Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

AGENDA MIS EBRILL 2022 APRIL AGENDA

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN, AR NOS FERCHER Y 13eg o EBRILL, 2022 am 7.30 yh. NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN, ON WEDNESDAY THE 13th OF APRIL, 2022 at 7.30pm
AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 09/02/2022 / Confirm minutes of 09/02/2022 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid/Finance.
Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 31/03/2022 Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts……….£12,513.62
Cyfrif H G Owen Accounts…….£14,029.93 Cyfanswm / Total £26,543.55
Taliadau / Payments.
7.1 05/01 Debyd Uniongyrchol / DD.British Gas Business,Trydan/Electricity Post Office 7/11 -7/12/21 ……..….….£67.13
7.2 10/01 Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts) to 19/12/ 21 £14.00
7.3 10/01 Costau Bank Charges (Cyfrif H G Owen Accounts) to 19/12/ 21 …£8.00
7.4 17/01 Menter Bro Aled Cyf Siec rhif 200560 …£3,000.00
7.5 17/01 SO.TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent …£151.66
7.6 18/01 Emrys Williams Costau’r Clerc.1/10/21 – 31/12/21 Siec rhif 200564 ….£69.56
7.7 18/01 Emrys Williams, Cyflog Clerc.1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 Siec rhif 200562 ….….….£1,442.00
7.8 26/01 TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent. Siec rhif 200561 ….…….…£86.87
7.9 DU/SO.TT&B Williams, Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent ….£151.66
7.10 DD Debyd Uniongyrchol /DD.British Gas Business,Trydan/Electricity Post Office 8/12-7/01/22 …………….….£64.73
7.11 08/02 HMRC. Cyfnod diweddu / Period ending 05/01/2022 Siec rhif 200563 …£149.20
7.12 10/02 HSBC Total Charges to 19 January 2022…£14.00
7.13 15/02 DU/SO. TT&B Williams ,Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent …£238.33
7.14 28/02 Debyd Uniongyrchol /DD.British Gas Business,Trydan/Electricity Post Office 8/01 - 07/02/22………..£58.23
7.15 10/03 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol/Community Skips 13eg+25+26+27ain Ionawr 2022 200569….£1,104.00 7.16 13/03 HSBC Total Charges to 19 February 2022 £10.10 7.17 15/03 DU/SO. TT&B Williams ,Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent £238.33 7.18 17/03 Eisteddfod Bro Aled Siec rhif 200568 ……£500.00
7.19 21/03 Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Siec Rhif 200566…£500.00 7.20 28/03 Debyd Uniongyrchol /DD.British Gas Business,Trydan/Electricity Post Office 08/02 – 07/03/22……..£76.18
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed. 7.21 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned / Work in the Community. £251.16
7.22 Un Llais Cymru / One Voice Wales. Tal Aelodaeth 2022/2023 One Voice Wales Membership …£212.00
7.23 Emrys Williams, Cyflog Clerc.01/01/22 - 31/03/22. £480.80 + £480.60 x 2 .£1,442.00 7.24 HMRC. Cyfnod diweddu / Period ending 05/04/2022 …£149.20
7.25 Emrys Williams Costau’r Clerc.01/01/22 – 31/03/22 …..£81.49
Sieciau heb eu cynrychioli / Unpresented Cheques:
Derbyniadau/Receipts: 7/26 17/01 Y Gadlas ….£180.00 7.27 23/03 Y Gadlas .£180.00 Cyfanswm / Total….£1,655.03
Taliadau /Payments,01/04/21 – 31/03/22….£31,421.31 …Derbyniadau /Receipts, 01/04/21 – 31/03/22…..£25,199.22
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)
Taliadau S137 hyd at 31/03/2022 £5,870.00 / S137 Payments at 31/03/2022 £370.00

8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.
8.1 25/03/2022 Cyfeirnod/Reference:0/49513 Ymgeisydd/Applicant: Messrs T Lloyd Griffith & Partners Dwyrain/ Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun: Amrywio amodau rhif 4 (Deunyddiau) 5 (Tirlunio Meddal) a 9 (Draenio) o ganiatad cynllunio 0/45186 (Adeiliadu annedd ar gyfer menter wledig amaethyddol) er mwyn cymeradwyo amodau cyn cychwyn Gwaith adeiliadu./Variation of condition nos 4 (Materials) 5 (Soft Landscaping) & 9 (Drainage) of planning approval 0/45186 (Construction of agricultural rural enterprise dwelling) to allow for approval of pre commencement conditions post build. Safle / Location:Tan Tryfan, Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan, Conwy, LL16 5NL Sylwadau / Representations 15/04/2022

9. Gohebiaeth. 9.1 Cyfarfod Cymunedol: Cynllun Lliniaru Llifogydd Llansannan / Community Meeting: Llansannan Flood Alleviation Scheme.

10. Ceisiadau am Grantiau / Applications for Grants. 10.1 Cwmni Urdd Gobaith Cymru 10.2 Mari Curie 10.3 Ty Gobaith / Hope House, Children’s hospices. 10.4 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant / Children’s Wales Air Ambulance.

11. Unrhyw fater arall / Any other matter. 11.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog/Review and adopt Standing Orders. 11.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol/Review and adopt Financial Regulations. 11.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfetholedig a hawliau pleidleisio/ Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights. 11.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc/Review and adopt Risk Assessment Schedule 11.5 Adolygu Cofrestr Asedau / Rview Asset Register
.
12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit. 13.1 10/03 2022 Cwblhau archwiliad 2020 / 2021 ar gyfer Cyngor Cymuned Llansannan / Completion of audit for Llansannan Community Council 2020 / 2021.

14 Materion CBS Conwy CBC Matters.
14.1 Ebost / email Haf Jones CBS Conwy CBC 20/01/2022. Re-Hyfforddiant / Training.

15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan/Welsh Goverment and UK Parliament matters.
15.1 Ebost 20/12/21.

16, Cadarnhau dyddiad Cyfarfod Blynyddol Y Cyngor Cymuned 11eg Mai 2022 am 7.30yh
Confirm date of the Council’s Annual General Meeting 11eg May 2022 at 7.30pm

AGENDA MIS EBRILL 2022 APRIL AGENDA Statistics: 0 click throughs, 56 views since start of 2022

AGENDA MIS EBRILL 2022 APRIL AGENDA

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022