Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Chwefror 2019 February Agenda

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 13eg CHWEFROR 2019 am 7-30 yh
NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY 13h FEBRUARY 2019 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN
AGENDA
1. Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor (09/01/19) / Confirm minutes of the previous Council meeting (09/01/19)
4. Materion yn codi o’r cofnodion / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir / County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog / Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 06/02/2019
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £15,619-10
Cyfrif H GOwen Accounts, £17,010-91
Cyfanswm / Total.£ 32,630-01
.
Taliadau / Payments.
7.1 14/01/19 Swyddfa Archwilio Cymru/Wales Audit Office. 2017/2018 £497.25
7.2 15/01/19 Debyd Uniongyrchol, TT&B Williams,RhentSwyddfa Post. £151-66
7.3 31/01/19 Arfon Wynne, Gwaith yn y Gymuned/Work in the Community. £326-44
7.4 06/02/19 Cyfieithu Cymunedol, Cyfarfod 09/01/19 Meeting. £91.96 Cyfanswm Taliadau/Payments Total £1,067-31 Derbyniadau / Receipts 0-00
Siecau heb eu Cyflwyno ;200398 £105-71 200403 £85-08
Taliadau / Payments. 01/04/2018-06/02/2019: £25.353-30 ( Section 137 [£7.57}
Derbyniadau / Receipts, 01/04/2018-06/02/2019: £27,919-38
Taliadau: Adolygiad cyllideb ar gyfer Chwefror 2019 / Review of Budget for February 2019. TT&B Williams,Rhent Swyddfa Post £151.66. Arfon Wynne £326-44 Cyfieithu/Translation £91.96.
Swyddfa Archwilio/Welsh Audit £497.25 Cyfanswm/TotaL, £ 1067-31
Amcangyfrif Derbyniadau misoedd uchod / Estimated Receipts for above month, £0-00
8. Rhybudd o Geisiadau am Ganiatad Cynllunio /Notice of applications for Planning Permission
Dim ceisiadau hyd at 6ed Chwefror /No applications at 6th February.
9. Gohebiaeth / Correspondence
9.1 28/01/19 + 05/02/19 Grwp Cynefin.
9.2 30/01/19 Linda Brown, Theatr Bara Caws.
9.3 04/02/19 Rhys Dafis, Ysgrifennydd /Secretary Capel Coffa Henry Rees.
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Adolygu a mabwysiadu Rheolau Sefydlog / Review and adopt Standing Orders.
10.2 Adolygu a mabwysiadu Rheoliadau Ariannol / Review and adopt the Council’s Financial Regulations.
10.3 Adolygu a mabwysiadu Cod Ymddygiad Enghreiffitiol ar gyfer Aelodau ac Aelodau Cyfotholedig a hawliau pleideisiol./ Review and adopt the Model Code of Conduct for Members and Co-opted Members with voting rights.
10.4 Adolygu a mabwysiadu Cofrestr Asesiad Risc / Review and adopt Risk Assesment Schedule
10.5 CATalyst Systems Dinbych,Pris Laptop.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’
attention prior to the meeting.
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council Meeting 13/03/2019 2.

Agenda Mis Chwefror 2019 February Agenda Statistics: 0 click throughs, 574 views since start of 2022

Agenda Mis Chwefror 2019 February Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022