Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Mis Awst 2020 August Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 07876266339 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD NESAF Y CYNGOR NOS FERCHER 19eg AWST 2020 7-30 yh

NEXT COUNCIL MEETING WILL BE HELD WEDNESDAY19th AUGUST 2020 at 7-30 pm
YNG NGHANOLFAN ADDYSG BRO ALED EDUCATIONAL CENTRE LLANSANNAN

AGENDA

1.Ymddiheuriadau / Apologies.
2 Datgan cysylltiad: Cod Ymddygiad Llywodraeth Leol / Declarations of Interest: Code of Local Government Conduct.
3. Cadarnhau cofnodion pwyllgor blaenorol Y Cyngor, 11/03/2020 / Confirm minutes of the previous Council meeting 11/03/2020
4. Materion yn codi o’r cofnodion, / Matters arising from the minutes.
5. Adroddiad misol y Cynghorydd Sir /County Councillor’s monthly report.
Gohirio’r Rheolau Sefydlog ,/ Suspend the Standing Orders.
6. Cyfle i’r Cyhoedd annerch Y Cyngor / Public’s opportunity to present statements.
Rheolau Sefydlog Cyngor Cymuned Llansannan Community Council.
21 Mynediad y Cyhoedd i gyfarfodydd .
21.3 Rhoi’r ugain munud ar wahan i gael datganiadau gan y cyhoedd a chaiff pob unigolyn dri munud i roddi eu datganiad. Dim ond eitemau sydd wedi eu derbyn gan y Clerc yn gynharach ( 48 o oriau cyn y cyfarfod ) a gaiff eu trafod.
21.3 Up to twenty minutes of any meeting can be set aside for the public to present statements, and each individual is allowed a maximum of three minutes to present his or her statement. The Council or committee will only hear statements about matters presented to the Clerk beforehand (no less than 48 hours before the meeting)
Adfer Rheolau Sefydlog / Reinstate Standing Orders.
7. Cyllid / Finance. Balans Banc / Statements of Bank Accounts. 31/07/2020
Cyfrif y Dreth / Community Council Accounts, £24,069.98
Cyfrif H G Owen Accounts, £16,036.10 Cyfanswm / Total.£40,106.08
Taliadau / Payments.
7.1 15/04 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.2 28/04 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, British Gas. Trydan / Electricity,Siop Canol
Llan, Llansannan , ( 18 Feb – 31 March ) £109.30
7.3 15/05 Debyd Uniongyrcho / DD. T T & B Williams, Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.4 27/05 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, British Gas. Trydan/Electricity,Siop Canol
Llan,Llansannan , ( 01 April -30 April ) £61.54
7.5 29/05 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, / Work in the Community.Llwybrau / Footpaths £495.00 Strimio Mynwent / Cemetery £176.11 Siec rhif 200488 £805.33
7.6 02/06 HM Revenue&Customs Siec rhif 200490 £131.20
7.8 15/06 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.9 16/06 Zurich Yswiriant / Insurance Siec rhif 200487 £869.25
7.10 19/06 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, /Work in the Community.Llwybrau/Footpaths £550.00 Strimio, £89.70 Mynwent / Cemetery £135.00 Siec rhif 200491 £929.64
7.11 25/06 Debyd Uniongyrchol/Standing Order, British Gas. Trydan / Electricity, Siop Canol
Llan,Llansannan ( 01 May – 30 May ) £59.87.
7.12 13/07 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, /Work in the Community. Llwybrau / Footpaths £374.00.Strimio, £29.90 Mynwent / Cemetery, £135.00 Siec rhif 200492 £646.68
7/13 15/07 Debyd Uniongyrchol / DD. T T & B Williams,Rhent Swyddfa Post. £151.66
7.14 24/07 Debyd Uniongyrchol / Standing Order, British Gas. Trydan / Electricity, Siop Canol Llan, Llansannan ( 31 May – 30 June ) £61.07 Cyfanswm / Total £4,280.52

