Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Hydref 2019 October Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA

Tel: 01745870744 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 9fed HYDREF 2019 am 7-30 yh

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 9th OCTOBER 2019 at 7-30 pm

YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN

AGENDA

1.Ymddiheuriadau / Apologies. ,

2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 11/09/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 11/09/19.

4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.

Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.

Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.

21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .

21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.

21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)

Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 30/09/ 2019

Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £13,815-10
Cyfrif H G Owen Accounts, £16,016-36
Cyfanswm / Total. £29,831-46

Taliadau / Payments.

7.1 15/08 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post./ Post Office rent £151.66
7.2 14/09 CBS Conwy CBC, Rhaglen Chwaraeon Haf /Summer Sports Programme. £700.00
7.3 16/09 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. / Post Office rent £151.66
7.4 30/09 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, / Work in the Community £641.72
Llwybrau / Footpaths £561.00. Strimio £80.72
7.5 01/10 Geoxphere Ltd, Parish Online £42.00
7.6 02/10 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating. Cyfarfod 11/09/19 meeting. £91.96
7.7 03/10 Eifion a Heather Jones, Costau Cystadleuaeth Blodyn Haul / Sun Flower Competition costs. £15.50
7.8 09/10 Cyflog Clerc / Clerk’s salary 01/07/19-30/09/19 (£486.80 x 1+£486.60x2) £1,460.00
7.9 09/10 Costau’r Clerc / Clerk’s expenses 01/04/19 i 30/06/19 £64.00
Post £11.52 + Papur + Inc £52.50
7.10 09/10 H M Revenue & Customs £131-20 Cyfanswm Taliadau / Payments Total £3,449.20 Derbyniadau / Receipts 0.00

Taliadau / Payments. 01/04/19-30/08/19-£14,109.89 ( Adran / Section 137, 19,145 £4000.00 )

Derbyniadau / Receipts, 01/04/19–30/09/19 £18,176.85

Adolygiad cyllideb ar gyfer Hydref 2019 / Review of Budget for October 2019. Taliadau Medi / Sept Payments: £3,449.20 T T & B WIilliams £151-66 Cyfieithu Cymunedol £90. Cyfanswm / Total: £3,690.86

Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Gorffennaf, Awst , Medi / Footpaths Refund for July, August, Sept £1,533.10 + £467.50
Cyfanswm / Total: £2,000.60

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.

8.1 09/09/19 Cyf / Ref:0/46646 . Ymgeisydd / Applicant: Mr E Taylor .Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: Cynllun / Proposal: Cymeradwyo cais materion a gadwyd yn ol mewn perthynas a chais cynllunio 0/46167 (Codi annedd (cais amlinellol) / Approval of reserved matters application in respect of planning application 0/46167 (Erection of one dwelling (Outline)) Safle/Location: Tir a Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan, Abergele, LL16 5HS / Land at Gogor Ganol, Ffordd Gogor, Llansannan LL16 5HS Sylwadau / Representations 30/09/2019
8.2 16/09/19 Cyf / Ref:0/46662 . Ymgeisydd / Applicant: Mr&Mrs C Harris, Dwyrain / Easting:291750 Gogledd / Northing:366430 Cynllun / Proposal: Estyniad arfaethedig i’r llawr cyntaf / Proposed first floor extension to property Safle / Location: Mount, Llanfairtalhaiarn, Conwy LL22 8TU Sylwadau / Representations 07/10/2019.
8.3 19/09/19 Cyf / Ref:0/ 46681.Ymgeisydd / Applicant:Mr Tony Hickinbottom, Dwyrain / Easting: 291283. Gogledd / Northing: 366183. Cynllun / Proposal: Cwblhau gwaith adeiliadu ty annedd sengl gyda garej / Completion of the construction of a single dwelling house with garage. Safle / Location:Mynydd Dymunol, Land Near Cefn Groes Fawr, Llansannan, Conwy. LL16 5LE Sylwadau / Representations: 10/10/2019.

9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 Tim Ballam. Rhaglen Chwaraeon Gwledig Haf / Rural Summer Sports Programme. Cadarnhau cyfraniad o £700.00 tuag at rhaglen haf 2020 ? / Confirm contribution of £700.00 towards 2020’s summer programme ?

9.2 23/09 Darren Millar

9.3 Marie Curie.

9.4 Arfon Wynne10. Unrhyw fater arall / Any other business

10.1 Archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2019. Cyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r Cyngor nawr fod barn archwilio wedi cael ei rhoi a gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a’i derbyn gan y Cyngor. Cyflwyno materion sy’n codi i’r Cyngor a cynhyrchu cynllun gweithredu, os oes angen, i nodi sut y budd y materion sy’n codi yn cael eu trin.
Audit for the year ended 31 March 2019. Present the annual return to the council, now that an audit opinion has been given. To minute that the Annual Return has been approved and accepted by the council. Present the issues arising report to the council and an action plan produced, if required, to indicate how the issues raised will be addressed.
10.1 Scips Cymunedol ? Community Skips?

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
Tachwedd 13 eg November 13th / 2019.

O‘r 9fed o Hydref 2019 e-bost y Cyngor fydd: Click to email
From the 9th of October 2019 the Council’s e-mail will be : Click to email

Agenda Mis Hydref 2019 October Agenda Statistics: 0 click throughs, 558 views since start of 2022

Agenda Mis Hydref 2019 October Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207149 views since start of 2022