Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Chwefror 2021 February Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL > Click to email <
Clerc, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA mob.07876266339
CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR AR-LEIN NOS IAU CHWEFROR 25ain 2021 am 7.30 yh.
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD ON-LINE THURSDAY 25th FEBRUARY 2021 at 7.30pm
AGENDA.
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2. Datgan cysylltiad:Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol/Declarations of Interest Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor Y Cyngor 09/09/20 / Confirm minutes of 09/09/20 Council meeting.
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio Rheolau Sefydlog / Suspend Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Standing Orders.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd. 21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud I roddi eu datgaiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach(48 o oriau cyn y cyfarfod) a gaiff eu trafod./Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (No less than 48hrs before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid/Finance. Balans Banc/Statements of Bank Accounts, 29/01/2021 Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts. £21,625.52
Cyfrif HG Owen Accounts £14,036.74 Cyfanswm / Total £35,662.26
Taliadau/Payments.
7.1 07/09 Rhys Jones Trydanwr / Electrician Siec rhif 200502 £216.88
7.2 09/09 Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Yswiriant / Insurance Siec rhif 200501 £770.72
7.3 15/09 SO TT&B Williams, Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.4 25/09 D Debit British Gas, Trydan Swyddfa Post 24/07/20-29/08/20 (E) Electricity Post Office. £61.61
7.5 15/10 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.6 23/10 Debyd Uniongyrchol.British Gas, Trydan Swyddfa Post 30/08 -30/09/20 (E) Electricity Post Office £55.58
7.7 02/11 Parish Online. Siec rhif 200508 £42.00
7.8 10/11 Ysgol Bro Aled. Siec rhif 200507 £2,925.00
7.9 16/11/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.10 25/11 Debyd Uniongyrchol. British Gas,Trydan Swyddfa Post 01/10-31/10/20 (E) Electricity Post Office £58.06
7.11 26/11 CBS Conwy,Scips Cymunedol/Community Skips,Bryn20/10,Clwt 21/10/2020 Siec rhif 200510 £528.00
7.12 30/11 Cyfieithu Cymunedol/Community Translation. Cyfarfod 19/08/2020 Siec rhif 200509 £136.26
7.13 07/12 Cyflog Clerc Salary: 01/07/20-30/09/20. £479.60 x 3 Siec rhif 200511 £1,438.80
7.14 15/12/20 SO TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
7.15 17/12 Debyd Uniongyrchol, ICO £35.00
7.16 21/12 Debyd Uniongyrchol British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/11 - 30/11 (E) Electricity Post Office £81.94
7.17 17/12 Costau Clerc expenses: Post£22.15.Inc + Papur £98.35. 01/07/20-30/09/20 Siec rhif 200513 £120.50
7.18 30/12 HM Revenue & Customs Siec rhif 200512 £152.40
7.19 30/12/20 CBS Conwy CBC Scips Cymunedol Skips, Groes 09/12 Llansannan 10/12/20 Siec rhif 200514 £528.00
7.20 05/01/21 British Gas, Trydan Swyddfa Post 01/20-07/12/20 (E) Electricity Post Office. £17.46
7.21 07/01/2021 Archwilio Cymru / Audit Wales.Archwiliad o Gyfrifon 2019/20 Siec rhif 200515 £267.80
7.22 13/01/21 Arfon Wynne, Llwybrau £719.40.Mynwent £507.96 Arall£210.78 Siec rhif 200516 £1,438.14
7.23 15/01/21 SO T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post Office rent £151.66
TALWYD YN YSTOD Y CYFNOD CLO / PAYMENTS DURING LOCKDOWN Cyfanswm / Total £ 9,632.45

