Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Gorffennaf 2021 July Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES
NOS FERCHER Y 14eg O ORFFENNAF 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON WEDNESDAY 14th of JULY 2021 at 7.30pm
AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES 2021 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 09/06/21 / Confirm minutes of 09/06/21 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes
.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 30/06/2021
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts
£19,455.19
Cyfrif HG Owen Accounts £14,037.23 Cyfanswm / Total £33,492.42
Taliadau / Payments.
7.1 09/6 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office £64.03
7.2 15/6 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66 Is-gyfanswm / sub-total ………..£215.69
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed
7.3 9/6 Iona Edwards, Archwiliad Mewnol Cyfrifon 2020/21 Internal Audit of Accounts £60.00
7.4 1/7 Eifion M Jones Blodau i gawg wrth ‘Refail Uchaf / Plants for planters .£15.99
7.5 30/6 Arfon Wynne,Gwaith yn y Gymuned / Work in the community £1078.01
Fynwent /Cemetery £332.40 Llwybrau / Footpaths £646.93 Arall / Other £98.68
7.6 14/7 Emrys Williams,Cyflog Clerc/Salary 1/4/21-30/6/21. £480.80 + £480.60 x 2 £1,442.00
7.7 14/7 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/4/21 – 30/6/21 £88.47
7.8 14/7 H M Revenue & Customs. Cyfnod terfynu / Period ending 5/7/21 £149.20 Cyfanswm / Total. £3,049.36
Derbyniadau / Receipts :
7.9 2/6 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau / Footpaths Refund £77.00
7.10 2/6 AL Shamas (NW) Rhent Swyddfa Post Llansannan £210.00
7.11 25/6 CBS Conwy Ad-daliad llwybrau / Footpaths Refund £283.11
7.12 29/6 Y Gadlas Rhent Swyddfa Post £180.00 Cyfanswm / Total. £750.11
Seciau heb eu cyflwyno /Unpresented. Cyfieithu 200527 £68.76 Ysgol Bro Aled 200534 £20.00
Taliadau / Payments,01/04/21 – 30/06/21…..£5,734.24….
Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 30/06/21.£7,807.11
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.
8.1 29/06/2021 Cyfeirnod / Reference:0/48632 Ymgeisydd / Applicant: Mr Dan Brady Dwyrain/ Easting: 298911 Gogledd / Northing: 364856. Cynllun: Newid defnydd ac addasu adeilad amaethyddol i annedd teulu newydd. / Proposal: Change of use and conversion of an existing agricultural outbuilding into a new family dwelling.
Safle / Location: Ty Ucha, Groes LL16 5SD Sylwadau / Representations 20/07/2021

9. Cohebiaeth / Correspondence
9.1 17/06 Ysgol Bro Aled
9.2 05/07 Beryl Williams. Parthed: Rhent y Swyddfa Post Llansannan. Rhybudd o gynydd yn y rent / Notice of rent increase.
Rhent presennol: £151.66 y mis. Present rent £151.66 per month (£1819.92 y flwyddyn / per year )
Rhent i godi i / Proposed increase to £238.33 y mis / per month ( £2,859.96 y flwyddyn / per year )

10. Grantiau / Grants
10.1 23/06/21 Cyngor Cymuned ac Ieuenctid Bro Aled (Canolfan Addysg Bro Aled) Cais am Grant o £3,000.00 / Request for £3,000.00 Grant
10.2 23/06/21 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association. Cais am Grant o £1,336.00 Request for £1,336.00 Grant

11.Unrhyw fater arall.
11.1 Talu biliau yn Mis Awst / August payment of bills.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.
12.1

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.
13.1

14 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 08/09/2021

Agenda Mis Gorffennaf 2021 July Agenda Statistics: 0 click throughs, 151 views since start of 2022

Agenda Mis Gorffennaf 2021 July Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207149 views since start of 2022