Taliadau / Payments
7.15 20/03/20 Cyfieithu Cymunedol / Community Translation. Cyfarfod 11/03/20 Meeting £105.71
7.16 24/06/20 Iona Edwards. Archwiliad Mewnol 2019/20 Internal Audit £60.00
7.17 27/07 DU / SO, British Gas. ( 01 July – 23 July ) £6.63
7.18 01/08 CBS Conwy CBC. Rhaglen Chwaraeon Haf / Instructed Summer Sports Programme £700.00 7.19 Arfon Wynne , Gwaith yn y Gymuned, / Work in the Community. Llwybrau / Footpaths £567.60 Strimio, £116.62. Mynwent / Cemetery x 2 £324.00 £1,008.22
7.20 19/08/20 Cyflog Clerc / Clerk’s salary 01/01/20 - 31/03/20 (£486.80x1+£486.60x2)
£ 1,460.00
7.21 Costau’r Clerc /Clerk’s expenses, 01/01/20-31/03/20 Post £27.24 + Papur + Inc,£87.25 £114.49
7.22 19/08/20 Cyflog Clerc /Clerk’s salary 01/04/20 - 30/06/20 (£479.60 x 3)
£1,438.80
7.23 Costau’r Clerc / Clerk’s expenses, 01/04/20-30/06/20 Papur + Inc,£36.00 £36.00
7.24 19/08 H M Revenue & Customs £152.40 Cyfanswm / Total £5,082.25
Derbyniadau / Receipts
7.25 14/04/20 CBS Conwy CBC Llwybrau / Footpaths £458.30
7.26 21/04 CBS Conwy CBC,Precept £6,867.00
7.27 15/05 R W Roberts Ymgymerwyr / Funeral Directors £200.00
7.28 22/05 CBS Conwy CBC Llwybrau / Footpaths £495.00
7.29 16/06 CBS Conwy CBC Llwybrau / Footpaths £550.00
7.30 29/06 H M Revenue & Customs VTR ( VAT Refund ) £2,549.65
7.31 01/07 CBS Conwy CBC Grant N D R £10,000.00
7.32 01/07 CBS Conwy CBC Llwybrau / Footpaths £374.00 Cyfanswm Derbyniadau / Total Receipts
£ 21,493.95
Taliadau / Payments. 01/04/20 - 31/07/20 £4,280.52 ( Section 137, 19, 145 ) (1039) £8.32 ##
Derbyniadau / Receipts, 01/04/20 - 31/07/20 £21,493.95
8.1 12/03/20 Cyf/Ref:0/47165. Ymgeisydd/Applicant: Mr R Abdulla. Dwyrain/Easting:296188 Gogledd/ Northing: 363163 Cynllun/Proposal: Trosi hen neuadd ysgol i annedd a 3 ystafell wely,hen dy’r ysgol i annedd ag 1 ystafell wely a stordy (gweithdy) i annedd a 2 ystafell wely, creu mynedfa newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig./ Convert former school hall into 3 bed dwelling, former school house into 3 bed dwelling and stores (workshop) into 2 bed dwelling, creation of new access and associated works. Safle/Location:Former School Hall School House & Workshop, Tan y Fron, Bylchau, Llansannan. LL16 5NA Sylwadau/Representations 02/04/20
Decision date 23/04/20 REFUSED.
8.2 08/04/20 Cyf/Ref:0/47112,Derbyniwyd/Received 10/02/20.Datblygiad arfaethedig/Proposed Development: Estyniad deulawr arfaethedig. / Proposed 2 storey extension. Safle/Location: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL Ymgeisydd/Applicant: Mr G Heath.
Mae y cais uchaf wedi ei dynnu yn ol. / The above application has been withdrawn.
8.3 22/04/20 Cyf/Ref:0/47280.Ymgeisydd/Applicant:Mr Tony Hickinbottom. Dwyrain/Easting: 291283. Gogledd/ Northing: 366183.Cynllun/Proposal:Codi ty crwn a ffram bren draddodiadol i’w ddefnyddio fel ‘pod glampio’ar gyfer llety gwyliau. Ni fydd unrhyw wasanaethau’n cael eu cysylltu i’r pod./ Erection of a traditiona timber frame roundhouse to be used as a ‘glamping pod’ for holiday accommidation. No services will be run to the pod. Safle/Location: Mynydd Dymunol, Rhydeden To Cefn Y Groes Bach, Llansannan. LL16 5LE Sylwadau/Representations 13/05/20
Decision date 12/06/20 REFUSED.
8.4 Cyf/Ref:0/47305 . Ymgeisydd/Applicant:Mr Ifan Prys Ellis .Dwyrain/Easting: Gogledd/ Northing: Cynllun/Proposal:Adeiliadu parlwr godro a sied giwbiclau / Erection of milking parlour and cubicle shed. Safle/Location: Cornwal Bach, Gwytherin, Abergele. LL22 8YG Sylwadau/Representations : 22/05/20.
8.5 19/05/20 Cyf/Ref:0/47331 Ymgeisydd/Applicant:Mr Leon Gierke.Dwyrain/Easting: 295175 Gogledd/ Northing: 359027 Cynllun/Proposal:Newid prif ddefnydd tir o dir amaethyddol yn bennaf i safle gwersylla tymhorol; (pebyll yn unig o ddechrau mis Ebrill tan ddiwedd mis Medi. Pob llain (dim mwy nag 20) / Change the primary use of land from mainly agriculture to Seasonal camping. (Tent only from start of April to end of September. All pitches (max 20) Safle/Location:Sportsmans Ams, Bryntrillyn To Cottage Bridge, Bylchau, Llansannan LL16 5SW Sylwadau/Representations 09/06/20
8.6 26/05/20 Cyf/Ref:0/47341.Ymgeisydd/Applicant:Mr Paul Morris.Dwyrain/Easting: 296025 Gogledd/ Northing: 367854 Cynllun/Proposal: Newid defnydd ardal storfa llawr cyntaf i lety gwyliau./ Change of use of first floor storage area to holiday let accommodation. Safle/Location: Cae’r Efail,Bryn Rhyd yr Arian,Llansannan LL16 5NR Sylwadau/Representations 16/06/20
Decision date 06/08/20. Approved with Conditions.