Taliadau i’w cymeradwyo / Payments to be approved
7.24 Y Lleng Prydeinig Frenhinol / Royal British Legion, Apel Pabi Coch / Poppy Appeal
Derbyniadau / Receipts
7.25 04/09 CBS Conwy CBC, Ad-daliad llwybrau/Footpaths refund. £473.00 7.26 18/09 CBS Conwy CBC, Ad-daliad llwybrau / Footpaths refund. £727.06 7.27 11/11 Y Gadlas (Rhent 01/01/20 – 31/03/20) £180.00 7.28 11/11 S P Manweb, wayleave £8.59 7.29 11/12 CBS Conwy CBC Precept £6,866.00 7.30 27/01/21 Syed Zafar Azeem.Rhent Swyddfa Post £210.00 7.31
R W Roberts,Ymgymerwyr/Funeral Directors £200.00 7.32
29/01/21CBS Conwy CBC, Llwybrau /Footpaths. £599.50
Cyfanswm / Total £9,264.15
Taliadau /Payments,01/04/20 – 29/01/21 - £22,856.49. Derbyniadau / Receipts, 01/04/20 – 29/01/21 - £37,625.10
Swm Priodol o dan Adran 137/Appropiate Sum under S137 2020/21 - £8.32 per elector.(721+318=1039)=£8,644.48

8.Rhybydd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of application for Planning Permission.
8.1 14/09/2020, Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Ymgeisydd/Applicant: Mrs Jolene Swiffen. Dwyrain/Easting: 294136. Gogledd/Northing: 359985. Cynllun/Proposal: Mae’r cynnig yn gais llawn i sefydlu canolfan weithgareddau reidio slediau.Bydd y slediau’n cael eu tynnu gan gwn a hyfforddwyd a byddant yn cael eu tynnu ar dir ym mherchnogaeth yr ymgeisydd./The proposal is a full application to establish a sled riding activity centre.The sleds will be pulled by trained dogs and these will be pulled on land belonging to the applicant. Safle /Location: Hafod Dafydd Y Mynydd,Llansannan,Conwy LL16 5NS Sylwadau / Representations: 05/10/2020
17/10/2020. Cais Rhif/Application No: DC/04/47691 Annwyl Syr/Fadam,Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol. Dear Sir/Madam,The above application has been withdrawn. Yn gywir / Yours faithfully,Paula Jones,Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu / Development and Building Control Manager

8.2 13/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47884 Ymgeisydd/Applicant: Cymdeithas Chwarae Bro Aled. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal . Codi rheilen ddiogelwch o amgylch y cae, codi uchder y rheiliau, gosod rhwyd y tu Ôl i'r ddwy gÔl, creu dwy gysgodfa ar gyfer y swyddogion a darparu cynhwysydd lluniaeth. Erection of a safety rail around the field, raising the height of the railings, placing a net behind both goals, creating two 'dugouts' for the officials and provision of a refreshments container
Safle/Location: Cae Chwarae,Llansannan,LL16 5LJ Sylwadau / Representations: 04/12/20
Decision Date: 14/01/2021 Development Type(s): Minor Development Extension Decision Type: Approved With Conditions
8.3 24/11/20, Cais Rhif/Application No: DC/0/47912 Ymgeisydd/Applicant: Mr David Jones. Dwyrain/Easting, Gogledd/Northing. Cynllun/Proposal: Dymchwel sied wair bresennol ac adeiliadu ysgubor newydd (Cymeradwyaeth Amaeth Blaenorol) / Demolition of existing Dutch barn and erection of replacement barn (Agricultural Prior Approval) Safle/Location: Pwll Mawr, Tan Y Fron, Llansannan,LL16 5NG Sylwadau / Representations: 15/12/20
Prior Approval Not Required
8.4 16/12/2020, Cais Rhif/Application No: DC/0/47165. Ymgeisydd/Applicant: Mr R Abdulla. Dwyrain/Easting 296188. Gogledd/Northing 363163. Cynllun/Proposal: Trosi hen neuadd ysgol i annedd a 3/4 ystafell wely, hen dy’r ysgol i annedd a 3 ystafell wely, anecs i annedd ag 1 ystafell wely a stordy (gweithdy) i annedd a 2 ystafell wely, creu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig./ Convert former school hall into 3/4 bed dwelling, former school house into 3 bed dwelling, annex into 1 bed dwelling and stores (workshop) into 2 bed dwelling, creation of new vehicular access and associated works. Safle /Location: Former School Hall, School House & Workshop,Tan y Fron, Bylchau, Llansannan LL16 5NA Sylwadau / Representations: 06/01/2021
8.5 03/02/2021 Cais Rhif/Application No: DC/0/48126. Ymgeisydd/Applicant: Mr&Mrs F J Griffith. Dwyrain/Easting 300819.Gogledd/Northing 363769. Cynllun/Proposal: Trosi ac estyniad ar adeilad allanol gweithdy presennol i ddarparu llety anecs nain. Darparu draeniad tanc septig ar y tir / Conversion and extension of existing workshop to provide granny annexe accommodation. Provision of Septic tank drainage on land. Safle /Location: Bryn Robin, Nant yr Hengoed, Groes, Llansannan LL16 5RU Sylwadau / Representations: 24/02/2021

