Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Chwefror 20 February Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER CHWEFROR 12fed 2020 am 7.30yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 12th FEBRUARY 2020 at 7.30pm
Yn/at NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES LL16 5RT
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 08/01/20/Confirm minutes of 08/01/20 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle I’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod. / Up to twenty minutes of any meeting can be set asaid for the public to present statements,and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand(No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts. 31/01/2020
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts.£13,231.43
Cyfrif H G Owen Accounts £16,025.78 Cyfanswm / Total £29,257.21
Taliadau / Payments.
7.1 17/01 CBSConwy. Scipiau Cymunedol / Community Skips, 22nd/23rd/24th/25th/10/2019. £960.00
7.2 04/02 Humphries Signs&Print, Arwydd i’r Fynwent / Cemetery sign £30.00
7.3 05/02 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating 08/01/19 £105.71
7.4 06/02 Arfon Wynne, Gwaith yn y gymuned / Work in the community £138.11 Cyfanswm / Total £1,233.82
Sieciau heb eu cyflwyno / Unpresented cheques :200467 £390. 200474 £131.40
Derbyniadau / Receipts,16/01/2020: R W Roberts & Son Ymgymerwyr / Funeral Directors, £200.000
Taliadau / Payments: 01-04-19 - 31/01/2020: £27,362.31 (Section 137,19,145, £5,000.00)
Derbyniadau / Receipts: 01/04/19 – 31/01/2020: £27,325.46
Adolygiad cyllideb Chwefror / Review of budget for February. Taliadau Ionawr/January payments £1233.82 Cyfieithu Cymunedol / Community Translating, £100.arfon Wynne £200.00 Cyfanswm / Total: £1533.82
Amcangyfrif derbyniadau Chwefror / Estimated receipts Feb £0.00
8. Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.
8.1 31/01/2020 Cais Rhif / Application No: 0/46451. Derbyniwyd / Received 07/06/2019. Datblygiad arfaethedig: Dymchwel hen Gapel ac adeiliadu Ty Sengl Newydd i’w osod ar rent./Proposed Development: Demolition of former Chapel and the Construction of a New Detached Rental House. Site/Location: Capel Horeb, Bryn Rhyd Yr Arian, Llansannan,LL16 5NR Ymgeisydd / Applicant: Mr Ryan Peers. Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol / The above application has been withdrawn.
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant / Children’s Wales Air Ambulance.
9.2 17/01 CBSConwyCBC, Darparu Gwasanaethau Cynaliadwy-Cynghorau Tref a Chymuned-Meusydd Parcio a Caeau Chwarae / Providing Sustainable Services-Town and Community Councils -Car Parks and Playgrounds.
9.3 20/01 Clwb Beicio Hiraethog.
10.Unrhyw fater arall / Any other business.
11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc / Any issues presented to the clerk.
11.1 Gwaith cae chware / Chwefror.
12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting.
Mawrth 11eg / March 11th.

Agenda Mis Chwefror 20 February Agenda Statistics: 0 click throughs, 435 views since start of 2022

Agenda Mis Chwefror 20 February Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207138 views since start of 2022