Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Chwefror 2022 February Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES, AR NOS FERCHER Y 9fed O CHWEFROR 2022 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, Y GROES ON WEDNESDAY THE 9th OF FEBRUARY 2022 at 7.30pm
AGENDA.

1. Ymddiheuriadau / Apologies.

2. Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.

3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 12/01/2022 / Confirm minutes of 12/01/2022 Council meeting.

4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.

5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sirol / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.

6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.

7. Cyllid / Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 31/01/2022
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts £12,513.62 Cyfrif H G Owen Accounts £14,029.93 Cyfanswm / Total £ 26,543.55
Taliadau / Payments.
7.1 05/01 Debyd Uniongyrchol / DD.British Gas Business,Trydan / Electricity Post Office 7/11 -7/12/21 £6 7.13
7.2 10/01 Costau Bank Charges (Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts) to 19/12 / 21 £14.00
7.3 10/01 Costau Bank Charges (Cyfrif H G Owen Accounts) to 19/12/ 21 £8.00
7.4 17/01 Menter Bro Aled Cyf Siec rhif 200560 …£3,000.00
7.5 17/01 SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
7.6 18/01 Emrys Williams Costau’r Clerc / Clerk's Expenses 1/ 10/21 – 31/12/21 Siec rhif 200564 £69.56
7.7 18/01 Emrys Williams, Cyflog Clerc / Clerk's salary 1/10/21 - 31/12/21. £480.80 + £480.60 x 2 Siec rhif 200562 £1,442.00
7.8 26/01 T T & B Williams , Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent. Siec rhif 200561 £86.87
Taliadau i’w Cymeradwyo / Payments to be confirmed.
7.9. 7.10 12/01 T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent. £86.67
7.10 DU / SO.T T & B Williams, Rhent Swyddfa Bost / Post Office Rent £151.66
Sieciau heb eu cynrychioli / Unpresented Cheques: 200563 HMRC |£149.20
Derbyniadau / Receipts :
7.11 17/01 Y Gadlas £180.00
Cyfanswm / Total £180.00
Taliadau / Payments,01/04/21 – 31/01/22 £28,468.31 Derbyniadau / Receipts, 01/04/21 – 31/01/22 £23,599.19
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropriate Sum under S137, 2020/21 - £8.41 per elector.( 721+318=1039=£8,737.99)
Taliadau S137 hyd at 31/01/2022 £5,870.00 / S137 Payments at 31/01/2022 £5,870.00

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio / Notice of application for Planning Permission.

9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 ebost 24/01 Calon Heart, Defibrillators Wales
.
10. Ceisiadau am Grantiau / Applications for Grants
10.1 Cwmni Urdd Gobaith Cymru
10.2 Mari Curie
10.3 Ty Gobaith / Hope House, Children’s hospices.
10.4 Ambiwlans Awyr Cymru i Blant / Children’s Wales Air Ambulance.
10.5 Eglwys Sa nt Sannan Llansannan £420.00
10.6 Eisteddfod Bro Aled Llansannan.

11.Unrhyw fater arall / Any other matter.
11.1 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Sefydlog / Review and adopt Standing Orders.
11.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol/Review and adopt Financial Regulations.
11.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreifftiol ar gy fer Aelodau ac Aelodau Cyfethol edig a hawliau pleidleisio/ Review and adopt the Model Code of Conduct for members and Co-opted Members with voting rights.
11.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc
/ Review and adopt Risk Assessment Schedule
11.5 Adolygu Cofrestr Asedau / Review Asset Register.

12. Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc / Any issues presented to the clerk.
12.1 Materion ffosydd yn Bryn Rhyd yr Arian / Road drainage issues.
12.2 Cyflwr ffordd Bryn Rhyd yr Arian i Tan Tryfan / Road conditions.

13. Materion yr Archwilydd Mewnol ac Allanol / Internal and External Audit Matters.

14 Materion CBS Conwy CBC Matters.
14.1 Ebost / email Haf Jones CBS Conwy CBC 20/01/2022. Re-Hyfforddiant / Training.

15. Materion Llywodraeth Cymru a San Steffan / Welsh Goverment and UK Parliament matters.
15.1 Ebost 20/12/21.

16, Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting 09/03/2022

Agenda Mis Chwefror 2022 February Agenda Statistics: 0 click throughs, 67 views since start of 2022

Agenda Mis Chwefror 2022 February Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022