Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda mis Gorffennaf 2018 July Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 11eg Gorffennaf 2018 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 11th JULY 2018 at 7-30 pm
NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES
AGENDA
1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local
Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (13/06/18) / Confirm minutes of the previous Council meeting (13/06//18)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and
each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand
( no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reistate Standing Orders
7. Cyllid / Finance Balans Banc / Statements of Bank Accounts.03/07/2018
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £ 13,742-11
Cyfrif H G Owen Accounts £16,994-33
Cyfanswm / Total £30,736-44
Taliadau / Payments.
7.1 11/07/18.Cadarnhau Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(Taliad 1af 2018/2019)
Confirm Payment to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau,Groes.(1st payment 2018/2019) £700-00
7.2 13/06/18. Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Yswiriant/Insurance £552-15
7.3 13/06/18. Iona Edwards, Archwilio cyfrifon 2017/18/Internal Audit £60-00
7.4 15/06/18 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post Office rent.
£151-66
7.5 26/06/18.CBS Conwy CBC.Scipiau Cymunedol 03-06 Ebrill 2018 Community Skips £888-00
7.6 30/06/18. ArfonWynne. Gwaith yn y Gymuned, Work in the Community, Llwybrau/Footpaths
£1,065.48, Strimio, Clwt,+ Llan, £96.25. Mynwent/Cemetery x 2, £276.00, £1,437-73
7.7 11/07/18.Cyflog Clerc /Clerk’s salary 01/04/18 i 30/06/18 (£530.40 x 3) £1,591.20
7.8 11/07/18/ Costau’r Clerc / Clerk’s expenses 01/04/18 i 30/06/18.
Stampiau / Postage £10.98. Inc, Papur ayb/Ink, Paper etc.£124.47 £135.45
7.9 06/07/18. Cyfieithu Cymunedol/Community Tanslation, Cyfarfod 13/06/18 meeting.
Cyfanswm Taliadau / Total Payments £5,516-19
Derbyniadau / Receipts
7.10 22/06/18. CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau / Footpaths Refund. Cyf / Ref 01361461. £168.22
7.11 02/07/18. RW Roberts,Ymgymerwyr / Funeral Directors £200.00
Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £368-22
Taliadau / Payments. 01/04/18-02/07/18 - £7,248-72. (Section 137 [£7.86] £1,000-00)
Derbyniadau / Receipts, 01/04/18–02/07/18 £7,445-22
Taliadau:
Adolygiad cyllideb ar gyfer Gorffennaf,2018 Review of Budget for July, TT&B Williams
£151.66. Arfon Wynne £1,595-99. Scips,CBS Conwy £888-00, Cyfieithu / Translation, £100-00
Cyfanswm / Total £2,735-65
Amcangyfrif Derbyniadau mis uchod / Estimated Receipts for above month : Ad-daliad TAW / VAT
Refund £1,924-33.CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau/Footpaths Refund. £1103-38.
Cyfanswm / Total: £3,027.71
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
8.1 Cyfeirnod/Ref: 0/45257. Ymgeisydd / Applicant: Mr Dylan Roberts. Dwyrain / Easting: 293946.
Gogledd/Northing 365395. Cynllun: Estyniad i swyddfeydd presennol er mwyn creu cantin ac
adnoddau lles staff. Proposal: Extension to existing offices to create canteen and staff welfare
facilities. Safle / Location: Pencraig Fawr,Pencraig Fawr Road, Llansannan LL16 5HE
Sylwadau / Representations 10/07/2018.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 Carol Wiliams, Area Network Change Manager, Post Office.
9.2 25/06/18. Llythyr gan Y Gadlas. Papur y Fro rhwng Conwy a Chlwyd. / Letter from Y Gadlas, local paper serving the area between the Rivers Clwyd and Conwy
9.3 19/06/18. Hosbis a Chanolfan Gofal St Cyndeyrn / St Kentigern Hospice and Palliative Care Centre.
9.4 27/06/18. E-bost Cyng Meurig Daviesynglyn a chyflwr darn tir ‘Cartrefi Conwy sydd gyferbyn a
Maes Aled / e-mail rom Cllr Meurig Davies re. untidy state of the parcel of land belonging to ‘Cartrefi Conwy’ that adjoins Maes Aled
9.5 29/06/18.Un Llais Cymr u /One Voice Wales. Module 15 Information Management .
9.6 06/07/18. Cwynion ynglyn a cyflwr bler o amgylch Y Clwt; safle’r hen ysgol a safle’r hen siop. Complaints regarding the untidy condition of the old school site and redundant shop at Clwt
10. Unrhyw fater arall / Any other business
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod / Any issues brought to the Clerks
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council
Meeting : 12fed Medi 2018 / September 12th 2018

Agenda mis Gorffennaf 2018 July Agenda Statistics: 0 click throughs, 754 views since start of 2022

Agenda mis Gorffennaf 2018 July Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207136 views since start of 2022