Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Ebrill 2016 April Agenda

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 13eg o EBRILL 2016 am 7-30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 13th APRIL 2016 at 7.30 pm.
YN/AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau /Apologies.

2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod / Declaration of interest on any item listed.

3. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor blaenorol Y Cyngor (09/03/2016) Confirm the Minutes of the previous Council Meeting (09/03/2016)

4. Materion yn codi o’r Cofnodion / Matters arising from the Minutes.
5. Adroddiad misol Y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements to the Committee

7. Cyllid/Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 04/2016.
Cyfrif Y Dreth / Community Council Accounts.£7,009.22
Cyfrif H G Owen Accounts. £18,456.56 Cyfanswm / Total £25,465.78
Taliadau / Payments
14/03/16 Cyfieithu Cymunedol/Community Translation (Cyfarfod 09/03/16) £80.05
16/03/16 Your Tourism Community Ltd.(1Year domain name registration llansannan.cymru) £ 18.00
04/04/16 DD BT Business (Broadband Services £72.00 + Paper bill fee £4.00 + VAT £15.20) £ 91.20
13/04/16 Cyflog Clerc/Clerc’s salary 01/01/16 i 31/03/2016 .(£442.00 x 3) £1,326.00
13/04/16 Costau Clerc / Clerc’s expenses Inc + Papur / Ink + Printer Paper, £ 250.56. Costau postio /Postage costs £37.57 £288.13
Unrhyw daliad a ddaw i law erbyn Y Cyfarfod / Any payment received prior to The Meeting.

Derbyniadau / Receipts
Unrhyw dderbynneb a ddaw i law erbyn Y Cyfarfod / Any receipt received prior to The Meeting.
06/04/16. HMB Enterprise Ltd, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent. £ 210.00
Rhent 01/01/2016 i 31/03/2016

8. Ceisiadau Cynllunio Planning Applications.
1) Cais Rhif / Application No, 0/42303. Datblygiad arfaethedig /Proposed Development: Addasu Neuadd Segur yn Flat Llawr Cyntaf Dwy Ystafell Wely / Conversion of a Disused Hall into a Two Bedroom First Floor Flat. Safle / Site: Y Ddarllenfa,Llansannan ,Conwy LL16 5HN Ymgeisydd / Applicant Mr Kenneth Evans
Mae y cais uchod wedi ei dynnu yn ol / The above application has been withdrawn.
2) Cais Rhif / Application No, 0/42472. Datblygiad arfaethedig/Proposed Development:Addasu
adeilad allanol i annedd a gosod tanc septig newydd/Conversion of outbuilding to dwelling and installation of new septic tank. Safle / Site:Ty Mawr, Groes,Llansannan,Conwy LL16 5RY.
Ymgeisydd / Applicant:Mr Graham Scott.

9. Gohebiaeth / Correspondence.
1) 17/03/16 Un Llais Cymru/One Voice Wales. Agenda Pwyllgor Ardal Conwy/Dinbych Ysgol Gynradd Pentrefoelas,13/04/16.
2) 04/04/16 Llythyr/Letter, Cartrefi Conwy, ynglyn a coed wrth gefn Rhif 9-21 Maes Aled / re trees behind Nos 9-21 Maes Aled.

10. Unrhyw fater arall / Any other matters.

11. Cadarnhau dyddiad a lleoliad Cyfarfod nesaf Y Cyngor (Cyfarfod Blynyddol Y Cyngor) / Confirm date and venue for the next Council Meeting ( Council’s AGM) 11/05/2016.

Agenda Mis Ebrill 2016 April Agenda Statistics: 0 click throughs, 1146 views since start of 2022

Agenda Mis Ebrill 2016 April Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207137 views since start of 2022