Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ebrill 2021 April Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR AR-LEIN NOS FERCHER EBRILL 14eg 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON-LINE WEDNESDAY 14th APRIL 2021 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3.Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 10/03/21/ Confirm minutes of 10/03/21 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 31/03/2021
Cyfrif y Dreth/Community Council Accounts. £ 17,382.14 Cyfrif HG Owen Accounts £14,036.93
Cyfanswm / Total £31,419.07
Taliadau/Payments.
7.1 15/01 Hamilton Security Systems Ltd. Routine service of CCTV system…£66.00
7.2 01/02 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan/ Eletricity Post Office. £71.77
7.3 03/03 Debyd Uniongyrchol British Gas Business,Trydan/Eletricity Post Office. 08/01/21-06/02/21…. £76.75
7.4 11/03 CBS Conwy CBC: Hawliad Trethi Busnes/BusinessRates Demand, Swyddfa Post Office……………..£0.00
7.5 15/03 SO.TT&B Williams,Rhent Swyddfa Bost/Post Office Rent £151.66
7.6 16/03 Un Llais Cymru/One Voice Wales. Aelodaeth / Membership 2021/22 …£204.00
7.7 21/03 Hamilton Security Systems Ltd, Dyfyniad / Quote-DVR i Post Office LLansannan……………………..£375.00
7.8 ######Arfon Wynne
7.9 14/04 Emrys Williams,Cyflog clerc/Clerk’s salary 01/01/21 – 31/03/21 £479.60 x 3 £1,438.80
7.10 14/04 Emrys Williams Costau’r Clerc / Clerk’s expenses. 01/10/20 – 31/03/2021….£111.88
7.11 16.02 H M Revenue&Customs 01/01/2021 – 31/03/2021…………………………………………………………… £152.40
Cyfanswm/Total £
Derbyniadau/Receipts ……………..£0.00

Taliadau /Payments,01/04/20 – 31/03/21 …..£27,459.98 Derbyniadau / Receipts, 01/04/20 – 31/03/21…. £37,985.10
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.32 per elector.( 721+318=1039=£8,644.48)
Taliadau S137 Payments ….. 01/04/20 – 31/03/21 …………. £2,550.00
8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.
8.1 19/03/2021. Cyfeirnod/Reference:0/48307 Ymgeisydd Mr Idris Evans. Dwyrain/ Easting:293480
Gogledd/ Northing:365289
Cynllun: Estyniadau a newidiadau arfaethedig i annedd bresennol, codi adeilad garej yn ei le a gwaith cysylltiedig.
Proposal: Proposed extensions and alterations to the existing dwelling, erection of areplacement garage building & associated works.
Safle / Location: Ty Coch, Acrau, Llansannan LL16 5HS Sylwadau / Representations 09/04/2021

9.Gohebiaeth/Correspondence.
9.1 12/03 M Daff0rne, Clwb Bowlio Llansannan Bowling Club.
9.2 0/04 Archwiliad Cymru / Audit Wales. Archwiliad Cyfrifon 2020/21 /Audit of Accounts 2020-21 Newidiadau i drefniadau archwilio ar gyfer cynghorau tref a chymuned ledled Cymru. / Changes to audit arrangements for community and town councils across Wales.
9.3 01/04 Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd / Senior Environmental Health Officer. CBS Conwy.
I would acknowledge receipt of your e-mail in response please be advised all requests for dog bins are dealt with by our ERF Department as such I have forwarded your e-mail to them for a response. I trust they will contact you direct in the near future
9.4 07/04 Cynorthwydd Cludiant / Transport Assistant, CBS Conwy: Bws Plant Ysgol Llansannan School Bus.

10. Unrhyw fater arall / Any other business.

11. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.

12. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor/Confirm date of next Council meeting 9/05/2021

Agenda Mis Ebrill 2021 April Agenda Statistics: 0 click throughs, 228 views since start of 2022

Agenda Mis Ebrill 2021 April Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022