Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Hydref 2018 October Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 10 fed HYDREF 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 1Oth OCTOBER 2018 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (12/09/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (12/09/18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand ( no less than 48 hours before the meeting
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders

7. Cyllid /Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 26/09/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £ 15,317-41
Cyfrif H G Owen Accounts £17,000-17
Cyfanswm / Total.£ 32,317-58

Taliadau/Payments.
7.1 17/09/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, TT&B Williams
Rhent Swyddfa Post Office rent. £151-66
7.2 01/10/18 Parish Online, 01/10/18 – 01/10/2019 £42-00
7.3 31/08/18 Arfon Wynne. Gwaith yn y Gymuned. Mynwent /Cemetery £138.00
Llwybrau/Footpaths £877.68 .
Amrywiol/Various £129.74 £1,145-42
7.4 00/10/18 Cyfieithu Cymunedol/CommunityTranslation, Cyfarfod 12/09/18 Meeting £
7.5 10/10/18.Cyflog Clerc /Clerk’s salary 31/07/18 i 30/09/18 (£530.40 x 3) £ 1,591-20 7.6 10/10/18 Costau’r Clerc /Clerk’s expenses 01/07/18 i 30/09/18.
Stampiau/Postage£15.00. Inc, Papur ayb/Ink, Paper etc .£48.74 £ 63-74
7.7 10/10/18 Eifion Jones Costau Cystadleuaeth Blodyn Haul /Sunflower Competition costs £15-00 Cyfanswm Taliadau / Total Payments £3,009-02

Derbyniadau / Receipts Cyfanswm Derbyniadau/Total Receipts
£00.00

Taliadau/Payments. 01/04/2018-28/08/18 £16,476.13.(Section 137 [£7.57} £2,700-00)
Derbyniadau/Receipts, 01/04/2018-28/08/2018 £18,446-50.
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Mis Hydref, Review of Budget for October. TT&B Williams £151.66.Cyfieithu Cymunedol £100.Arfon Wynne £1,145.42. Cyflog Clerc /Clerk’s salary£1,591.20
Costau’r Clerc /Clerk’s expenses £ 63.74 Cyfanswm/TotaL, £3,052-02

Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, Ad-daliad Llwybrau / Footpaths refund, Cyfanswm/Total £ 1,472-75

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
Dim ceisiadau erbyn 05/10/18 / No applications received by 05/10/18
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 Eifion M Jones,Canlyniadau Blodyn Haul Talaf
/ Sunflower Competition

9.2
9.3

10. Unrhyw fater arall / Any other business
Adroddiad materion yn codi ar gyfer C C Llansannan ,archwiliad ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben 31/03/17./ Issues Arising Report for Llansannan C C Audit for the year ended 31 March 2017
10.1 (d) Debydau Uniongyrchol ac Archebion Sefydlog,/Direct Debits and Standing Orders.
e) Cyfrifon heb eu hardystion yn unol a’r Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) 2014
f) Man faterion.
g) Cofrestr Asedau.

10.2 Simon Wright Cartrefi Conwy 13/09/2018 Meeting at Maes Creiniog at 10am.

11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks attention prior to the meeting

11.1

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting 14/11/2018.

Agenda Mis Hydref 2018 October Agenda Statistics: 0 click throughs, 662 views since start of 2022

Agenda Mis Hydref 2018 October Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022