Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ebrill 2019 April Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 01745870744 e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 10fed EBRILL 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 10th APRIL 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, (13/03/19) / Confirm minutes of the previous Council meeting (13/03/19)
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir, / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog ,/ Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 29/03/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £13,258-32
Cyfrif H G Owen Accounts, £17,016-11 Cyfanswm / Total. £30,274-43

Taliadau / Payments.
7.1 08/03 Cyfieithu Cymunedol, Cyfieithu dogfen Gwaith cynnal a chadw /Translation of maintenance work document £43.20
7.2 12/03 CBS Conwy CBC Hawliad Trethi Busnes / Business Rates Demand Post Office £00-00
7.3 14/03 Y Gadlas,Hysbyseb torri glaswellt ayb /Advert for grass cutting etc £8-00
7.4 15/03 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams, RhentSwyddfa Post. £151-66
7.5 17/03 Your Tourism Community Ltd.1 year domain registration for llansannn.cymru £25-00
7.6 01/04 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 13/03/19 Meeting. £98-83
7.7 10/04/19 Cyflog Clerc /Clerk’s salary 01/01/19 i 31/03/2019 (£530.40 x3) £1,591-20 7.8 09/01/19.Costau’r Clerc / Clerk’s expenses 01/01/19 i 31/03/2019 £133.23 Post £30-00 + Papur + Inc £103.23 Cyfanswm Taliadau / Payments Total £2,051-12
Derbyniadau / Receipts.
7.9 12/03/19 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau / Footpaths Refund. £282.03
7.10 22/03/19 CBS Conwy CBC.Ad-daliad Llwybrau/Footpaths Refund £97.65
Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts £379.68
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques: 200410 £78-20
Taliadau / Payments. 01/04/2018-29/03/2019: £28,529-18 ( Section 137 [£7.57} £2,600-00.
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018-29/03/2019: £28,619-06
Adolygiad cyllideb ar gyfer Ebrill a Mai 2019 / Review of Budget for April and May 2019. Taliadau Ebrill / April Payments: £2,051-12. Zurich Municipal Yswiriant / Insurance £840. Scips Cymunedol / Community Skips £888. Cyfanswm/TotaL, £3779.20 Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above months, Precept £6,666. HMRC Ad-daliad TAW / VAT Refund £2,019-55. Rhent Swyddfa Post Office rent £210. Rhent ‘Y Gadlas £180. Cyfanswm / TotaL £9,075-55
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of applications for Planning Permission
8.1 Proposed Airwave Solutions Limited Telecommunications Installation-Groes Bach, Groes, Denbigh LL16 5RS Planning Pre-Consultation-Airwave Ref (NWA180)
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 11/03 Cynulliad / Welsh Assembly. Diwedd / End of BDO-Grant Thornton.
9.2 14/03 CBS Conwy CBC, AFfC / ERF, Pedestrian Dropped Crossings.
9.3 01/04 Melanie Glover; Horse riding sign in Llansannan.

10. Unrhyw fater arall, / Any other business.
10.1 Trafod a phenderfyiad ar y tendar gwaith cynnal a chadw’r Fynwent, llwybrau cyhoeddus ayb/ To discus and come to a decision regarding the tender for the maintenance of the Parish Cemetery, public footpaths etc.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod, /Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 Cawgiau Blodau / Flower troughs

12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.
Cyfarfod Blynyddol 8fed Mai / Annual General Meeting 8th May 2019

Agenda Mis Ebrill 2019 April Agenda Statistics: 0 click throughs, 634 views since start of 2022

Agenda Mis Ebrill 2019 April Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022