018 / Agree to “Issues Arising Report For Llansannan C C Audit for the year ending 31 March 2018.
10.4 Polisi Camerau Teledu Cylch Cyfyng / Closed Circuit Television Policy.
10.4 Cyflwyno copi o Taliadau / Derbyniadau y Cyngor hyd at 01/01/2019 / Present account report for Council’s Payments / Receipts up to 01/01/2019
GWNEUD PENDERFYNIAD Y MAE’R ARCHEBIANT I GWRDD AG EF. / DECIDE ON AMOUNT TO BE MET BY PRECEPT
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks
attention prior to the meeting
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting 13/02/2019

Agenda Mis Ionawr 2019 January Agenda Statistics: 0 click throughs, 615 views since start of 2022

Agenda Mis Ionawr 2019 January Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207148 views since start of 2022