Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Hydref 2021 October Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES, AR NOS FERCHER YR 13eg
O HYDREF 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 13th OF OCTOBER 2021 at 7.30pm

AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 14/07/21 / Confirm minutes of 14/07/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 30/09/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts…£18,769.60
Cyfrif H G Owen Accounts £14,037.53 Cyfanswm / Total £32,807.13
Taliadau / Payments.
7.1 30/07 Debyd Uniongyrchol British Gas Business, Trydan / Electricity Post Office .£51.57
7.2 16/8 SO.TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
7.3 23/04 Hamilton Security Systems Ltd.Instillation new hard-drive + xi 2TB HDD&1set of TP Link …£358.50
7.4 13/08 British Gas. 8/07/21-7/08/21 Canol Llan Post Office Llansannan £51.56
7.5 28/08 CBS Conwy CBC Rhaglen Chwarae Haf / Summer Sports Programme £700.00
7.6 30/6 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the community
Fynwent /Cemetery, £ 486. Llwybrau / Footpaths, £1,359.24 Arall / Other, £260.12 ………£2,105.36 Cyfanswm / Total £3,418.65

Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.7 30/09/21 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned / Work in the community
Fynwent /Cemetery, £220.31 Llwybrau / Footpaths, £209.26 Cyanswm / Total £429.57
7.8 02/10/21 Parish Online £48.00
7.9 14/04/21 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau (Cyfraniad 2019/20 Taliad gymeradwywyd yn Pwyllgor Blynyddol 04/04/21 / Payment Resolved at AGM 14/04/21…£2,500.00
7.10 14/7 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/7/21-30/9/21. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
7.11 14/7 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/7/21 – 30/9/21 £69.00
7.12 14/7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu / Period ending 5/10/21 £149.20 Cyfanswm / Total £4,637.77 Derbyniadau/Receipts :
7.9 13/08 CBS Conwy CBC Precept £6,667.00
7.10 24/09 CBS Conwy CBC Ad-daliad Llwybrau / Footpths refund £539.11 Cyfanswm / Total. £7,206.11
Seciau heb eu cyflwyno / Unpresented. Cyfieithu 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
Taliadau / Payments,01/04/21 – 30/09/21…..£12,926.12…Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 30/09/21…..£15,013.22
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 27/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48714 Ymgeisydd/Applicant:Mr Eilir Taylor. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Codi Adeilad Amaethyddol (Cymeradwyaeth Amaethyddol Blaenorol) . / Proposal: Erection of agricultural building (Agricultural Building Prior Approval) Safle / Location: Gogor Ganol, Llansannan LL16 5HS Sylwadau / Representations 17/08/2021

8.2 28/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48726 Ymgeisydd/Applicant: Simon & Emily Roberts. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Codi estyniad deulawr i cefn (Caniatad Adeilad Rhestredig) / Proposal:Erection of two storey extension (Listed Building Consent) Safle / Location: 3 Groes Hall Cottages, Groes to Rhydgaled Road, Groes, Llansannan. LL16 5RS Sylwadau / Representations 18/08/2021

8.3 27/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48715 Ymgeisydd/Applicant: Linda Grant. Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Trawsnewid ysgubor presenn/ol i 2 annedd preswyl a Gwaith cysylltiol (Caniatad Adeilad Rhestredig) / Proposal:Conversion of existing barn into 2 No residential dwellings and associated works (Listed Building Consent) Safle / Location: Glythau Isaf, Nantglyn, Denbigh LL16 5PT Sylwadau / Representations 17/08/2021

8.4 27/7/21 Cyfeirnod/Reference:0/48968 Ymgeisydd/Applicant: Griffiths. Dwyrain/ Easting:295247 Gogledd/ Northing:364265 Cynllun: Ail-ddyluniad arfaethedig i gyntedd ac ail-fodelu estyniad llawr cyntaf presennol adeilad allan ategol,ac addasiad cyffredinol. Proposal: Proposed porch re-design and existing first floor extension re-model conversion of existing ancillary outbuilding and general alterations Safle / Location:Tyddyn Bach, Singrug to Tan Y Fron,Road, Tan Y Fron,Llansannan LL16 5NG Sylwadau / Representations 20/10/2021

8.5 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48975 Ymgeisydd/Applicant: Mr & Mrs Cartwright. Dwyrain/ Easting:294514 Gogledd/ Northing:362874 Cynllun: Newid defnydd tir i ddarparu llety gwyliau newydd ar y tir sy’n gyfagos i safle Ty Felin. Proposal: Change of use of land to provide new holiday accommodation on the land adjoining Ty Felin.. Safle / Location: Ty Felin Fforest Road, Llansannan LL16 5NF Sylwadau / Representations 21/10/2021

8.6 30/09/21 Cyfeirnod/Reference:0/48978 Ymgeisydd/Applicant: Mr Meurig Davies, Dwyrain/ Easting:293115 Gogledd/ Northing:365906 Cynllun: Codi estyniad llawr cyntaf ar ochr/blaen yr eiddo a phortsh storm newydd ar y tu blaen. Proposal: Erection of firsr floor extension to side/front of property and new storm porch to frontage. Safle / Location: 7 Maes Aled, Llansannan LL16 5HT Sylwadau / Representations 21/10/2021

9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 Darren Millar, Aelod Senedd Cymru, Gorllewin Clwyd West Member Welsh Parliament.
9.2 EVOLIS Radar Speed Signs.

10. Grantiau / Grants

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 05/07 Rhent Swyddfa Bost Llansannan Post Office rent.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc / Any issues presented to the clerk.
12.1 Scips Cymunedol / Communnity Skips ??

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.
13.1 2/09 website link website link

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 10/11/2021

Agenda Mis Hydref 2021 October Agenda Statistics: 0 click throughs, 138 views since start of 2022

Agenda Mis Hydref 2021 October Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022