Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Gorffennaf 2019 July Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 10fed GORFFENNAF 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 10th JULY 2019 at 7-30 pm
YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
Cyflwyniad / Presentation: Noela Jones, Pennaeth Gwasanaeth Tai / Head of Housing Services, Grwp Cynefin.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 12/06/19 / Confirm minutes of the previous Council meeting 12/O6/19.
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 02/07/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £15,705-72
Cyfrif H G Owen Accounts, £17,024-21 Cyfanswm / Total.£32,729-93

Taliadau / Payments.
7.1 08/06 Meinir H Jones, Planhigion / Flowers for planters in Groes £11-14
7.2 14/06 Eifion Jones, Blodau / Flowers for planters in Llansannan £17-46
7.3 17/06 Debyd Uniongyrchol / DD. T T&B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151-66
7.4 25/06 Cyfieithu Cymunedol/Community Translating 12/06/19 £105-71
7.5 28/06 Mrs J Reevell, Red Lion / Tan Lan Nurseries, Blodau / Flowers. Planters in Llansannan £50-00
7.6 10/07 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, / Work in the Community . £1,277-92
7.7 10/07 Cadarnhau Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(Taliad 1af 2019/2020)
Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(1st payment 2019/2020) £900-00
7.8 10/07 Cyflog Clerc /Clerk’s salary 01/04/19-30/06/19 (£486.80x1+£486.60x2) £1,460-00
7.9 10/07 Costau’r Clerc /Clerk’s expenses 01/04/19 i 30/06/2019 £149.99
Post £28-34 + Papur + Inc £121-65
7.10 10/07 HM Revenue & Customs £131-20 Cyfanswm Taliadau / Payments Total £4,255-08
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques: 200423 £60, 200425 £250, 200428 £500.(£810-00) .
Derbyniadau / Receipts
03/06 HMRC Ad-daliad TAW / VAT Refund 2018/19 £2,019-55
28/06 CBS Conwy CBC Adaliad Llwybrau Mis Mai / Footpaths Refund for May 2019 £487-69 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £2,507-24
Taliadau / Payments. 01/04/2019-03/06/19 - £7,120-80 (Section 137, 19, 145 [£7.57]) £1,075-98
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018 – 03/06/19 £ 9,564-24

Adolygiad cyllideb ar gyfer Gorffennaf a Awst 2019 / Review of Budget for July+Agust 2019. Taliadau Gorffennaf/JulyPayments £4,255-08, T T & B WIilliams £151-66 x 2 Cyfieithu Cymunedol £100,
Arfon Wynne £1,000 Cyfanswm / Total: £5,658-40
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above months, CBS Conwy, Ad-daliad llwybrau / Footpaths refund £907-50. Precept £6,666.
Cyfanswm / Total: £7,573-50

8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission.
8.1 14/06/19 Cyf / Ref:0/46387 . Ymgeisydd / Applicant:Mr Arwel Jones .Dwyrain / Easting: Gogledd / Northing: .Cynllun / Proposal: Adeiliadu sied amaethyddol ar gyfer da byw / Erection of an agricultural shed for livestock. Safle / Location: BeidiogUchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Sylwadau/Representations O5/07/2019.
8.2 14/06/19 Cyf / Ref: 0/46388 . Ymgeisydd /Applicant: Mr Arwel Jones. Dwyrain / Easting: Gogledd/ Northing: .Cynllun/Proposal: Codi sied tail sych / Erection of a dry manure shed Safle/Location: Safle / Location: Beidiog Uchaf, Nant Ucha Road, Llansannan, Conwy LL16 5LR Sylwadau / Representations O5/07/2019
8.3 17/06/19 Cyf / Ref:0/46391. Ymgeisydd / Applicant: Mr Dylan Roberts. Dwyrain / Easting 293946 . Gogledd / Northing 365395 .Cynllun / Proposal: Newid defnydd o dir amaethyddol I iard storio I weithdai cyfagos / Change of use of agricultural land to storage yard to adjacent workshops. Safle / Location: Pencraig Fawr, Pen Craig Fawr Road Llansannan LL16 5HE Sylwadau / Representations 08/07/2019
8.4 18/06/19 Cyf / Ref:0/46397. Ymgeisydd / Applicant: Mr John Gardner. Dwyrain / Easting 300728. Gogledd / Northing 364715.Cynllun / Proposal:Gosod Arae Paneli Solar ar y llawr ar raddfa ddomestig mewn cae amaethyddol.Ol-troed yr arae o 80m2./ Installation of a small Domestic-scale Ground Mounted Solar Panel Array to agricultural field. Array footprint of 80m2.Safle / Location: Groes Hall, Llansannan, LL16 5RS Sylwadau / Representations 09/07/2019
8.5 19/06/19 Cyf / Ref:0/46411. Ymgeisydd / Applicant: Mr Daniel Jones. Dwyrain / Easting Gogledd / Northing .Cynllun / Proposal: Cais ol-weithredol i godi garej / Retrospective erection of garage. Safle / Location: Pen Dyffryn, Denbigh Road,Llansannan,LL16 5HE Sylwadau / Representations 10/07/2019
8.6 02/07/19 Cyf / Ref:0/46451. Ymgeisydd / Applicant: Mr Ryan Peers. Dwyrain / Easting: 295867 Gogledd / Northing: 366864 Cynllun / Proposal: Dymchwel hen Gapel ac adeiliadu Ty Sengl newydd i’w osod ar rent / Demolition of former Chapel and the Construction of a New Detached Rental House. Safle / Location: Capel Horeb, Bryn Rhyd Yr Arian,Llansannan, LL16 5NR Sylwadau / Representations 23/07/2019
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 21/06 Pennaeth Ysgol Bro Aled Head.
9.2 24/06 Iwan Davies, Chief Executive CBS Conwy.
9.3 25/06 Simon Hunt Coed Cymru.
9.4 1/07 Eisteddfod Bro Aled,
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Theatr Bara Caws / Cyfrannu? / Financial contribution?
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
11fed Medi / September 11th 2019.

Agenda Mis Gorffennaf 2019 July Agenda Statistics: 0 click throughs, 627 views since start of 2022

Agenda Mis Gorffennaf 2019 July Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022