8.6 12/02/2021 Cyfeirnod/ Reference:0/48155 Ymgeisydd/Applicant: Mr and Mrs E and C Williams
Dwyrain/ Easting:294497 Gogledd/ Northing:362766. Cynllun: Newid defnydd tir i - 2 gaban eco newydd a'r gwaith plannu a thirlunio cysylltiedig./Proposal: Change of use of land - 2no.new eco pods and associated planting and landscaping.Safle/Location: Fforest.Fforest Road, Llansannan,LL16 5NF
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi derbyn cais am y datblygiad uchod. Gallwch archwilio'r cais llawn a’r dogfennau cefnogol ar-lein yn:website link
Conwy County Borough Council has received an application for the above mentioned development. You can inspect the full application and supporting document on-line at: :website link
Os hoffwch drafod y cais hwn gyda SwyddogCynllunio, ffoniwch Katy Roberts ar 01492575394.
If you wish to discuss this application with a Planning Officer, please ring Katy Roberts on01492575394.
Dylai unrhyw un sydd am fynegi sylwadau wneud hynny’n ysgrifenedig gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol;Click to email neu ataf fi i’r cyfeiriad post uchod, gan ddyfynnu rhif y cais bob amser, erbyn 05/03/2021 fan bellaf, neu mae'n bosibl nad fydd y sylwadau’n cael eu hystyried cyn i'r cais gael ei benderfynu. Dimond sylwadau sydd yn berthnasol i faterion cynllunio gaiff eu hystyried.
Anyone wishing to make representations should do so in writing by using the following email address:Click to email or to me at the above postal address, quoting the application number at all times, not later than 05/03/2021, otherwise comments may not be considered before the application is determined. Only remarks relating to planning matters will be taken into consideration.

9.Gohebiaeth/Correspondence.
9.1 19/09 CBC Conwy, ( Ymateb i 11.2 09/09/20)
9.2 28/09 Cartrefi Conwy.
9.3 01/10 CBS Conwy. 20mya Ysgol Bro Aled 20mph.
9.4 26/10 Gwyn Parry CBS Conwy, Pont Bryn Rhyd yr Arian.
9.5 31/10 Cyngh M Davies, Arwyddion 30mya.
9.6 08/11 Cyngh M Davies, Arwyddion 20mya.
9.7 08/12 Pennaeth Ysgol Bro Aled
9.8 Haf Jones CBC CONWY

10.Unrhyw fater arall/Any other business.
10.1 Precept.
10.2 Arwyddo siceiau, HSBC mandate.
10.3 Bws Ysgol Glan Clwyd yn Llansannan. - Dim Ymateb / No response up to date of meeting.

11.Unrhyw fater ddygwyd i sylw’r clerc/ Any issues presented to the clerk.
11.1 Cyng Emrys Owen, Arwyddion 20 milltir yr awr / 20mph sinage
11.2 Arhosfa bws / Bus shelters: Groesffordd Pwll Mawr a Groesffordd Taldrach.

12 Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date of next Council meeting ??

Agenda Mis Chwefror 2021 February Agenda Statistics: 0 click throughs, 251 views since start of 2022

Agenda Mis Chwefror 2021 February Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022