8.7 10/06/20 Cyf/Ref:0/47369 Ymgeisydd/Applicant: Mr Alex Harper. Dwyrain/Easting: 299204 Gogledd/ Northing: 362563.Cynllun/Proposal:Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw a storio bwyd anifeiliaid. / Erection of agricultural building for livestock and storing animal feed. Safle/Location: Agricultural Land, Glythau Isa,Waen,Nantglyn,Conwy. LL16 5PT Sylwadau/Representations: 01/07/20 Decision date 21/07/20. Approved with Conditions.
8.8 10/06/20 Cyf/Ref:0/47368.Ymgeisydd/Applicant: Mr G Heath Dwyrain/Easting: 296252 Gogledd/ Northing: 365956.Cynllun/Proposal: Estyniad deulawr arfaethedig. / Proposed 2 storey extension. Safle/Location: Pen Uchaf, Bryn Rhyd Yr Arian To Deunant Road, Llansannan. LL16 5NL Safle/Location: Sylwadau/Representations 01/07/20. Decision date 21/07/20 Approved with conditions.
9. Gohebiaeth / Correspondence.
9.1 11/03 Eisteddfod Bro Aled, Cais am gyfranniad ariannol Eisteddfod 2020 / Request financial contribution.
9.2 16/03 Gofal Dydd a Helpu’n Gilydd, Capel Y Waen, Cydnabyddiaeth/Acknowledgement.
9.3 01/05 The Pension Regulator. Acknowledgement of re-declaration of compliance.
9.4 27/04 Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance Charity. Cydnabyddiaeth /Acknowledgement.
9.5 5/06 Cymdeithas Chwaraeuon Bro Aled Sports Association.Parthed:Yswiriant y Pafiliwn / Re: Pavilion Insurance.
9.6 18/06 Neuadd Goffa Plwyf y Bylchau
9.7 30/06 J W Lees & Co (Brewers) Ltd. Parthed /Re: Red Lion, Llansannan.
9.8 13/07 Owen Devenport Ltd/Cyf Pre-Application Consultation: Proposed Development of Sleddog Activity Centre at Hafod Dafydd Mynydd Llansannan LL16 5NS.
9.9 15/07 Clwb Bowlio Llansannan Bowls Club.
9.10 20/07 CBS Conwy CBC Bryn Rhyd yr Arian Bridge.
9.12 27&28/07 CBS Conwy CBC.Cynrychiolydd C C a T Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus/ Public Service Board T&CC Representative.
9.13 18/05 CBS Conwy CBC, Arwyddion 30mya yn Bryn Rhyd yr Arian 30mph sinage.
9.14 Defib Tanyfron
10. Unrhyw fater arall / Any other business
10.1 Cymeradwyo ac ardystio Datganiad Llywodraethu Blynyddol / Approval and certification of the Annual Governance Statement.
11. Unrhyw fater a ddygwyd i sylw’r Clerc cyn y cyfarfod /Any issues brought to the Clerks’ attention prior to the meeting.
11.1 Penodi dyddiad i gynnal y Cyfarfod Blynyddol / Appoint date for the A G M.
11.2 Printer newydd i’r clerc plis !!!
12. Cadarnhau dyddiad a lleoliad cyfarfod nesaf Y Cyngor / Confirm date and venue of next Council.Er gwybodaeth - Rhif argyfwng CBS Conwy y tŷ allan i oriau gwaith yw / Out of hours crisis telephone number for Conwy CBC is 03001233079

Agenda Mis Awst 2020 August Agenda Statistics: 0 click throughs, 410 views since start of 2022

Agenda Mis Awst 2020 August Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207139 views since start of 2022